Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse on võimalik tulla õpilasvarjuks.

Õpilasvarjutamine annab võimaluse huvi pakkuva erialaga tutvuda, saada teada, kuidas koolis õppimine käib ja kas eriala, mida omandada soovitakse, on sobiv. Loe lisaks: õpilasvarjutamine.

 

TÖÖTUKASSA TOETAB ÕPPIMIST!

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õpetamist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ja kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Rohkem infot leiad siit.

 

ÕPILASTE TÄIENDAV VASTUVÕTT

Kinnitatud kooli vastuvõtukomisjoni 18.07.2019 koosoleku protokoll nr 3.1-13.1/1 otsusega nr 1, kooli vastuvõtukomisjoni 16.08.2019 koosoleku protokoll nr 3.1-13.1/2 otsusega nr 1

Dokumentide vastuvõtt kantseleis (A120) vabade õpilaskohtade täitmiseni või kuni 30.10.2019 tööpäevadel kell 09.00-13.00

NB! Õpilaskohad täidetakse avalduste vormistamise ajalises järjestuses. Hetkel, kui vaba õpilaskoht õppekavale on täidetud, vastuvõtt lõpetatakse.

Kutsekeskharidusõpe:

Kutseõpe põhihariduse baasil: päikeseelektrisüsteemide paigaldaja

Põhihariduse nõudeta kutseõpe: abikokk

Kutseõpe keskhariduse baasil:

 

PRÕM (statsionaarne - töökohapõhine õpe) 2019 VASTUVÕTT

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS

Põhihariduse nõudeta kutseõpe: nooremaednik

Põhihariduse baasil kutseõpe: arborist

 

Lisainformatsioon: Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) 442 7883, leili.ruul[at]hariduskeskus.ee

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • vormikohane avaldus (e-vastuvõtu keskkonnas elektrooniliselt või koolis kohapeal vormistatuna);
  • isikut tõendav dokument, kui avaldus vormistatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuses;
  • kutseharidusstandardis või õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus, hinneteleht vms) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);
  • foto (lisatakse e-vastuvõtu keskkonda õpilaskandidaadi poolt või tehakse dokumentide vastuvõtukomisjonis);
  • vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid (vt õpilaste vastuvõtu kord p 3 ap-d 3.1.3, 3.1.3.1-3.1.3.5).

 

Vt lisaks:

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)

Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse on võimalik tulla õpilasvarjuks. Õpilasvarjutamine annab võimaluse huvi pakkuva erialaga tutvuda. Saad teada, kuidas õppimine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub ja kas eriala, millele oled mõelnud, ka sulle päriselt sobib.

Õpilasvarjuna saad ühe päeva jooksul osaleda enda poolt valitud eriala tundides, suhelda eriala õpetajate ja õpilastega, soovi korral vestelda õppimise ning karjääriga seotud teemadel kooli õppe- ja karjäärinõustajaga.

Lisaks heale ülevaatele valitud erialast saad ka eelise Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse õppima kandideerimiseks. Igale õpilasvarjule väljastatakse tõend, mille alusel lisatakse järgmise aasta õpilaste suvisel vastuvõtul (samale õppekavale) kandideerimisel õpilaskandidaadi keskmisele hindele ja/või katse tulemusele 0,3 lisapunkti.

Registreerida õpilasvarjuks saad siin.

Küsimuste või murede korral pöördu Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppe- ja karjäärinõustaja Lisette Kandima poole lisette.kandima[at]hariduskeskus.ee, 445 9465.

"Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri"

kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2, muudetud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 31.01.2019 protokoll nr 1-2/4 otsusega nr 1

lisa 1

"Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord"

 

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord" (alus: Riigikogu 12.06.2013 seadus "Kutseõppeasutuse seadus", haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14 "Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord", Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 "Kutseharidusstandard", haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 "Töökohapõhise õppe rakendamise kord", haridus- ja teadusministri 09.05.2014 määrus "Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord") sätestab õpilaste kutseõppe tasemeõppesse vastu võtmise korra, sh õpilaste vastuvõtuga seonduvate komisjonide moodustamise ja töökorralduse alused.

