ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT (PÕHIKONKURSS 2018)

 

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis 18. juuni-18. juuli kell 09.00-15.00 (A103)

Kutsekeskharidusõpe:

 

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis 18. juuni-15. august kell 09.00-15.00 (A103)

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

 

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas 18. juuni-15. august

Kutseõpe keskhariduse baasil:

 

ÕPILASTE VASTUVÕTT - PRÕM (TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE)

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas (ÕIS) alates 18. juunist

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Kutseõpe põhihariduse baasil:

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • isikut tõendav dokument; välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või -õiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

  • vormikohane avaldus (vormistatakse dokumentide vastuvõtukomisjonis või e-vastuvõtukeskkonnas);

  • kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);

  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • vanema või eestkostja vormikohane nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • digifoto;
  • teised vastuvõtukomisjoni nõutavad dokumendid (nt nimemuudatust puudutav dokument juhul, kui haridust ja isikut tõendavatel dokumentidel on erinevad nimed).

 

Lisainformatsioon:

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) 442 7883, leili.ruul[at]hariduskeskus.ee

 

Vt lisaks:

Õpilaste vastuvõtuks avatavate õppekavade tutvustused (.pdf):

Korduma Kippuvad Küsimused KKK

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 19.09.2017 käskkirjaga nr 124

Riina Müürsepp (direktor) - esimees

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) - sekretär

Helke Heinmets (õppe- ja tugiteenistuse juhataja) - liige

Marina Jaani (õppekorralduse spetsialist) - liige

Kersti Oksaar (õppe- ja karjäärinõustaja) - liige

Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) - liige

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) - liige

Riina Tõnsing (teenindusõppeosakonna juhataja) - liige

 

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus

Lehekülg 2 / 2