Raamatupidaja

Kutseõppe liik:  5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

NB! Õpe on tasuline. Õppeteenustasu on 650 eurot õppeaastas (s.t 65 eurot kuus). Lisaks tuleb tasuda kutseeksami eest.

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • test.

 

Õppekava lühitutvustus: 

Raamatupidaja õppekava õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada majandusarvestuse spetsialistina ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.

Raamatupidaja õppekava õpilane omab süsteemsest ülevaadet peamistest majandusteooriatest, mõistab kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas toimuvat ning nende omavahelisi seoseid, mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid, rakendab väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse majandussündmuste kajastamisel ning finants-, maksu- ja statistiliste aruannete koostamisel sobilikku tarkvara, osaleb planeerimisel ja/või planeerib juhendamisel väikese või keskmise suurusega majandusüksuse finantstegevust, analüüsib finantsolukorda, hindab finantsseisundit, omab valmisolekut osaleda kodanikuühiskonnas.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus, sh ettevõttepraktika
 • finantsarvestus, sh ettevõttepraktika
 • maksuarvestus, sh ettevõttepraktika
 • juhtimisarvestus, sh ettevõttepraktika

Valikõpingute moodulid:

 • organisatsioonikäitumine
 • uurimistöö alused
 • erialane inglise keel
 • erialane saksa keel
 • erialane vene keel
 • personalitöö ja -arvestus
 • projektijuhtimine

Võimalus taotleda õppetoetust, sooritada kutseeksam ja jätkata õpinguid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis.

 

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: