IT-turvaspetsialist

Vastuvõtt avatud
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppevaldkond: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppesuund: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppekavarühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus ja vähemalt 4. taseme IT-süsteemide spetsialisti kutsekvalifikatsioon või omandatud kompetentsid

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö toimumine: 2-3 päeva nädalas

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • kompetentsidele vastavuse hindamise test.

 

Õppekava lühitutvustus:

IT-turvaspetsialist, kes võib töötada nii iseseisvalt kui olla IT infoturbe meeskonna liige, viib ellu asutuse IKT turvapoliitikat, pakub välja ja rakendab vajalikud turvalisuse kontrollmehhanismid, tagab IKT turvalise toimimise toetades ja informeerides kaastöötajaid. IT-turvaspetsialist töötab organisatsioonis, kus IKT-süsteemid moodustavad olulise osa asutuse ressurssidest, protsessid sõltuvad IKT-süsteemidest ja rakendustest ning andmeid kogutakse ja juhitakse IKT-süsteemide kaudu.

IT-turvaspetsialisti töövahendid on operatsioonisüsteemid, turbetarkvara, protsesside kirjelduse ja projekteerimise ning tarkvara arendamise tööriistad, tunnustatud infoturbe raamistikud ja standardid.

Vajalikud isikuomadused: loogiline mõtlemine, analüüsivõime, algatusvõime, seaduskuulekus, kohusetundlikkus, keskendumisvõime, detailidele orienteeritus, kohanemisoskus kiiresti muutuvate tehnoloogiate valdkonnas, pinge- ja stressitaluvus.

Enimlevinud ametinimetused: IT-süsteemide spetsialist, IT-turvaspetsialist, küberturbe spetsialist, IKT-turbespetsialist, IKT turvalisuse konsultant, küberturvalisuse konsultant.

Kohustuslikud kompetentsid:

 • sisendi andmine IKT rakenduse projekteerimisse/kavandamisse
 • tehnoloogia arengu jälgimine
 • süsteemide integreerimine
 • kliendile pakutava toote testimine
 • lahenduse paigaldamine
 • dokumentatsiooni koostamine
 • kasutajatugi
 • muudatuste tugi
 • teenuse osutamine
 • probleemihaldus
 • infoturbestrateegia väljatöötamises osalemine
 • personaliarendus
 • riskihaldus
 • infoturbe haldamine

Põhiõpingute moodulid:

 • küberturvalisuse alused
 • veebirakenduste turvalisus
 • IT õigus ja eetika
 • arvutivõrkude turvaline haldus
 • võrguteenuste turvaline haldus
 • organisatsiooni taristu turvalisus ja haldus
 • praktika
 • operatsioonisüsteemid

Valikõpingute moodulid:

 • sissejuhatus programmeerimisse
 • konteinerlahenduste haldus
 • Palo Alto võrguseadmete haldus

Lisainformatsioon: Kristjan Leotoots (kutseõpetaja) kristjan.leotoots[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks: õppekava