Kodutekstiilide õmbleja

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimused: kandideerida saavad täisealised isikud (vanus 18 ja enam) olenemata eelnevalt omandatud või omandamata haridustasemest (s.t ei nõuta põhihariduse olemasolu); oluline on valmisolek ettevõttepraktika perioodil töötada vahetustes (s.t töögraafiku alusel kas hommikuses või õhtuses vahetuses)

Õppetöö korraldus: seitse nädalat koolis, 13 nädalat ettevõttes

Õppekava maht: 30 EKAP

Õppe nominaalkestus: kuus kuud

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Töökohapõhise õppe põhirõhk on praktika ettevõttes reaalses tööprotsessis osaledes. Töökohapõhist õpet rakendatakse kooli, õpilase ja praktikakoha (ettevõtte) koostöös. Haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määruse nr 39 „Töökohapõhise õppe rakendamise kord“ kohaselt maksab praktikakoht õpilasele tasu, mis ei või olla väiksem Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, tööülesannete täitmise eest praktikakohal toimuval õppeperioodil.

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena rõivatootmise ja tekstiilitööstuse ettevõtetes, valmistades kvaliteedinõuetele vastavaid tekstiilitooteid.

Õppekava lõpetamisel väärtustab õpilane valitud kutset ja eriala, mõistab tootmisprotsessi tervikuna, teab meeskonna liikmena oma rolli olulisust protsessis, tunneb erinevaid materjale ja töötleb neid vastavalt tehnoloogiale ning omadustele, kasutab materjale säästlikult, õmbleb erinevaid tooteid, töötab sõltuvalt toote eripärast erinevatel õmblusmasinatel ja kuumniiske töötlemise seadmetel, juhindub tööülesande täitmisel ette antud korraldustest, tehnoloogilisest dokumentatsioonist ning tootenäidistest. Kutseõppe lõpetanule väljastatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lõputunnistus koos hinnetelehega kolmanda taseme kutseõppe läbimise kohta.

Põhiõpingute moodulid:

  • õmblustehnoloogia alusõpe;
  • tootesõlmede õmblemine;
  • kodutekstiilide õmblemine;
  • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused;
  • praktika.

Valikõpingute moodulid:

  • seeliku õmblemine;
  • kardinate kujundamine ja valmistamine.

Täiendavad soodustused:

  • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
  • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
  • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon: Johanna Kommer (PRÕM projekti koordinaator) johanna.kommer[at]hariduskeskus.ee 444 7190, 5679 4400

Vt lisaks

õppekava

õpipoisiõpe

el