1.2. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi ka "kool") õpilaste vastuvõtt kooli on aastaringne.

1.3. Kooli vastuvõtukomisjoni tegevust õpilaste vastuvõtu korraldamisel toetavad vajadusel kooli direktori käskkirjaga kinnitatud dokumentide vastuvõtukomisjon ja valdkondade vastuvõtukomisjonid.

1.4. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu korra täitmise ja käesoleva korraga reguleerimata küsimuste lahendamise eest vastutab kooli vastuvõtukomisjon.

 

2. KANDIDEERIMINE ÕPPEKAVADELE JA ÕPILASTE VASTUVÕTT

2.1. Õpilaste suvise vastuvõtu (põhikonkurss) korral on õpilaskandidaadil õigus õpilaste vastuvõtuks avatud õppekavadest kandideerimiseks valida kaks õppekava (esimene ja teine valik):

2.1.1. esmalt kandideerib õpilaskandidaat esimese valiku (eelistuse) õppekavale;

2.1.2. esimese valiku õppekavale mitte sisse saades, on õpilaskandidaadil võimalus kandideerida teisele valitud õppekavale, kuid seda vaid juhul, kui teise valiku õppekaval on olemas vabad õpilaskohad ning õpilaskandidaat on täitnud kõik kohustuslikud vastuvõtu tingimused.

2.2. Õpperühm jäetakse avamata, kui õpilaskandidaatide sooviavaldusi on vähem kui 1/2 vastuvõtuks kavandatud õppekohti (v.a juhtumid, mil kooli juhtkond peab vajalikuks õpperühma avamist kooli strateegilisi huve silmas pidades).

2.3. Kooli võetakse vastu õpilasi nii esma- kui jätkuõppe õppekavade alusel statsionaarses (kooli- või töökohapõhises) ja mittestatsionaarses õppevormis toimuvasse õppesse.

2.4. Teise ja kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.

2.5. Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu. Kutsekeskhariduse omandamist võimaldava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse põhihariduse olemasolu ning vähemalt 22-aastaselt põhihariduseta isikult põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu, mille olemasolu hindab kool.

2.6. Viienda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu.

2.7. Ühisõppekavale õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord sätestatakse ühisõppekava koostöölepingus.

2.8. Kool nõustab sisseastujat või tema seaduslikku esindajat potentsiaalile vastava õppekava valikul, hinnates õpilaskandidaadi valmisolekut õppekavas määratud õpiväljundite saavutamiseks.

2.9. Töökohapõhisesse õppesse võetakse õpilasi vastu kooli, õpilase ja praktikakoha koostöös.

 

3. ÕPILASKANDIDAADI ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID

3.1.  Kooli kandideerimiseks esitab õpilaskandidaat vormikohase avalduse elektrooniliselt (e-vastuvõtu keskkonnas) või paberkandjal (koolis kohapeal):

3.1.1. Elektroonilise avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt. Paberkandjal avaldusele lisatakse õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi koopia.

3.1.2. Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus, hinneteleht vms) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia (kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad):

3.1.2.1. põhihariduse baasil kutseõppesse või kutsekeskharidusõppesse kandideerimisel - põhiharidust tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

3.1.2.2. keskhariduse baasil kutseõppesse kandideerimisel - keskharidust või kutsekeskharidust tõendav dokument (keskkooli või gümnaasiumi või kutsekeskhariduse lõputunnistus ja hinneteleht);

3.1.2.3. põhihariduse nõudeta kutseõppesse kandideerimisel - viimati omandatud haridust tõendav dokument;

3.1.2.4. kutsekvalifikatsiooni või vastavate kompetentside olemasolu tõendav dokument (jätkuõppe õppekavadele kandideerimisel);

3.1.2.5. põhihariduse baasil kutseõppesse või kutsekeskharidusõppesse kandideerimisel, kui on eelnevalt omandatud kesk- ja/või kõrgharidus - lisaks põhiharidust tõendavale dokumendile ka järgmiste haridustasemete omandamist tõendavad dokumendid.

3.1.3. vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid:

3.1.3.1. nimemuutmise dokument, kui lõputunnistusel ja isikut tõendaval dokumendil olevad andmed ei kattu;

3.1.3.2. ametliku tõlkebüroo poolt kinnitatud eesti keelne tõlkedokument, kui õpilaskandidaat on omandanud hariduse või õpingud läbinud välisriigis (lisa võõrkeelse originaaldokumendi juurde);

3.1.3.3. korrektne digitaalne dokumendifoto e-vastuvõtu keskkonnas või pildistatud koolis;

3.1.3.4. õpitulemuste kaart ja detailne hinneteleht (vajadusel õpiväljundite kirjeldus, õppekava) - nõue kehtiv õpilaskandidaatidele, kes soovivad ületulekut teisest kutseharidusasutusest ja nendele, kes mingil põhjusel Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirjast välja arvatud, kuid soovivad enda õpinguid jätkata;

3.1.3.5. lapsevanema või eestkostja nõusolek - piiratud teovõimega (sh alaealine) õpilaskandidaadi vanema või eestkostja kinnitus õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kohta e-vastuvõtu keskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3.2. Koolil on õigus tühistada õpilaskandidaadi kooli kandideerimine või kooli vastu võtmise otsus, kui õpilaskandidaadi avaldusel olevad andmed on puudulikud, vastuvõtu ajakavaga sätestatud tähtajaks on esitamata sisseastumiseks kohustuslikud dokumendid või esitatud andmed on võltsitud.

3.3. Õpilaste suvise dokumentide vastuvõtu (põhikonkurss, vajadusel järelkonkurss) ajakava kehtestatakse kooli vastuvõtukomisjoni otsusega ja kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga.

3.4. Õpilaste vastuvõttu puudutav (õppekavad, ajakava, õppetöö korraldus jne) informatsioon avalikustatakse hiljemalt üks kuu enne õpilaste vastuvõtu algust kooli kodulehel http://www.hariduskeskus.ee; informatsioon kooli vastuvõtukomisjoni koosoleku otsusel välja kuulutatud järelkonkursi või täiendava õpilaste vastuvõtu kohta üksikutele vabadele õpilaskohtadele - vajadusel (jooksvalt).

 

4. ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA VASTUVÕTU KORRALDUS

4.1. Õpilaste vastuvõtt on korraldatud kooli direktori käskkirjaga kinnitatud vastuvõtu põhi-, eel- ja eritingimuste ning paremusjärjestuse alusel:

4.1.1. Eeltingimus on eelneva haridustaseme õppeasutuse lõpetamist tõendava dokumendi (lõputunnistuse) teatud hinnete aritmeetiline keskmine vms.
 
4.1.2. Põhingimus on õppekavale kandideerimiseks kohustuslik katse (test, vestlus vms), mis tuleb läbida kooli direktori käskkirjaga õpilaste vastuvõtu ajakavas kinnitatud ajal. Ettenähtud ajal põhitingimuste mitte täitmisel (mõjuva põhjuseta testi või vestluse sooritamata jätmine vms) õpilaskandidaadi kandideerimine kooli õppekavadele tühistatakse.
 
4.1.3. Eritingimus on kooli vastuvõtukomisjoni poolt kehtestatud kriteerium, mille täitmisel võetakse õpilaskandidaat kooli vastu, arvestamata vastavale õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimusi.
 
4.1.4. Lisatingimus on kooli vastuvõtukomisjoni poolt kehtestatud kriteerium, mille täitmisel lisatakse õpilaskandidaadi keskmisele hindele ja/või katse tulemusele lisapunktid.
 
4.2. Õpilaskandidaatide paremusjärjestus (pingerida) kujuneb konkreetsele õppekavale kehtestatud vastuvõtu tingimuste täitmisel saadud punktide alusel.
 
4.3. Kõikide sisseastumiskatsete läbimise järel tekkinud võrdsete tulemuste korral, paremusjärjestuses viimastele õpilaskohtadele, otsustab õpilaskandidaadi kooli vastu võtmise kooli vastuvõtukomisjon.
 
4.4. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education, ISCED).
 

5. KOOLI SISSE SAANUD ÕPILASKANDIDAATIDE NIMEKIRJADE AVALIKUSTAMINE JA KOOLI ÕPILASTE NIMEKIRJA KANDMINE

5.1. Kooli vastuvõtukomisjon  kinnitab õpilaste suvise vastuvõtu sisseastumiskatsete tulemused ja kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjad, mis avalikustatakse kodeerituna kooli kodulehel http://www.hariduskeskus.ee.


5.2. Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab  kooli määratud tähtajaks e-vastuvõtu keskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enda õppima asumise.

5.3. Hiljemalt õppetöö alguseks kantakse õpilaskandidaadid kooli direktori käskkirja alusel kooli õpilaste nimekirja ja registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) lähtudes kooli vastuvõtukomisjoni otsustest ning õpilaskandidaatide kooli õppima asumise kinnitustest.

5.4. Kahe nädala jooksul (õppetöö algusest) mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja.

5.5. 30. oktoobrini saab vabanenud õpilaskohale võimaluse asuda õppima paremusjärjestuselt järgmine, põhi- või järelkonkursil kandideerinud ja kõik vastuvõtutingimused täitnud, õpilaskandidaat. Paremusjärjestuse puudumisel - täiendava õpilaste vastuvõtu õpilaskandidaat.

 

6. ÕPILASTE VASTUVÕTT ÕPPEAASTA KESTEL

6.1. Õppeaasta kestel võetakse õpilaskandidaate vastu õpilaste vastuvõtuks avatud õppekavadele nende avalduse alusel, millele lisatakse p 3 ap-d 3.1, 3.1.1-3.1.3.3 ja 3.1.3.5 nimetatud dokumendid.

6.2. Teises kutseharidusasutuses õppinud õpilane, kes soovib mujal alustatud õpinguid jätkata Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, peab lisaks vormikohasele avaldusele ja p 6 ap 6.1 viidatud dokumentidele esitama ka p 3 ap-d 3.1, 3.1.3.4 nimetatud dokumendid eelnevalt läbitud õpingute kohta.

6.3. Õppeaasta kestel võetakse vabadele õpilaskohtadele p 6 ap 6.2 nimetatud ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses eelnevalt õppinud õpilaskandidaate vastu õpilaskandidaatide avalduste, esitatud kohustuslike dokumentide, õppeosakonna juhataja ning kooli direktori nõusoleku (käskkirja) alusel.

 

Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Elektroonika ja automaatika

Ehitus ja tsiviilrajatised

Majutamine ja toitlustamine

Elektrienergia ja energeetika

Hulgi- ja jaekaubandus

Juhtimine ja haldus

Sekretäri- ja kontoritöö

Majandusarvestus ja maksundus

Mehaanika ja metallitöö

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Toiduainete töötlemine

Juuksuritöö ja iluteenindus

Metsandus

Transporditeenused

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Aiandus

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 19.09.2017 käskkirjaga nr 124

Riina Müürsepp (direktor) - esimees

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) - sekretär

Helke Heinmets (õppe- ja tugiteenistuse juhataja) - liige

Marina Jaani (õppekorralduse spetsialist) - liige

Kersti Karu (õppe- ja karjäärinõustaja) - liige

Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) - liige

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) - liige

Riina Tõnsing (teenindusõppeosakonna juhataja) - liige

 

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus

Lehekülg 1 / 2