Bürootöötaja

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: sekretäri- ja kontoritöö

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Dokumentide vastuvõtt:  lõppenud

Vastuvõtutingimus: ettevõtete/asutuste töötajad, kes puutuvad igapäevaselt kokku sekretäri-, kontori- ja bürootööga või arhiivindusega

Õppekava lühitutvustus:

Bürootöötaja õppekava õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada bürootöötajana ning osaleda elukestvas õppes. Õppekava lõpetanud isik on võimeline töötama bürootöötaja ametikohal meeskonnaliikmena, vastutades enda töö eest ja kohanedes muutuvate olukordadega. Bürootöötaja lähtub tööülesannete täitmisel kutse-eetika reeglitest ja klienditeeninduse põhimõtetest, teadvustades enda eri- ja tööalase täiendamise vajadust ning tuleb toime bürootöö halduse, bürooteeninduse ja dokumenditööga, lähtudes organisatsiooni vajadustest.

Põhiõpingute moodulid:

  • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • bürootöö haldus (sh praktika)
  • bürooteenindus (sh praktika)
  • dokumenditöö (sh praktika)

Valikõpingute moodulid:

  • organisatsiooni suhte- ja lähetuskorraldus
  • arhiivikorrastamine

Täiendavad soodustused:

  • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
  • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
  • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
  • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon:

Külli Song (kutseõpetaja) kylli.song[at]hariduskeskus.ee

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Vt lisaks õppekava