Maaler

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus kõikidele õpilaskandidaatidega.

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Maaler teostab erinevate seina- ja põrandapindade lõppviimistluse (värvimine, lakkimine, õlitamine), katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga (tapeet, tekstiilmaterjal) ning kannab pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas sätestatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, sooritanud proovitööd (hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine, seinte katmine rullmaterjalidega).

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • rullmaterjalide paigaldamine seintele
 • dekoratiivviimistlus
 • hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine

Valikõpingute moodulid:

 • riigikaitseõpetus
 • eriviimistlustööd
 • ripplagede ehitus
 • hüdroisolatsioonitööd siseruumides
 • PVC põrandakatete paigaldamine

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Vaata lisaks: õppekava

Tags: