Sõiduautotehnik

Uue õppekava kinnitamisel mootorsõidukitehnik

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: 18. juuni-18. juuli 2018

Õppekava lühitutvustus:

Autotehniku töö sisuks on autode tehnoseisundi kontrollimine, remondivajaduse määramine ja tehnohooldus ning remont. Autotehnik kasutab enda töös vastavaid käsi-, elektri- ja pneumotööriistu ning garaaži-, diagnostika- jt kasutusel olevaid seadmeid. Autotehniku töö eeldab tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskust ning kataloogide jt juhendmaterjalide kasutamist. Seoses kiiresti uueneva tehnoloogiaga, on vajalik pidev enesetäiendamine. Autotehniku eeldatavad isikuomadused on täpsus, vastutustunne, pingetaluvus ning analüüsi- ja otsustusvõime. Kuna tegemist on teenindava kallakuga erialaga, on olulisteks omadusteks ka koostöö- ja teenindusvalmidus ning kohanemisvõime (keskkonna-, pinge- ja stressitaluvus).

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 30 eurot) tööriiete ostmiseks.

 

Üldõpingute moodulid:

 • matemaatika
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel
 • kunstiained

Põhiõpingute moodulid:

 • sõiduautotehniku alusteadmised
 • sõiduauto kere ja sisustuse seisundi hindamine, hooldus ja remont
 • sõiduauto hooldus, ülddiagnostika ja remont
 • juhtimisseadmete ja veermiku hooldus, ülddiagnostika ja remont
 • mootori hooldus, ülddiagnostika ja remont
 • jõuülekande hooldus, ülddiagnostika ja remont
 • liiklusõpetus
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • kliimaseadmete (soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) hooldus, ülddiagnostika ja remont
 • praktika I
 • praktika II

Valikõpingute moodulid:

 • soome keel
 • masinjoonestamine
 • alusteadmised väikemasinatest
 • riigikaitse
 • keevitus- ja tuletööde teostamine
 • metallide töötlemine metallitöötluspinkidel
 • erialase vene keele algkursus
 • ettevalmistus riigieksamiteks
 • üldkehaline ettevalmistus
 • sepatööde tehnoloogia;
 • masinaelemendid- ja koostetööd

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Info-Auto AS, Amserv AS, Silberauto AS, Gobus AS, Inchape Motors Estonia OÜ, United Motors AS, Catwees OÜ, Moller Auto Pärnu OÜ, Reval Auto AS.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: