Metsur

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria

Õppesuund: metsandus

Õppekavarühm: metsandus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõttu 2017 ei toimu!

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava annab metsanduslikud teadmised koos praktiliste oskustega, et tegutseda metsa majandamisel vastavalt metsuri kompetentsidele.

Metsur on oskustöötaja, kes teeb ise ja korraldab metsakasvatusega ning puidu varumisega seotud töid. Metsur juhendab teiste tööd ja võtab vastutuse töötulemuste eest. Metsur juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub ta raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Metsur kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid.

Metsuri eriala lõpetanu saab hakkama metsa majandamisega, omab eeldusi luua väikeettevõte ja seda majandada. Metsur leiab tööd riiklikes ja erametskondades, metsandusettevõtetes ning puiduvarumisfirmades. Metsandusvaldkonnas kasvab tööjõuvajadus pidevalt.

Metsuri õppekava õpiväljundid:

 • teeb ise ning korraldab metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud töid, juhindudes oma töös püstitatud metsanduslikest eesmärkidest, töö- ja keskkonnakaitselistest nõuetest ning säästva metsanduse põhimõtetest; tunneb oma eriala põhjalikult, rakendab oma oskusi nii tavapärastes kui ka uudsetes situatsioonides;
 • juhindub puidu varumisel raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks; kasutab töövahendeid ohutult, ergonoomiliselt ja säästlikult;
 • mõistab oma osa puiduvarumise tehnoloogilises ahelas, tagab oma tööle eelnenud ja järgnevate töölõikude sujuvuse, suheldes asjakohaselt meeskonna liikmetega; hindab oma teadmiste ja tööoskuste taset ning on võimeline tegema ettepanekuid töötulemuste parendamiseks;
 • juhendab meeskonna tööd ja vastutab töötulemuste eest;
 • mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte; hangib, kasutab, töötleb, edastab ja säilitab tööalast informatsiooni, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;
 • õpib ja täiendab ennast iseseisvalt ning ennastjuhtivalt, hindab ja analüüsib oma teadmiste ja tööoskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge;
 • väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ning füüsilist vormi;
 • koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks täiendamiseks ning tööturul rakendumiseks;
 • mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui kirjalikult;
 • suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
 • kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukaks toimetulekuks;
 • mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
 • mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
 • kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi erialaselt ja oma elukvaliteedi tõstmiseks ning isiksuse arendamiseks.

Üldharidusained:

 • keel ja kirjandus
 • võõrkeel
 • matemaatika
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • kunstiained

Põhiõpingud:

 • metsanduse alused
 • raietöö alused
 • metsakasvatus
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • metsauuendamine
 • metsatööde praktika
 • uuendusraiete praktilised tööd
 • metsatööde praktika
 • juhtimine ja majandamine
 • keskkonnahoid
 • puiduvarumise tehnoloogia
 • metsa haldamine
 • metsuripraktika

Kooli valikõpingud:

 • orienteerumisõpe
 • liiklus
 • auto- ja traktoriõpetus
 • metsamasinad
 • dendroloogia
 • taimlamajandus
 • erialane A-võõrkeel
 • metsaparandus

Õpilase valikõpingud:

 • arvutiõpetus
 • metsade kõrvalkasutus
 • ohtlike puude langetamine
 • jahindus
 • erialane B-võõrkeel
 • parkmetsade ja haljastute hooldamine
 • ümarpalkehitus

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

praktiline töö toimub kooli metskonnas, ettevõttepraktika ja/või võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist on riigi- ja erametskonnad, metsa- ning puidufirmad.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud metsuri eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Lõpetamisel väljastatakse kooli lõputunnistus ja hinneteleht, omandatakse kutsekeskharidus.

Võimalus taotleda õppetoetust, sõidukompensatsiooni, kuni 20-aastastele - toidutoetus.

Lisainformatsioon: Marje Kask (metsanduse õppekava töörühma juht, kutseõpetaja) marje.kask[at]hariduskeskus.ee (GSM: 5664 6260)

Vt lisaks õppekava 

http://ametid.rajaleidja.ee/Metsandustootajad

Tags: