Uudised

Mis see Euroopa Liit on?

Ees ootamas on Euroopa Liidu valimised. Et ennast asjaga paremini kurssi viia, on asjast huvitatud õpilased ja töötajad täna, 24. aprillil koos Hannes Rummiga klassis A-020, et Euroopa Liidu teemadel kaasa mõelda ning veidi ajusid ragistada.

Loe edasi...

Pärnus toimub vabariiklik kaubanduserialade kutsevõistlus

Homme, 25.aprillil, toimub Pärnus vabariiklik kaubanduserialade kutsevõistlus. Võistluse korraldajaks on meie kooli kaubanduse õppekavarühm koostöös Innovega. Loe edasi...

Meie kooli neidude korvpallivõistkond on kutsekoolide meister!

Eesti Kutsekooli Spordiliidu meistrivõistluste finaalis saavutasime kindlad võidud Tallinna Ehituskooli (49:17) ja meie alatise konkurendi Tartu Kutsehariduskeskuse (44:22) üle. Loe edasi...

 

Otsime aasta õppijat

Õpilaste 2019 suvine vastuvõtt

Informatsioon õpilaste 2019 suviseks vastuvõtuks (põhikonkurss) avatud õppekavade, ajakava ja õpilaste vastuvõtu tingimuste on leitav Sisseastujale.

ÕPILASTE VASTUVÕTUKS AVATUD ÕPPEKAVA (statsionaarne - töökohapõhine õpe)

Kutseõpe keskhariduse baasil: bürootöötaja - dokumentide vastuvõtt 01. märts-30. aprill 2019. Lisainformatsioon asub siin.                                                    

01

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 2017/2018 õppeaasta eesmärkide seadmisel on aluseks kooli arengukava, õppekavarühmade sisehindamisaruanded ja rahuloluküsitlused.

2017/2018 õppeaasta märksõnaks on KAASAMINE.

Analüüsi tulemusena toodi välja olulisemad tegevused õppeaastaks, milleks on:

 • suurem omatulu teenimine,
 • õpilaste ja tööandjate laiem kaasamine,
 • õppemetoodikate mitmekesistamine,
 • töötajate stažeerimine,
 • ühised koolitusvajadused (moodularvestuse läbiviimine/hindamine, ettevõtlusõppega seonduvad koolitused, digipädevuste tõstmine),
 • väljalangevuse vähendamine,
 • õpioskuste moodulite rakendamine,
 • IT lõiming erialaainetesse,
 • tundide külastus „kolleegilt-kolleegile“,
 • töökohapõhise õppe (PRÕM) laiendamine jpm.

Tulenevalt analüüsi tulemustest, seati sellel õppeaastal fookusesse alljärgnevad alaeesmärgid tulenevalt kooli arengukavast:

 • Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ja arendus toetab õppekavade eesmärkide saavutamist (punkt 1.2);
 • ÕKR tõhus eestvedamine ja juhtimine, jätkusuutlikkuse tagamine (punkt 2.3);
 • Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust (punkt 3.1);
 • Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi (punkt 4.1);
 • Töökohapõhise õppe arendamine (punkt 5.2).

2017/2018 õppeaasta eesmärgid kinnitati 05.09.2017 juhtkonna koosolekul. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse peaeesmärgid on sõnastatud kooli arengukavas.