Raietööline

Kutseõppe liik: 2. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria

Õppesuund: metsandus

Õppekavarühm: metsandus

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 15 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2,5 kuud

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava koostamise aluseks on kutsestandard "Raietööline, tase 2".

Õpingute alustamisel ei ole haridustasemega seotud piiranguid.

Õppekava lõpetanud isik, kes võib töötada raietöölisena nii metsandusettevõtetes kui ka füüsilisest isikust ettevõtjana:

 • teeb lihtsamaid raietöid etteantud tööülesande järgi;
 • töötab põhiliselt trasside raietel (sihid, teeservad, kraavid, liinikoridorid jne);
 • kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaage;
 • töötab ohutult ja ergonoomiliselt ning hoiab korras oma turvavarustust ning muud tööks vajalikku varustust;
 • õpib nõustamisel ja suunamisel;
 • suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tavapäraste suhtluspartneritega;
 • kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning etteantud infomaterjale;
 • hindab nõustamisel oma töö tulemusi;
 • kohaneb juhendamisel ja tuleb toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades;
 • kasutab lihtsamaid infotehnoloogilisi võimalusi, internetti ja rakendusi;
 • väljendab oma ideid ja rakendab neid juhendamisel;
 • teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid;
 • osaleb oma karjääriplaani koostamisel.

Põhiõpingud: tööalase suhtlemise alused, raietöö alused, raietöö praktika.

Ettevõttepraktika sooritatakse ja/või võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist on RMK metskonnad, metsa- ja puidufirmad.

Kui õpilasel on varasem raietöö alane töökogemus või läbitud vastavasisulised täiendkoolitused on võimalik varasemat töökogemust ja õpitut arvestada VÕTAga, s.t et ükskõik, kus omandatud teadmisi ja kogemusest õppimist on võimalik õppekava täitmisel arvestada, vältimaks juba õpitu taasõppimist.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud raietöölise eriala õppekava õpiväljundid ja sooritanud raietöölise teise taseme koolieksami.Raietööline, tase 2 kutseeksami sooritamine on tasuta.

Lõpetamisel väljastatakse kooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljhaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon: Johanna Kommer (PRÕM projekti koordinaator) johanna.kommer[at]hariduskeskus.ee 444 7190, 5679 4400

Vt lisaks

õppekava

õpipoisiõpe

el