ÕPILASVARJUTAMINE

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse erialadest huvitatutel on võimalik tulla kooli õpilasvarjuks.

Registreerige oma soov õpilasvarju vormis.

Pärast registreerimisvormi täitmist võtab huvilis(t)ega ühendust õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Oksaar.

  

ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT

Avalduse vormistamine alates 19. juunist VAID dokumentide vastuvõtukomisjonis tööpäevadel 09:00-15:00.

Niidupargi tn 12 PÄRNU (ruum A103) 

 

Dokumentide vastuvõtt 19. juuni-11. august

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Dokumentide vastuvõtt 19. juuni-19. juuli

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil:

Dokumentide vastuvõtt 19. juuni-11. august

Kutseõpe keskhariduse baasil:

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • isikut tõendav dokument; välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või -õiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

  • vormikohane avaldus (vormistatakse töökohapõhisesse õppesse kandideerimisel e-vastuvõtukeskkonnas või suvise vastuvõtu korral dokumentide vastuvõtukomisjonis);

  • kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);

  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • vanema või eestkostja vormikohane nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • digifoto (tehakse kooli raamatukogus või dokumentide vastuvõtukomisjonis);
  • teised vastuvõtukomisjoni nõutavad dokumendid.

 

Lisainformatsioon:

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) leili.ruul[at]hariduskeskus.ee, 442 7883

Marina Jaani (õppekorralduse spetsialist) 442 7871

 

Vt lisaks:

Korduma Kippuvad Küsimused KKK

Erialade tutvustused (.pdf)

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus