Õpilaste vastuvõtu korraldus, avalduse esitamine

Hea õpilaskandidaat.

Tulenevalt ühiskonnas toimunud ja toimuvatest sündmustest ootame sel suvel dokumentide vastuvõtukomisjoni VAID NEID, kes kuuluvad hariduslike erivajadustega isikute (lõpetanud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel; puudega isikud; isikud, kellel tulenevalt terviseseisundist on vajalik õppetöös osalemiseks kohanduste tegemine; isikud, kelle emakeel ei ole eesti keel) rühma või neid, kel väga mõjuvatel põhjustel ei ole võimalik  avaldust elektrooniliselt õppeinfosüsteemis ÕIS vormistada või esitada.

NB! Õpilaskandidaat, kes kuulub eelmainitud sihtrühmadesse ja soovib tulla dokumentide vastuvõtukomisjoni avaldust vormistama, peab oma soovist kindlasti eelnevalt teada andma.

Eelregistreerimine on võimalik alates 14.06.2021 dokumentide vastuvõtukomisjoni tööpäevadel kell 09.00-14.30 telefonil 442 7883 või 5688 9840.

Üldjuhul ootame õpilaskandidaate avaldust esitama e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS ja et kandideerimine oleks korrektne on väga oluline avaldusele failidena lisada ka kohustuslikud dokumendid:

 • haridust tõendavad dokumendid, mis on õppekavale kandideerimise eeltingimuseks: põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel viimast haridustaset tõendav dokument, põhihariduse baasil - põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, keskhariduse baasil - keskkooli /gümnaasiumi või kutsekeskhariduse lõputunnistus ja hinneteleht;
 • korrektne digifoto (foto leitav nt eesti.ee Minu andmed-Mina ja minu pere-Isikut tõendavad dokumendid või juhised dokumendifotole politsei.ee);
 • alaealise õpilaskandidaadi korral - lapsevanema või eestkostja digiallkirjastatud nõusolek;
 • vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid (vt kohustuslikud dokumendid).

e-avalduse vormistamine:

 • e-vastuvõtu keskkond - esmakordne sisenemine keskkonda (autentimine) ID-kaardiga;
 • avalduse vorm - konkursi valiku tegemine (kutsekeskharidusõpe; kutseõpe - põhihariduse nõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil vastuvõtuks avatud õppekavad; spaateenindaja), eriala valik, isiku- ja kontaktandmete väljad, alaealiste korral lapsevanema või eestkostja andmed, õpilaskodu soov, failide lisamine - skaneerituna või nutiseadmete võimalusi kasutades pildifailidena).

NB!

Palume lisada (üles laadida) kohustuslikud dokumendid failidena sel hetkel, kui avaldust vormistatakse. Kui faile koheselt ei lisata ja avaldus esitatakse, ei ole hiljem muudatuste tegemine võimalik ning kandideerimine on ebakorrektne

Lisaks

 • kui avaldus on esitatud, ilmub e-keskkonda avalduse .pdf väljund, millel on lisaks õpilaskandidaadi poolt sisestatud andmetele ka avalduse number, kasutajatunnus ja parool, mis on väga oluline informatsioon kõikidele õpilaskandidaatidele edasises vastuvõtuprotsessis; infosüsteem saadab automaatteavituse õpilaskandidaadi e-posti aadressile teavituse avalduse esitamisest ja avalduse faili;
 • NB! kui õppekavale kandideerimise tingimustes on ka kohustuslikud sisseastumiskatsed kuvatakse testide või vestluste toimumise andmed (aeg, koht) nii e-avalduse vormis kui ka .pdf väljundis; sellelaadne teavitus on nähtav ka e-vastuvõtu keskkonnas;
 • kui vastuvõtuavaldust tullakse vormistama dokumentide vastuvõtukomisjoni on kohustuslik esitada lisaks lõputunnistusele, hinnetelehele jt dokumentidele ka isikut tõendav dokument;
 • kui vastuvõtuavaldus vormistatakse dokumentide vastuvõtukomisjonis, tehakse digifoto komisjonis;
 • need õpilaskandidaadid, kellel ei ole võimalust digifotot e-avaldusele failina lisada, on oodatud dokumentide vastuvõtukomisjoni pildistamisele dokumentide vastuvõtukomisjoni tööpäevadel kell 09.00-13.00;
 • kui õpilaskandaat soovib kandideerida kahele õppekavale, vormistatakse I (prioriteetne) valik e-vastuvõtu keskkonnas; II valiku soovist tuleb teavitada dokumentide vastuvõtukomisjoni See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. (II valik lisatakse õpilaskandidaadi toimikusse);
 • kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: kutsekeskharidusõppesse sisse saanute nimekirjad avalikustatakse 16.07.2021 hiljemalt kell 15.00; põhihariduse nõudeta, põhihariduse ja keskhariduse baasil kutseõpe - 19. august kell 17.00 (vt lisaks õpilaste vastuvõtu ajakava); avalduse number on n-ö õpilaskandidaadi nimi ehk kui avalikustatud nimekirjades on avalduse number nähtav, on õpilaskandidaat ka kooli sisse saanuks osutunud;
 • õppima asumise kinnitamine: informatsioon kooli sissesaanutest avalikustatakse kooli kodulehe esilehel; õppima asumise kinnitamine toimub õpilaste vastuvõtu ajakavas kinnitatud perioodil avalduse .pdf väljundis märgitud kasutajatunnuse ja parooliga või e-vastuvõtu keskkonnas;
 • kui õpilaskandidaat on osalenud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritustel, lõpetanud põhikooli või kutsekeskharidusõppe kiitusega, keskkooli/gümnaasiumi hõbe- või kuldmedaliga vms (vt eri- ja lisatingimused) ehk omab õigust saada kandideerimisel lisapunkte, tuleb tingimustele vastavust tõendavad dokumendid lisada avaldusele;
 • kui esitatud e-avalduses esinevad puudused või sellele on lisamata kohustuslikud dokumendid, teavitab dokumentide vastuvõtukomisjoni liige õpilaskandidaati või tema esindajat ilmnenud probleemidest e-kirjaga;
 • puuduolevad andmed ja dokumendid on võimalik elektrooniliselt esitada See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.;
 • kui õpilaskandidaadi e-avaldus ja sellele lisatud dokumendid on korrektsed, dokumentide vastuvõtukomisjoni poolt e-teavitusi õpilaskandidaadile ei saadeta.