Niidupargi õpilaskodu sisekorraeeskirjad

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE PÄRNU NIIDUPARGI ÕPILASKODU
SISEKORRA EESKIRJAD 2018/2019 õ. a.

(Kinnitatud Pärnumaa KHK direktori 24 .august 2018 käskkirjaga nr 79)

I ÜLDOSA

Käesolev õpilaskodu sisekorraeeskiri on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse õpilaskodus viibivatele isikutele. Käesolev sisekorraeeskiri määrab ja
reguleerib kasutaja suhteid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niidupargi õpilaskodus ning
samuti määrab kasutajate käitumisreeglid.

1. Õpilaskodusse elama asudes saab õpilane voodikoha koos elamiseks vajaliku korras
inventari ja voodivarustusega.
2. Õpilaskodu välisuks lukustatakse kell 22.30 ( v.a reedel ja laupäeval, mil välisuks
lukustatakse kell 23.00) ja avatakse kell 07.00 Erandjuhtudel eelneva kokkuleppe
alusel avatakse välisuks õpilaskodu töötaja/turvatöötaja poolt kokkulepitud ajal.
3. Kella 23-st õhtul kuni kella 06.00 hommikul kehtib õpilaskodus öörahu ja sel ajal on
keelatud lärm, muusikariistade valjuhäälne mängimine, kaaselanike unerahu häirimine,
võõras toas viibimine jms. tegevus. Kasutaja peab õpilaskodus järgima üldisi eetika- ja
käitumisreegleid ning käesolevaid sisekorra eeskirju.
4. Õpilane peab kinni Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodu kasutamise kohta sõlmitud
lepingu tingimustest õpilaskodu kasutamise kohta. Lepingust loobumise etteteatamise aeg
on 15 päeva.
5. Õpilasel on keelatud kasutada võõrast õpilaspiletit.
6. Õpilaskodu kulude katmiseks võetav tasu 62 EUR kalendrikuu eest tasutakse ülekande
korras kooli poolt esitatud arvel näidatud kuupäevaks.
7. Õpilaskodu üldkasutatavad ruumid ning hoone ümbrus on kaetud videovalvega.
8. Õpilasel on õigus teha ettepanekuid õpilaskodu töötajatele õpilaskodu puudutavates
küsimustes.
9. Olukorrad, mis ei ole sisekorraeeskirjas sätestatud, lahendatakse Pärnumaa KHK juhtkonna
ja õpilaskodu töötajate/elanike omavahelisel kokkuleppel lähtudes kõrgest moraalist, headest
tavadest ja sõbralikest suhetest.
10. Õpilaskodu kasutaja on kohustatud:
10.1 hoidma puhtust ja korda õpilaskodu toas, ühisruumides, territooriumil;
10.2 kasutama säästlikult vett ja elektrienergiat;
10.3 pidama kinni tuleohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest;
10.4 suhtuma heaperemehelikult ja hoidlikult õpilaskodu varasse;
10.5 täitma õpilaskodu- ja turvatöötajate korraldusi;
10.6 erandjuhtudel hilinemisest või ööbimisest väljaspool õpilaskodu teatama eelnevalt
õpilaskodu juhatajale või administraatorile. Eemal viibimine fikseeritakse õpilase poolt
kirjalikult administraatori juures;
10.7 teatama koheselt õpilaskodus ilmnenud puudustest administraatorile/õpilaskodu juhatajale;
10.8 lahkudes õpilaskodust pikemaks ajaks (praktikale, väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast)
andma üle õpilaskodu juhatajale korras toa, võtme, inventari ja voodivarustuse.
10.9 korvama või tasuma tema süül purunenud inventari-, varustuse-, muu kahjustuse- või vale-
väljakutsete kulud raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.
10.10 arvestama oma käitumises kaasõpilastega (ei tekita liigset müra, ei kasuta ebaviisakaid
väljendeid, austab kaasõpilase privaatsust jne.) ning lahkub oma korrusele kell 22.30 ja
oma tuppa kell 23.00.
10.11 kasutama õpilaskodus vahetusjalatseid;
