Bürootöötaja

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: sekretäri- ja kontoritöö

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 aasta

Dokumentide vastuvõtt:  lõppenud

Õppetöö algus: 30.05.2019

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö kolm korda kuus, praktika töökohal

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus 02.05.2019 kell 10.00 Niidupargi tn 12/1 (B-korpus) B307

Sihtrühm: ettevõtete/asutuste töötajad, kes puutuvad igapäevaselt kokku sekretäri-, kontori- ja bürootööga või arhiivindusega

 

Õppekava lühitutvustus:

Bürootöötaja õppekava õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada bürootöötajana ning osaleda elukestvas õppes. Õppekava lõpetanud isik on võimeline töötama bürootöötaja ametikohal meeskonnaliikmena, vastutades enda töö eest ja kohanedes muutuvate olukordadega. Bürootöötaja lähtub tööülesannete täitmisel kutse-eetika reeglitest ja klienditeeninduse põhimõtetest, teadvustades enda eri- ja tööalase täiendamise vajadust ning tuleb toime bürootöö halduse, bürooteeninduse ja dokumenditööga, lähtudes organisatsiooni vajadustest.

Põhiõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

Täiendavad soodustused:

Lisainformatsioon:

Külli Song (kutseõpetaja) kylli.song[at]hariduskeskus.ee

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Vt lisaks õppekava

 

Tags: ,