Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnik

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava koostamise aluseks on Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutsestandard (sisaldab endas spetsialiseerumist "Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnik, tase 4") ja "Kutseharidusstandard".
Õpetusega taotletakse, et õpilane
omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehniku erialal:

 • omab erialal töötamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi;
 • remondib väikemasinaid, mootor- ja jalgrattaid;
 • kasutab remondimaterjale ja varuosasid säästlikult;
 • kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust remondijuhise nõuetele;
 • hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast informatsiooni, kasutades IT-vahendeid ja erinevaid andmebaase;
 • mõistab meeskonnatöö vajalikkust ja suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
 • oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri;
 • suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehniku õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Võimalus sooritada kutseeksam (õppijale tasuta) ja omandada väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehniku tase 4 kutse. Töökohapõhises õppes õppijale laienevad kõik tasemeõppijale ettenähtud kohustused ja õigused. Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehniku õpe toimub töökohapõhises õppevormis ehk 1/3 õppest toimub koolis auditoorse ja iseseisva tööna ning 2/3 moodustab praktika ettevõtetes. Õpe sobib valdkonnas juba töötavatele tehnikutele, kes soovivad kvalifikatsiooni saada või seda täiendada uute oskustega.

Õppesse asumisel on võimalik esitada avaldus varasema õpi- ja töökogemuse arvestamiseks (VÕTA), kui need on tõendatavad. Sel juhul toimub õpe individuaalse graafiku alusel ja õppe nominaalaeg võib lüheneda.

Põhiõpingute käigus õpitakse tehnilist mõõtmist, joonestamist, sisepõlemismootori tööpõhimõtteid, mootorielektroonikat, andureid, täitureid, veermikku, jõuülekannet ja pidurisüsteeme. Samuti erialast inglise keelt, erinevaid arvutiprogramme, metsatehnikat, paadimootoreid, haljastustööriistu, ehitusmasinaid, mootor- ja jalgrattaid. Lisaks tehakse tutvust karjääriplaneerimise ja ettevõtluse alustega. Teoreetiliselt omandatut kinnistatakse praktika käigus kooli töökojas ja ettevõttepraktikatel.

Valikõpingute moodulid:

 • liiklusõpetus
 • kliimaseadmete (soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) hooldus, ülddiagnostika ja remont (kliimaseadmekäitleja osakutse)
 • eesti keel ja kirjandus
 • soome keel
 • keevitamine
 • masinjoonestamine (Autocad 3D, Solid Edge)
 • sõiduautode veermik
 • esmaabi
 • erialase vene keele algkursus
 • üldkehaline ettevalmistus
 • riigikaitseõpetus
 • metallide töötlemine metallitöötluspinkidel
 • sepatööde tehnoloogia
 • masinelemendid ja koostetööd

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon:

Priit Auväärt (kutseõpetaja), priit.auvaart[at]hariduskeskus.ee

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099