Majutusteenindus

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne


Õppekava lühitutvustus:

Majutusteeninduse õppekaval õppimine võimaldab lõpetajal leida töökoht erinevates majutusettevõtetes toateenijana, hommikusöögiteenindajana, administraatorina, müügiosakonna assistendina, turisti juhendajana jne. Õpingute ajal toimub praktika Pärnu hotellides, Tallinki laevadel ja mujal Eestis.

Hea õppeedukus tagab igakuise õppetoetuse alates I kursuse kevadsemestrist.

Võimalus on sooritada turismiettevõtte teenindaja (tase 4) kutseeksam.

Põhiõpingute moodulid:

Üldõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on tõendanud eriala õppekavas toodud õpiväljundite saavutamise ja sooritanud erialal õpingute lõpetamiseks vajalikud tööd.

Võimalus taotleda õppetoetust.

Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Endla Kuura (kutseõpetaja) endla.kuura[at]hariduskeskus.ee

 

Tags: