Palkmajaehitaja

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta (õppima asumisel ei seata hariduslikke nõudeid; õppima võib asuda vähemalt 18-aastane isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal)

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on võimaldada õpilastel omandada teadmised ja oskused, arendada vilumusi ning hoiakuid töötamiseks palkmaja ehitajana puitmaju tootvas ettevõttes.

Palkmajaehitaja erialaõppest ja praktikast 2/3 toimub ettevõttes OÜ Harmet (www.harmet.ee), mis on moodulmajade (ruumelementide) tootja alates 1997. aastast. Ettevõte toodab erinevaid moodulmaju, ehitussoojakuid ja metallkonstruktsioone. Harmet OÜ kolmes tehases (Pärnus, Sauel, Tutermaal) töötab üle 430 töötaja. Ettevõtte põhiturg on Skandinaavia, kuhu eksporditakse üle 90% toodangust.

Õppekava ülesanne on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab enda kutseala; arendab kutseoskusi; oskab tööd planeerida ning rakendada kutse- ja erialateadmisi erinevates töösituatsioonides; on orienteeritud heade tulemuste saavustamisele; vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest; tuleb toime ohuolukordades; töötab tervist ja keskkonda säästvalt; oskab teha eetilisi ja seadusekohaseid valikuid; on vastutusvõimeline; tuleb toime multikultuurses keskkonnas; oskab suhelda; on valmis meeskonnatööks; oskab hankida ja analüüsida informatsiooni.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas kirjeldatud kutsetele vastavad õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpilasel on võimalus sooritada kutseeksam, mille eduka tulemuse korral omandatakse palkmajaehitaja 3. taseme kutse. Õppimine ja kutseeksami sooritamine on tasuta.

Parimatel lõpetajatel on võimalus alustada tööalast karjääri ettevõttes OÜ Harmet.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • puitliidete valmistamine
 • puitmaja puitkarkass-seinte ehitamine
 • palkseinte ehitamine
 • katusekonstruktsioonide ehitamine
 • puitrõdude ja -terrasside ehitamine

Valikõpingute moodulid:

 • erialased arvutusülesanded
 • maalritööd
 • põrandakatete paigaldamine

Palkmajaehitaja õppekava õpilasele väljastatakse kooli õpilaspilet. Õpilasel on võimalus taotleda sõidukulu hüvitamist, kui tema rahvastikuregistrijärgne elukoht asub väljaspool Pärnu linna. Pooleaastase õppe järel on võimalus taotleda ja saada õppetoetust. Koolilõuna toetus laieneb keskhariduseta alla 20-aastastele õpilastele.

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon: Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Palkmajaehitaja õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Vt lisaks

õppekava

kutsestandardid

praktikaettevõtted