Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Mootorsõidukitehnik tegeleb mootorsõidukite, liikur-, ehitus-, töö- ja väikemasinate, mootorrataste, tehnoloogiliste masinate, motoriseeritud käsimasinate, jalgrataste, haagiste jne hoolduse, ülddiagnoosimise, remondi, rikete leidmise ja kõrvaldamisega. Mootorsõidukitehnik on klienditeenindaja, kes kannab vastutust teostatud töö kvaliteedi eest ning töötab iseseisvalt, kasutades remondi- ja hooldusjuhiseid, varuosade ja lisavarustuse katalooge vms.

Üldõpingute moodulid:

 • matemaatika
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel
 • kunstiained

Põhiõpingute moodulid:

 • mootorsõidukitehniku alusõpingud
 • mootorsõidukite ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 • elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 • kliimaseadmete hooldus, remont ja käitlemine
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • sõiduautotehnika hooldamine ja remont
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • liiklusõpetus
 • soome keel
 • masinjoonestamine
 • alusteadmised väikemasinatest
 • keevitus- ja tuletööde teostamine
 • erialase vene keele algkursus
 • ettevalmistus riigieksamiteks
 • üldkehaline ettevalmistus
 • sepatööde tehnoloogia
 • masinelemendid ja koostetööd
 • metallide töötlemine metallitöötluspinkidel
 • riigikaitse
 • mootorielektroonika
 • ettevalmistus autotehniku kutseeksamiks

Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 30 eurot) tööriiete ostmiseks.

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags:

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: transporditeenused

Õppekavarühm: transporditeenused

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Laotöötaja õppekava läbimisel viib õpilane läbi kõiki laotöö toiminguid, lahendab töös ettetulevaid probleeme, juhib kaupade ümberpaigutamiseks tõstukeid ja kasutab muid seadmeid, järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid, mõistab meeskonnatöö vajalikkust, oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse standarditele ning töötleb informatsiooni iseseisvalt.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud laotöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Lisaks: kutseeksam, mille edukal sooritamisel omistatakse õpilasele laotöötaja 4. kutse; õppekäigud Eesti logistika keskustesse ja suurtesse ettevõtetesse.

Põhiõpingute moodulid:

 • logistika alused
 • klienditeenindus
 • laotöötoimingud
 • tõstukid, nende hooldus ja juhtimine
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • praktika

Üldõpingute moodulid:

 • sotsiaalained
 • kunstiained
 • võõrkeel
 • loodusained
 • keel ja kirjandus
 • matemaatika

Valikõpingute moodulid:

 • turunduse alused
 • ettevalmistus kutseeksamiks
 • kutsealane liikumine
 • kaubatundmine
 • erialane inglise keel
 • erialane vene keel
 • erialane saksa keel
 • erialane soome keel
 • arvutiõpetus
 • kutse-eetika ja etikett
 • esmaabi
 • tabelarvutusprogrammide kasutamine
 • organisatsioonikäitumine ja juhtimise algtõed
 • toiduhügieen
 • joonestamine
 • ohtlikud ja eriotstarbelised veosed

Võimalused tööturul:

laotöötaja, kaubakäsitleja, kaubapaigutaja, komplekteerija.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags:

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: üksikute vabade õpilaskohtade täitmiseni

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava koostamise aluseks on ehituserialade riiklik õppekava, mille läbimisel õpilane väärtustab valitud kutset ja eriala; on kursis omandatud kutse arengusuundadega; ehitab ja paigaldab kvaliteedinõuete kohaselt puitmaterjalist kande- ja kattekonstruktsioone ning sise- ja väliselemente (uksed, aknad, trepid jne); ehitab ja püstitab juhendamisel tööstuslikult valmistatud detailidest ja/või moodulitest puitmaju; järgib töö kavandamisel, ettevalmistamisel, kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Õppekavale võib õppima asuda põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus puitkonstruktsioonide eriala õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • ehitusjoonestamise alused
 • puitliidete valmistamine
 • puitkarkass-seinte ehitamine
 • puitvahelagede ja -põrandate ehitamine
 • katusekonstruktsioonide ehitamine
 • avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine
 • puitraketiste ehitamine ja paigaldamine
 • troppimistööd
 • puitrajatiste ehitamine
 • praktika
 • katusekatete paigaldamine

Üldõpingute moodulid:

 • loodusained
 • võõrkeel
 • matemaatika
 • sotsiaalained
 • kunstiained
 • eesti keel ja kirjandus

Valikõpingute moodulid:

 • palkmaja ehitamine
 • puitkonstruktsioonide montaažitööd
 • leiliruumide ehitamine
 • ehitusmõõdistamine
 • puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine
 • puitkonstruktsioonide renoveerimine
 • riigikaitse
 • hüdroisolatsiooni tööd
 • tööriistaõpetus
 • puidu töötlemine
 • arvutiõpetus
 • puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia
 • ripplagede ehitus
 • puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia

Puitkonstruktsioonide ehituse õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Vt lisaks

õppekava

praktikaettevõtted

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

 

Tags:

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe  (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi töötamiseks ehitusviimistlejana ehitus-, remondi- ja hooldusettevõtetes. Õpilaste asjatundlikkus saavutatakse teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu koolis ning tööpraktika kaudu ettevõtetes.

Põhilised tööülesanded on maalri-, krohvimis- ja plaatimistööd, pindade ettevalmistamine lõppviimistluseks, pindade värvimine, õlitamine või lakkimine ning rullmaterjalide paigaldamine.

Töö toimub nii sise- kui välitingimustes. Vajalik normaalne füüsiline vorm, hea nägemine ja kõrgusetaluvus.

Õpingute lõpetamiseks tuleb õpilasel saavutada kõik õppekavas esitatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja saavutatud kompetentside tõendamiseks sooritada proovitööd:

 • hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine ning lakkimine;
 • seinte katmine rullmaterjalidega;
 • plaaditava põranda- ja seinapinna ettevalmistamine plaatimiseks ning plaatimine;
 • seina- ja põrandapinna hüdroisolatsiooni paigaldamine.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • võõrkeel
 • matemaatika
 • sotsiaalained
 • kunstiained
 • loodusained

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus ehitusviimistluse eriala õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • tasandustööd
 • maalritööd
 • rullmaterjalide paigaldamine seintele
 • dekoratiivviimistlus
 • hüdroisolatsioonitööd siseruumides
 • plaatimistööd
 • erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine

Valikõpingute moodulid:

 • soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
 • kuivkrohvplaatide paigaldamine
 • üldkehaline ettevalmistus
 • CAD joonestamine
 • eriviimistlustööd
 • hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine
 • riigikaitse
 • ripplagede ehitus
 • leiliruumide ehitamine

Vt lisaks

õppekava

kutsestandardid

praktikaettevõtted

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags:

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava aluseks on puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava. Õppekavale võivad õppima asuda isikud, kes on omandanud põhihariduse või vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ning töötada valitud erialal.

Tisler on võimeline töötama põhilistel puidutöötlemismasinatel ja käsitööriistadega. Tisler oskab koostada spooni, liimida, pealistada, lihvida, viimistleda; koostada ja valmistada mööblit; seadistab põhilisi puidutöötlemismasinaid vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele ning sooritab tööoperatsioone nendel masinatel; oskab lugeda tööjooniseid. Tisler oskab korraldada enda tööd ja tuleb toime tööaja planeerimisega.

Tisler väärtustab valitud kutset ja eriala, töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale nii käsitööriistadega kui ka erinevatel puidutöötlemispinkidel, valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööbli- ja puittoodete detaile ning koostab, viimistleb ja paigaldab tooteid jne. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena mööblitootmise ja puidutöötlemisega tegelevates ettevõtetes, valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedinõuetele vastavat mööblit (erinevad kapid, riiulid, lauad vms) ja puittooteid (uksed, aknad, trepid vms).

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpilane demonstreerib omandatud kompetentsust õpingute vältel ja tõendab seda järgmiselt:

 • õpilase kompetentsus puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemisel käsitööriistadega loetakse tõendatuks, kui ta on iseseisvalt kavandanud ja valmistanud etteantud materjalist, vähemalt neljast detailist koosneva ja käsitööriistadega valmistatud, servseotist, kasti nurkseotist ja puitühendusvahendiga seotist sisaldava toote, mis on viimistletud käsitsi laki, peitsi, vaha või õliga arvestades toote valmistamisel materjali eripära ning esteetilist lõpptulemust;
 • õpilase kompetentsus puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemisel puidutöötlemispinkidel loetakse tõendatuks, kui ta on valmistanud iseseisvalt etteantud joonise järgi ja piiritletud aja jooksul täispuidust või plaatmaterjalist detailid kasutades höövel-, saag-, frees- ja puurpinki;
 • õpilase kompetentsus puidust või puidupõhisest materjalist toodete koostamisel ja viimistlemisel loetakse tõendatuks, kui ta on piiritletud aja jooksul valmistanud ning viimistlenud iseseisvalt etteantud joonise järgi puidust või puidupõhisest materjalist kvaliteetse ning müügikõlbliku toote, mis koosneb vähemalt kaheksast detailist ja sisaldab vähemalt kolme erinevat seotist (sh ühte tappseotist.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • materjaliõpetus
 • mööbli- ja puittoodete joonestamine
 • puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia
 • puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia
 • mööbli- ja puittoodete kavandamine
 • mööbli- ja puittoodete valmistamine
 • üldkehaline ettevalmistus
 • praktika I etapp
 • praktika II etapp

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • võõrkeel
 • matemaatika
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • kunstiained

Valikõpingute moodulid:

 • riigikaitse
 • palkmaja ehitamine
 • masinjoonestamine
 • puitkonstruktsioonide montaažitööd
 • puitkonstruktsioonide renoveerimine
 • puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine
 • ümarpalkehitamine
 • materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel
 • CAD/CAM tarkvara algõpe

 Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Scano Group AS, Taritvo AS, Valmos OÜ, Ecobirch AS, Matek AS jt puidutöötlemisettevõtted

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags:

Lehekülg 1 / 4