Tisler

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava aluseks on puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava. Õppekavale võivad õppima asuda isikud, kes on omandanud põhihariduse või vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ning töötada valitud erialal.

Tisler on võimeline töötama põhilistel puidutöötlemismasinatel ja käsitööriistadega. Tisler oskab koostada spooni, liimida, pealistada, lihvida, viimistleda; koostada ja valmistada mööblit; seadistab põhilisi puidutöötlemismasinaid vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele ning sooritab tööoperatsioone nendel masinatel; oskab lugeda tööjooniseid. Tisler oskab korraldada enda tööd ja tuleb toime tööaja planeerimisega.

Tisler väärtustab valitud kutset ja eriala, töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale nii käsitööriistadega kui ka erinevatel puidutöötlemispinkidel, valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööbli- ja puittoodete detaile ning koostab, viimistleb ja paigaldab tooteid jne. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena mööblitootmise ja puidutöötlemisega tegelevates ettevõtetes, valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedinõuetele vastavat mööblit (erinevad kapid, riiulid, lauad vms) ja puittooteid (uksed, aknad, trepid vms).

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpilane demonstreerib omandatud kompetentsust õpingute vältel ja tõendab seda järgmiselt:

 • õpilase kompetentsus puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemisel käsitööriistadega loetakse tõendatuks, kui ta on iseseisvalt kavandanud ja valmistanud etteantud materjalist, vähemalt neljast detailist koosneva ja käsitööriistadega valmistatud, servseotist, kasti nurkseotist ja puitühendusvahendiga seotist sisaldava toote, mis on viimistletud käsitsi laki, peitsi, vaha või õliga arvestades toote valmistamisel materjali eripära ning esteetilist lõpptulemust;
 • õpilase kompetentsus puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemisel puidutöötlemispinkidel loetakse tõendatuks, kui ta on valmistanud iseseisvalt etteantud joonise järgi ja piiritletud aja jooksul täispuidust või plaatmaterjalist detailid kasutades höövel-, saag-, frees- ja puurpinki;
 • õpilase kompetentsus puidust või puidupõhisest materjalist toodete koostamisel ja viimistlemisel loetakse tõendatuks, kui ta on piiritletud aja jooksul valmistanud ning viimistlenud iseseisvalt etteantud joonise järgi puidust või puidupõhisest materjalist kvaliteetse ning müügikõlbliku toote, mis koosneb vähemalt kaheksast detailist ja sisaldab vähemalt kolme erinevat seotist (sh ühte tappseotist.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • materjaliõpetus
 • mööbli- ja puittoodete joonestamine
 • puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia
 • puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia
 • mööbli- ja puittoodete kavandamine
 • mööbli- ja puittoodete valmistamine
 • üldkehaline ettevalmistus
 • praktika I etapp
 • praktika II etapp

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • võõrkeel
 • matemaatika
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • kunstiained

Valikõpingute moodulid:

 • riigikaitse
 • palkmaja ehitamine
 • masinjoonestamine
 • puitkonstruktsioonide montaažitööd
 • puitkonstruktsioonide renoveerimine
 • puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine
 • ümarpalkehitamine
 • materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel
 • CAD/CAM tarkvara algõpe

 Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Scano Group AS, Taritvo AS, Valmos OÜ, Ecobirch AS, Matek AS jt puidutöötlemisettevõtted

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Janek Suu (kutseõpetaja) janek.suu[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava (2017, 2018)

õppekava (al 2019)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: