Juhatuse valimiskord

PKHK ÕE JUHATUSE VALIMISE KORD
I KANDIDAATIDE ÜLES SEADMINE JA REGISTREERIMINE
1.1 Õpperühmade poolt ÕE üldkoosolekule valitud õpperühmade esindajad saavad kandideerida
juhatusse.
1.2 Kõigil ÕE liikmetel on õigus üles seada oma kandidatuur ÕE juhatuse valimisteks, hiljemalt
ÕE üldkoosoleku alguseks.


1.3 Oma kandidatuuri võib üles seada kuni kahele ametikohale juhatuses
1.4 Juhatusse kandideerijate eelregistreerimise ja tutvustamise korraldab eelmine juhatus.
1.5 ÕE üldkoosoleku valimiskomisjon registreerib üldkoosoleku alguseks juhatusse
kandideerijad ametikohtade kaupa.
1.6 Tihemetsa toimkonna juhiks saavad kandideerida vaid Tihemetsa õppekoha õpperühmade
esindajad.
II VALIMISKOMIJONI MOODUSTAMINE
2.1 Valimiskomisjon moodustatakse ÕE üldkoosoleku otsusega, ÕE liikmetest kes ei
kandideeri juhatusse.
2.2 Valimiskomisjoni kuulub kolm liiget, kelle seast valib komisjon esimehe ja sekretäri.
2.3 Valimiskomisjoni ülesanded:
2.3.1 registreerib juhatusse kandideerijad ametikohtade kaupa;
2.3.2 valmistab ette hääletussedelid;
2.3.3 viib läbi valimised;
2.3.4 vormistab valimistulemuste protokolli ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks.
III VALIMISTE KORRALDUS
3.1 Juhatuse liikmed, kaasa arvatud president ja asepresident valitakse isikuvalimistel
salajase hääletuse teel.
3.2 Igale juhatuse liikme kohale peab olema registreeritud vähemalt üks kandidaat.
3.3 Enda tutvustamiseks ja täiendavatele küsimustele vastamiseks antakse igale kandidaadile
aega kuni 5 minutit.
3.4 Igale juhatuse liikme kohale kandideerijate valimised korraldatakse peale esitlemist.
3.5 Tihemetsa toimkonna juhataja valivad ainult Tihemetsa õppekoha õpperühmade
esindajad.
3.6 Üksikkandidaat peab koguma 50% pluss üks hääl koosolekust osavõtjate häältest.
3.7 Kui ühele ametikohale kandideerib kaks või rohkem kandidaati, osutub valituks kõige
enam hääli saanud kandidaat.
3.8 Võrdsete tulemuste korral korraldatakse täiendavad valimised samade või uute
kandidaatide vahel.
3.9 Kordusvalimiste võrdsete tulemuste korral otsustatakse juhatuse liikme valimine loosi
teel.
3.10 Hääletussedel on kehtiv, kui iga õpperühma esindaja märgib oma hääletussedelile ühe
kandidaadi nime.
3.11 Hääletussedelid on kehtetud, kui:
3.11.1 hääletussedelile on märgitud kaks või enam nime;
3.11.2 hääletussedelile pole märgitud ühtegi nime;
3.11.3 hääletussedelile on märgitud nimi, kes ei kandideeri.
3.12 Valimistulemused kinnitab ÕE üldkoosolek valimiskomisjoni protokolli alusel.