CNC töötlemiskeskuse operaator

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppetöö toimumine: kokkuleppel õpperühma õpilastega

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 30 EKAP

Õppe nominaalkestus: 6 kuud

Õppetöö algus: 04. veebruar 2019

Vastuvõtu tingimused:

  • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
  • individuaalne vestlus 01.02.2019 kell 11.00 (C200).

Dokumentide vastuvõtt: 01. november 2018-31. jaanuar 2019 sisseastumise infosüsteemis SAIS

Õppekava lühitutvustus:

CNC töötlemiskeskuse operaatori õppekavaga taotletakse, et õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedinõuetele vastavaid detaile.

Õppekava aluseks on CNC töötlemiskeskuse operaator (tase 4) kutsestandard ja "Kutseharidusstandard". Õppima võib asuda keskharidusega isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Arvutiga juhitava töötlemiskeskuse (CNC) operaator (tase 4) on oskustöötaja, kes töötab CNC töötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. CNC töötlemispingi operaator tunneb pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi, toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid, loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd, planeerib tööaega, täidab ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, töötab meeskonna liikmena, jälgib tööprotsessist kinnipidamist ja tootlikkust, hoiab toodangu kvaliteeti, kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Põhiõpingute moodulid:

  • sissejuhatus õpingutesse
  • tehnilise joonestamise alused
  • materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel
  • praktika
  • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid:

  • CAD/CAM tarkvara algõpe
  • CNC töötlemiskeskuse programmjuhtimine

CNC töötlemiskeskuse õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Vt lisaks õppekava

https://www.facebook.com/pg/pkhkCNC/posts/

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: