Sekretär (juhi assistent)

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: sekretäri- ja kontoritöö

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP (uue õppekava kinnitamisel 60 EKAP)

Õppe nominaalkestus: 2 a (uue õppekava kinnitamisel üks aasta)

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

 

Õppekava lühitutvustus:

Sekretär töötab nii avalik-õiguslikus kui erasektoris. Tema kohustuseks on juhi/juhtide poolt antud ülesannete täitmine. Sekretärist oleneb juhtide ja teiste töötajate vaheline infoside. Sekretär on esmases kontaktis organisatsiooni külaliste ja klientidega - tema tööst ja oskustest sõltub suurel määral organisatsiooni maine. Olenevalt konkreetsest töökohast võivad sekretäri tööülesanded olla väga erinevad - klienditeenindus, dokumendihaldus, telefoniteenindus, külastajate vastuvõtu organiseerimine, arvutikirjaoskuse kasutamine, etiketi tundmine, suhtlemisoskus, võõrkeelte valdamine.

Sekretär mõistab dokumendihaldussüsteemi toimimist ja asjaajamise korraldust lähtudes organisatsiooni vajadustest; algatab, valmistab ette ja kohaldab asjakohaseid muudatusi organisatsiooni asjaajamise korralduses rakendades asjaajamist reguleerivaid nõudeid ülesannete täitmisel; korraldab enda tööd erinevates olukordades, on võimeline vastutama väikese töörühma eest ning omab valmisolekut end eri- ja tööalaselt süsteemselt täiendada; kasutab vajalikke suhtlemisoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid enda ülesannete täitmisel; on kliendisõbralik, nõustab kolleege, tagab infovahetuse konfidentsiaalsuse, hoiab organisatsiooni mainet. Töötada on võimalik nii sekretäri, asjaajaja, assistendi kui ka juhiabina.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • dokumentide haldamine
 • arhiivitöö korraldamine
 • organisatsiooni töökorraldus
 • organisatsiooni suhtekorraldus

Valikõpingute moodulid:

 • personalitöö tehniline korraldamine
 • raamatupidamise töö korraldamine
 • lilleseade alused
 • kultuurilugu
 • ilukiri
 • spaateenuste administreerimine
 • stiiliõpetus

Praktika algab aprillis. Praktikakoht on võimalik leida nii avalik-õiguslikus kui erasektoris.

II kursusel on võimalus osaleda Euroopa Liidu poolt rahastatavate projektide raames õpirändes Euroopa riikides (Malta, Taani, Soome, Belgia).

Nõuded õpingute lõpetamiseks tulenevad kooli õppekavast, õppekavaga omandatud kompetentsid vastavad EKR tasemele 5.

Praktikat on sooritatud erinevates organisatsioonides, näiteks Maksu- ja Tolliamet, Pärnu Haigla SA, Lääne Politseiprefektuur, Pärnu Maakohus, Elion Esindus AS, Pärnu Vesi AS, Hege Torutööd OÜ, Pärnu Linnavalitsus, Saarde Vallavalitsus, Häädemeeste Vallavalitsus, Lääneranna Vallavalitsus, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Tori Vallavalitsus, Päästeteenistus, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pärnu Ühisgümnaasium.

Lisainformatsioon: Külli Song (kutseõpetaja) kylli.song[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: