Hotelliteenindaja

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppetöö toimumine: 3 päeva iganädalaselt

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Dokumentide vastuvõttu 2017 ei toimu!

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus kõikide õpilaskandidaatidega.

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava koostamise alus on hotelliteenindaja, tase 4 kutsestandard. Hotelliteenindaja soovitab majutusettevõtte poolt pakutavaid majutus-, toitlustus-, spaa- ja sündmusteenuseid, töötab teenindusteadlikult ja tulemuslikult, arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja lähtudes ettevõtte äriideest, standarditest ning õigusaktidest. Samuti teenindab hotelliteenindaja meeskonnaliikmena erineva kultuuritaustaga külastajaid toitlustuses, üritustel, spaas ning koristab majutusettevõtte üld- ja majutusruume.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on tõendanud eriala õppekavas toodud õpiväljundite saavutamise ja sooritanud õpingute lõpetamiseks vajalikud tööd.

Põhiõpingute moodulid:

 • turismimajanduse alused
 • huviväärsused
 • majapidamistööd
 • erialane ja müügitööalane inglise keel
 • klienditeeninduse alused
 • toitlustamine
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • vastuvõtutöö alused
 • erialane võõrkeel
 • koosoleku- ja sündmusteenindus
 • praktika: numbritubade hooldus
 • majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 • praktika: toitlustamine
 • ettevõtluse alustamine
 • praktika: vastuvõtutöö, spaa- ja koosolekuteenindus

Valikõpingute moodulid:

 • kutse-eetika ja etikett
 • pagaritööd
 • kutsealane soome keel
 • spaa administreerimine

 

Tags: