ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT (PÕHIKONKURSS 2018)

 

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis 18. juuni-18. juuli kell 09.00-15.00 (A103)

Kutsekeskharidusõpe:

 

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis 18. juuni-15. august kell 09.00-15.00 (A103)

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

 

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtukeskkonnas 18. juuni-15. august

Kutseõpe keskhariduse baasil:

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • isikut tõendav dokument; välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või -õiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

  • vormikohane avaldus (vormistatakse dokumentide vastuvõtukomisjonis või e-vastuvõtukeskkonnas);

  • kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);

  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • vanema või eestkostja vormikohane nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • digifoto;
  • teised vastuvõtukomisjoni nõutavad dokumendid.

 

Lisainformatsioon:

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) 442 7883, leili.ruul[at]hariduskeskus.ee

 

Vt lisaks:

Korduma Kippuvad Küsimused KKK

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus