Õpilasvarjutamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse erialadest huvitatutel on võimalik tulla üheks päevaks endale meelepärasele erialale õpilasvarjuks. Registreeri soov õpilasvarju vormis. Pärast registreerimisvormi täitmist võtab teiega ühendus õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Oksaar.

 

ÕPILASTE VASTUVÕTT

Niidupargi tn 12 PÄRNU (ruum A120)

Täiendav dokumentide vastuvõtt tööpäevadel kell 10.00-15.00 üksikutele vabadele õpilaskohtadele nende täitumiseni või kuni 31.10.2017.

NB! Õpilaskohad täidetakse avalduse vormistamise ajalises järjestuses. Kui kohad on täidetud, täiendav vastuvõtt lõpetatakse.

Põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe:

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Keskhariduse baasil kutseõpe:

 

Dokumentide vastuvõtt A120 või elektrooniliselt.

UUS! Põhihariduse nõudeta kutseõpe: puidupingioperaator - dokumentide vastuvõtt kuni 15.12.2017, õppetöö algus 08.01.2018

 

Vastuvõtuks avatud töökohapõhise õppe õppekavad

Põhihariduse baasil kutseõpe:

 Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

  • nooremaednik - dokumentide vastuvõtt kuni 21.12.2017 (A120) või elektrooniliselt kuni 05.01.2018, õppetöö algus 15.01.2018

Keskhariduse baasil kutseõpe:

  • bürootöötaja - täiendav dokumentide vastuvõtt üksikutele vabadele kohtadele kuni nende täitumiseni või kuni 10.11.2017, õppetöö algus 27.10.2017

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • isikut tõendav dokument; välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või -õiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

  • vormikohane avaldus (vormistatakse töökohapõhisesse õppesse kandideerimisel e-vastuvõtukeskkonnas või A120);

  • kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);

  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • vanema või eestkostja vormikohane nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • digifoto (tehakse kooli raamatukogus);
  • teised vastuvõtukomisjoni nõutavad dokumendid.

Vt lisaks "Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord" (RT I, 29.08.2013, 18) kohustuslikud dokumendid § 4, lg 1)

 

Lisainformatsioon:

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) 442 7883, leili.ruul[at]hariduskeskus.ee

 

Vt lisaks:

Korduma Kippuvad Küsimused KKK

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus