Koostelukksepp

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Koostelukksepp koostab erineva keerukusastmega koostusid ja vastutab enda töö kvaliteedi eest. Koostelukksepp töötab iseseisvalt, võtab oma töö piires vastu otsuseid ja teeb parendusettepanekuid ning vajadusel juhendab madalama taseme ja vähesema töökogemusega koostelukkseppi. Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, töötlemine, puhastamine ja koostude koostamine ning reguleerimine. Töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist.

Koostelukksepp töötab masina-, metalli- ja aparaaditööstuse, ehitusmaterjalide tootmise või laevaehituse ettevõtetes.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • koostelukksepa alusteadmised
 • detailide ja koostude ettevalmistamine nin g koostamine
 • toote koostamine ja jooksevkontroll
 • troppimis- ja teisaldustööd
 • praktika

Üldõpingute moodulid:

 • kunstiained
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel (inglise keel)
 • matemaatika

Valikõpingute moodulid:

 • masinjoonestamine
 • erialane soome keel
 • erialase vene keele algkursus
 • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
 • keevitus- ja jootetööd
 • üldkehaline ettevalmistus
 • riigikaitseõpetus
 • liiklusõpetus
 • sepistamine
 • arvutiõpetus
 • sõiduautode veermik
 • alusteadmised väikemasinatest
 • elektrotehnika
 • pneumaatika ja hüdraulika alused

Valikained valitakse I kursuse lõpus õpperühma enamuse valiku otsusel.

 

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude vms ostmiseks.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Vt lisaks õppekava

 

Tags: