EU flag Erasmus vect POS  

Projekti periood: 1.06.2019 - 31.07.2020
Projekti nr: 2019-1-EE01-KA116-051391

EESMÄRGID:
1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

TEGEVUSED:
- Haridustöötaja erialane enesetäiendamine välisriigis (Staff training abroad);
- Praktika sooritamine välisriigi ettevõtetes (Short term mobility of VET learners).

Kontakt ja lisainfo:

Anu Kukk

Projektide koordinaator/Project Coordinator

+372 5649 5880
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Pärnumaa Vocational Education Centre
www.hariduskeskus.ee

EU flag Erasmus vect POS

Projekti periood: 1.06.2018 - 31.07.2019
Projekti nr: 2018-1-EE01-KA116-046942

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rahvusvahelistumise strateegia peaeesmärgiks on arendada rahvusvahelistumise protsessi ja luua tingimused konkurentsivõimelise nüüdisaegse hariduse ning rahvusvahelises keskkonnas töötamise oskuse ja
kogemuse pakkumiseks kõikidele kooli õppijatele ja töötajatele. 2020. aasta eesmärgiks on seatud, et aasta jooksul osaleb välispraktikal vähemalt 10% kooli õpilastest ning rahvusvahelises enesetäienduses vähemalt 30% kooli töötajatest.

KÄESOLEVA PROJEKTI EESMÄRGID OLID:

1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi,
oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi rahvusvahelise õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi- ja töömotivatsiooni ning konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamise saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

Projekti eesmärgid lähtusid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukavast ja rahvusvahelistumise strateegiast.


TEGEVUSED:
- Haridustöötajate koolitus välisriigis (Staff training abroad);
- Kutseõppurite lühiajaline õpiränne (Short term mobility of VET learners)

TULEMUSED JA MÕJU:
Käesoleva õpirändeprojekti raames toimus kokku 99 õpilase praktika välisriigi ettevõtetes või kooli praktikabaasides/töökodades ning 53 haridustöötajat käis end erialaselt täiendamas (erialane stažeerimine või vaatluspraktika välisriigi ettevõtetes,
töövarjutamine välisriigi kutseharidusasutustes). Seega osales aasta jooksul õpirändes 9% õpilastest (2018/2019 õ.a 1105 õpilast) ja 38% haridustöötajatest (2018/2019 õ.a 139 töötajat).

PROJEKTI NIMI:EU flag Erasmus vect POS
Mobility Makes Us Professionals III
PROJEKTI PERIOOD: 1.07.2016 - 30.06.2017

EESMÄRGID:

  1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
  2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
  3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
  4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
  5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
  6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

EU flag Erasmus vect POS
Projekti periood: 1.06.2017 - 31.07.2018
Projekti nr: 2017-1-EE01-KA116-034832

EESMÄRGID:
1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

Erasmus+ täiskasvanute koolitaja õpirände projekt:EU flag Erasmus vect POS
„Improvement of quality system and new approaches in Adult Education“
Projekti number: 2016-1-EE01-KA104-017126

Projekti periood:
01.06.16-31.07.2017

Antud projekt on suunatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakonna täiendõppe ja autokooli töötajatele, et laiendada ja arendada nende teadmisi, oskusi ja kompetentse.

Lehekülg 1 / 2