10.12 teavitama enda või kaasõpilase haigestumisest administraatorit/ õpilaskodu juhatajat, kes
vajadusel korraldab meditsiinilise abi õpilasele. Nakkusohu vältimiseks suunatakse haige
õpilane kodusele ravile.
10.13 kasutama õpilaskodus liikumiseks enda õpilaspiletit ning majast lahkudes või majja saabudes
registreerima liikumised õpilaspileti abil valvelauas (vastav andur).
10.14 õpilaskodust lahkudes:
10.14.1 andma toa uksevõtme hoiule õpilaskodu administraatorile juhtudel kui õpilane ei ööbi õpilaskodus;
10.14.2 lülitama vooluvõrgust välja elektrilised seadmed ja sulgema aknad;
10.14.3 korrastama toa;
10.14.4 lukustama oma toa ukse;
10.14.5 teavitama eelnevalt õpilaskodu juhatajat kirjalikult õpilaskodust lahkumisest pikemaks ajaks
(praktika, haigestumised jm).
10.15 teostama üks kord nädalas põhjalikult ruumide koristamist (toas, toaga seotud WC`s ja esikus);
10.16 hoidma korras külmkapi sisu ja õigeaegselt eemaldama riknenud toiduained prügikonteinerisse;
10.17 soetama enda toa ja toaga seotud ruumide (WC, duširuum, esik) puhastamiseks puhastus-
vahendid (seal hulgas ka hari, kühvel, WC`sse paber) omal kulul.
10.18 viima prügikasti täitumisel prügi välja selleks ettenähtud prügikonteineritesse;
10.19 vahetama voodipesu iga kahe nädala tagant - kolmapäeval.
10.20 registreerima oma külalise saabumise õpilaskodu valvelauas külalise isikut tõendava
dokumendi alusel. Lapsevanematel ja pereliikmetel on lubatud külastada õpilase eluruume.
Ülejäänud külalised kasutavad külastuseks selleks ettenähtud ruume.
11. Õpilaskodus on keelatud:
11.1 õpilaskodu inventari, valgustite, akende, uste, seinte, põrandate, tuletõrjevahendite jms.
lõhkumine või muul viisil kahjustamine; mööbli ümberpaigutused kooskõlastada
õpilaskodu juhatajaga.
11.2 õpilaskodu toa, toaga seotud esiku, wc, duširuumi, üldkoridori ning ühiskasutatavate
ruumide seintele, ustele, akendele kleepida või muul moel kinnitada pilte, plakateid,
kuulutusi, nagisid vms.
11.3 tubakasaaduste pruukimine (k.a e-sigaret);
11.4 alkoholi, narkootiliste, toksiliste ja kergestisüttivate ainete hoidmine, omamine ja levitamine;
Alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete pruukimine ning alkoholijoobes, narkootiliste ja
toksiliste ainete mõju all ringiliikumine;
11.5 omavoliline elektriseadmete, kõlarite ja –juhtmete paigaldamine;
11.6 tubades elektriliste majapidamisseadmete (seal hulgas ka mistahes isevalmistatud
elektriseadmete) kasutamine (elektripliit, veekeedukann, keeduspiraal jne.). Vajadusel võib
õpilane omada isiklikku veekeetjat vaid tingimusel, et seadet hoitakse üldkasutatavas ruumis
(esik, köök) ja kasutatakse söögi tegemiseks ainult köögis;
11.7 esemete ja vedelike aknast välja loopimine;
11.8 akendele või ustele lisakonstruktsioonide paigaldamine ( nt. antennid, uksesilmad, lisalukud,
lukusüdamikud);
11.9 õpilaskoduga mitteseotud isikute õpilaskodu ruumidesse toomine ilma õpilaskodu
juhataja või administraatori loata;
11.10 avaliku korra rikkumine mistahes viisil (lärmamine, ropendamine, sõimlemine jne);
11.11 elamispinna muudel otstarvetel kasutamine;
11.12 koduloomade pidamine;
11.13 ohutuse tagamiseks aknalaudadel
11.14 õppetundide ajal põhjuseta õpilaskodus viibimine;
11.15 hasartmängude korraldamine ja nendes osalemine;
11.16 õpilaskodust väljumiseks ja sisenemiseks muude viiside kasutamine peale peaukse;
11.17 lahtise tule kasutamine (küünal jne).

II TUBADE KORRASHOIU TAGAMINE

1. Õpilane hoiab korras tema kasutusse antud toa ja üldkasutatavad ruumid (WC,esik).
2. Õpilaskodus puhtuse ja korra tagamiseks toimub süstemaatiline ruumide heakorra kontroll
õpilaskodu juhataja või kasvataja poolt. Ülearuste ja lubamatute esemete avastamisel võetakse
need õpilaskodu juhataja poolt hoiule ning tagastatakse õpilasele lepingu lõppedes.
3. Pideva hügieeninõuete rikkumise korral on õpilaskodu juhatajal õigus
õpilane ajutiselt õpilaskodust eemaldada või tellida eraldi puhastusteenus mis tuleb
õpilasel endal hüvitada.

III TOIDU VALMISTAMINE, KÖÖGI KORD JA KASUTAMINE

1. Kööki on võimalik kasutada kella 07.00 kuni 22.00.
2. Toidu valmistamine on lubatud õpilase toaga samal korrusel asuvas köögis (toas toidu
valmistamine on keelatud).
3. Kiiresti riknevaid toiduaineid tuleb hoida toa juurde kuuluvas esikus asuvas külmkapis
suletud toidukarbis/kilekotis.
3.2 Kiiresti mitteriknevaid toiduaineid võib hoida oma toas suletult (eraldi õpikutest ja riietest).
4. Aknalaudadel ei hoita toiduaineid ja toitu.
5. Köögis kasutada olevate seadmete puhul järgida puhtust ja kõiki ohutusnõudeid;
6. Söögi tegemiseks vajalikud söögitarvikud ja nõud on õpilase enda poolt soetatud.
7. Õpilane:
7.1. on aus, kasutab ainult endale kuuluvaid toiduaineid ja toitu;
7.2. hoiab köögi puhtana ning peale toidu valmistamist ja söömist koristab enda järelt tööpinnad.
7.3. kasutab aega ratsionaalselt, lahkub kohe peale toidu valmistamist, söömist ning enda järelt koristamist köögist, andes sellega võimaluse kasutada kööki ka kaasõpilastel;
8. Vajadusel määrab õpilaskodu juhataja õpilaste hulgast köögi korrashoiu eest vastutava isiku.

IV PESURUUMI KASUTAMISE KORD JA KASUTAMINE

1. Pesuruumi teenuse kasutamine on tasuline. Pesumasin-kuivati ühe kasutuskorra hind
määratakse direktori käskkirjaga.
2. Pesuruum on mõeldud õpilasele vajadusel isikliku pesu pesemiseks.
3. Pesuruumi kasutamiseks registreerib õpilane end õpilaskodu administraatori juures, kes
väljastab õpilasele seejärel pesuruumi võtme;
4. Õpilane kasutab õpilaskodu pesumasinat-kuivatit heaperemehelikult, lähtudes konkreetse
masina kasutamise kasutusjuhendis toodud nõuetest.
5. Õpilane kasutab pesu pesemiseks ainult kooli poolt antud pesupesemise
vahendit.
6. Pesumasin-kuivati tööprogrammi lõppemisel eemaldab õpilane oma pesu masinast ise,
puhastab/korrastab pesuruumi enda järelt, lukustab pesuruumi ukse ning tagastab võtme
õpilaskodu administraatorile (võtme tagastab sama õpilane, kellele võti väljastati).
7. Õpilaskodu pesuruumis õpilase süül rikutud inventari ja üldise korra eest vastutab pesuruumi
kasutav õpilane.
8. Pesumasina kasutamise tasu lisatakse õpilase järgmise kuu ruumi kasutamise arvele.

V JÕUSAALI KASUTAMISE KORD JA KASUTAMINE

1. Õpilaskodus paiknev jõusaal on õpilaskodu elanikele kasutamiseks avatud etteantud
aegadel, millest õpilasi teavitatakse eraldi.
2. Nädalavahetustel on õpilaskodu jõusaal õpilastele kasutamiseks kokkuleppe alusel.
3. Jõusaali kasutamiseks registreerib õpilane end õpilaskodu administraatori juures, kes
väljastab õpilasele seejärel jõusaali võtme.
4. Õpilane kasutab jõusaali seadmeid heaperemehelikult ning arvestab ka kaasõpilastega.
5. Õppetundide välisel ajal jõusaali kasutavad õpilaskodu õpilased jõusaali kasutamise järel
riietumiseks ja pesemiseks enda tuba ning toa juurde kuuluvat dušši.
6. Jõusaalis lõhutud inventari, seadmete ja üldise korra eest vastutab administraatori
juures registreeritud võtme saaja.

VI ÕPITOA KASUTAMISE KORD

1. Õpituba on avatud õpilaskodu õpilastele kasutamiseks kellaaegadel 15.00-22.00
või kokkuleppeliselt.
2. Õpitoas asuvad arvutite kasutamisel lähtutakse reeglist, et eelisõigus on õpilasel,
kes vajab arvutit koolitööde tegemiseks ning alles seejärel on ülejäänud arvutid
võimaldatud meelelahutuseks ning suhtlemiseks.
3. Õpilane kasutab õpitoas asuvaid arvuteid, inventari jm. heaperemehelikult ning arvestab
ka kaasõpilastega.
4. Iga õpilane hoolitseb, et oma lahkumisel sulgeb arvuti ja jätab tema poolt
kasutatud ala puhtana ning korrastatuna.

VIII MÕJUTUSVAHENDID SISEKORRAEESKIRJADE MITTETÄITMISE KORRAL

1. Õpilaskodu sisekorraeeskirjade rikkujate suhtes kasutatakse järgmisi mõjutus- ja
karistusvahendeid:
1.1 õpilaskodu juhataja suuline märkus;
1.2 õpilaskodu juhataja kirjalik ettekirjutus;
1.3 noomitus direktori käskkirjaga koos rühmajuhataja ja vanemate teavitamisega;
1.4 õpilaskodust väljaarvamine direktori käskkirjaga.
1.5 lepingu lõpetamine ja õpilaskodust väljaarvamine ilma tagasivõtmiseta õppeperioodi jooksul.
2. Õpilane võidakse õpilaskodust välja arvata korduvate rikkumiste või ühekordse jämeda
rikkumise korral.
Jämedaks rikkumiseks loetakse alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete pruukimist
või mistahes väärtegu.