ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT

Avalduse vormistamine alates 19. juunist VAID dokumentide vastuvõtukomisjonis tööpäevadel 09:00-15:00.

Niidupargi tn 12 PÄRNU (ruum A103) 

 

Dokumentide vastuvõtt 19. juuni-11. august

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Dokumentide vastuvõtt 19. juuni-19. juuli

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil:

Dokumentide vastuvõtt 19. juuni-11. august

Kutseõpe keskhariduse baasil:

 

Vt lisaks Õpilaste vastuvõtt - töökohapõhine õpe

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • isikut tõendav dokument; välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või -õiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

  • vormikohane avaldus (vormistatakse töökohapõhisesse õppesse kandideerimisel e-vastuvõtukeskkonnas või suvise vastuvõtu korral dokumentide vastuvõtukomisjonis);

  • kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);

  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • vanema või eestkostja vormikohane nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • digifoto (tehakse kooli raamatukogus või dokumentide vastuvõtukomisjonis);
  • teised vastuvõtukomisjoni nõutavad dokumendid.

Hea õpilaskandidaat. Kui kandideerid õppekavale, millele kandideerimise tingimustes (vt konkreetse eriala kirjeldus või vastuvõtutingimused) on märgitud "test dokumentide vastuvõtukomisjonis", arvesta palun kandideerimist vormistama tulles ajalise faktoriga. Olenevalt testi (juuksur, kosmeetik, abikokk, ehitusviimistlus, IT-süsteemide nooremspetsialist, keevitaja, sõiduautotehnik) raskusastmest võib selle sooritamiseks kuluda 10 min-2 tundi.

 

Lisainformatsioon:

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) leili.ruul[at]hariduskeskus.ee, 442 7883

 

Vt lisaks:

Korduma Kippuvad Küsimused KKK

Erialade tutvustused (.pdf)

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 14.11.2016 käskkirjaga nr 208

 

Õpilaste 2017 suvise dokumentide vastuvõtu, valdkondade vastuvõtukomisjonide ja kooli vastuvõtukomisjonide koosolekute toimumise, kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamise ning õppetööle registreerimise (kinnitusprotsessi) ajakava:

põhihariduse nõudeta kutseõpe, kutseõpe põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõpe

põhikonkurss: 19. juuni-19. juuli

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 20. juuli alates kell 9:00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 21. juuli kell 12:00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 21. juuli kell 17:00

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess):

alates nimekirjade avalikustamisest 21. juuli-26. juuli kell 23:59

kutseõpe keskhariduse baasil

põhikonkurss: 19. juuni-11. august

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 14. august alates kell 9:00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 15. august kell 12:00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 15. august kell 17:00

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess):

alates nimekirjade avalikustamisest 15. august-20. august kell 23:59

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori  09.09.2016 käskkirjaga nr 161

Riina Müürsepp (direktor) - esimees

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) - sekretär, dokumentide vastuvõtukomisjoni juht

Helke Heinmets (õppe- ja tugiteenistuse juhataja) - liige

Marina Jaani (õppekorralduse spetsialist) - liige

Hevelin Kärp (rühmajuhataja teenindusõppeosakonna juhataja ülesannetes) - liige

Kersti Oksaar (õppe- ja karjäärinõustaja) - liige

Sirje Pauskar (täiskasvanute koolituse osakonna juhataja) - liige

Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) - liige

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) - liige

Mare Raid (PRÕM projekti koordinaator, PRÕM praktikakorraldaja) - liige

 

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus

Lehekülg 2 / 2