CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 30 EKAP

Õppe nominaalkestus: 6 kuud

Õppetöö toimumine: 2-3 päeva nädalas

Vastuvõtu tingimused: 

  • põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
  • individuaalne vestlus 17. august 2021 (informatsioon e-vastuvõtu keskkonnas ja avaldusel).

Õppekava lühitutvustus:

CNC töötlemiskeskuse operaatori õppekavaga taotletakse, et õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedinõuetele vastavaid detaile.

Õppekava aluseks on CNC puidutöötlemiskeskuse operaator (tase 4) kutsestandard ja "Kutseharidusstandard". Õppima võib asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Arvutiga juhitava töötlemiskeskuse (CNC) operaator (tase 4) on oskustöötaja, kes töötab CNC puidutöötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. CNC puidutöötlemispingi operaator tunneb pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi, toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid, loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd, planeerib tööaega, täidab ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, töötab meeskonna liikmena, jälgib tööprotsessist kinnipidamist ja tootlikkust, hoiab toodangu kvaliteeti, kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Põhiõpingute moodulid:

  • CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori alusteadmised
  • CAD/CAM tarkvara
  • puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC puidutöötlemiskeskustel
  • praktika
  • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

 

CNC töötlemiskeskuse õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Lisainformatsioon: Janek Suu (kutseõpetaja) janek.suu[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

https://www.facebook.com/pg/pkhkCNC/posts/

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid