Keevitaja

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

Keevitaja õppekaval õppijal on võimalus omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kaasaegsetes metallitööga seotud ettevõtetes, sh peenmehaanika-, auto-, masina-, laeva-, lennukitööstuses jne. Pärast õppekava läbimist väärtustab õpilane valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest mehaanika- ja metallitöötluse valdkonnas, valmistab detaile/kooste, kasutab erinevaid keevitusseadmeid jne.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • keevitaja eriala alusteadmised
 • poolautomaatkeevitamine ja detailide järeltöötlemine (MIG/MAG)
 • käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine
 • praktika

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • kunstiained
 • võõrkeel
 • sotsiaalained
 • matemaatika
 • loodusained

Valikõpingute moodulid:

 • masinjoonestamine
 • erialase vene keele algkursus
 • liiklusõpetus
 • TIG keevitamine ja detailide järeltöötlemine
 • materjalide tükeldustööd
 • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
 • troppimistööd
 • üldkehaline ettevalmistus
 • riigikaitseõpetus
 • erialane soome keel
 • alusteadmised väikemasinatest
 • sõiduautode veermik
 • kergmetallkonstruktsioonide paigaldamine
 • ehitusmõõdistamise alused
 • elektriseadmed ja nende ekspluatatsioon

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude vms ostmiseks.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Lembit Miil (kutseõpetaja) lembit.miil[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid