Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Toateenija, tase 3 osakutse

Hommikusöögiteenindaja, tase 3 osakutse

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: (põhi)hariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 aasta

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus 16.08.2018

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava koostamise alus on hotelliteenindaja, tase 3 kutsestandard. Kolmanda taseme hotelliteenindaja lähtub oma töös erineva kultuuritaustaga külaliste vajadustest ja soovidest ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heaks kiidetud normidele. Ta oskab teenindada külalisi, valmistada lihtsamaid toite ja koristada numbritube ning üldkasutatavaid ruume. Hotelliteenindaja suhtleb nii välis- kui ka siseklientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Tal on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamise all. Vajalik on kohalike huviväärsuste ja turistidele suunatud teenuste tundmine ning oskus neid soovitada.

Õppekava sihtrühma kuuluvad töötavad hommikusöögiteenindajad ja toateenijad, samuti ka isikud, kes soovivad nimetatud ametikohtadel tööd alustada.

Lõpetamiseks on vajalik kõikide moodulite läbimine lävendi tasemel ja kutseeksami sooritamine.

Põhiõpingute moodulid:

 • majapidamistööd
 • majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • klienditeeninduse alused
 • toitlustamine
 • praktika - toitlustamine
 • praktika - numbritubade hooldus

Valikõpingute moodulid:

 • kutse-eetika ja etikett
 • arvuti kasutamine õppetöös
 • erialane soome keel
 • erialane inglise keel

 Vaata lisaks: õppekava

Tags:

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Vastuvõtu tingimus: vestlus

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on võimaldada õpilastel omandada teadmised ja oskused, arendada vilumusi ning hoiakuid töötamiseks palkmaja ehitajana puitmaju tootvas ettevõttes, luua eeldused õpingute jätkamiseks, elukestvaks õppeks. Õppekava ülesanne on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab enda kutseala; arendab enda kutseoskusi; oskab planeerida tööd; oskab rakendada kutse- ja erialaseid teadmisi erinevates töösituatsioonides; on orienteeritud heade tulemuste saavutamisele; vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest; tuleb toime ohuolukordades; töötab tervist ja keskkonda säästvalt; oskab teha eetilisi ja seadusekohaseid valikuid; on vastutusvõimeline; tuleb toime multikultuurses keskkonnas; oskab suhelda; on valmis meeskonnatööks; oskab hankida ja analüüsida informatsiooni.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas kirjeldatud kutsetele vastavad õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • puitliidete valmistamine
 • puitmaja puitkarkass-seinte ehitamine
 • palkseinte ehitamine
 • katusekonstruktsioonide ehitamine
 • puitrõdude ja -terrasside ehitamine

Valikõpingute moodulid:

 • käsitööna palkmaja ehitamine
 • erialased arvutusülesanded
 • riigikaitse
 • leiliruumide ehitamine

Palkmajaehitaja õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.


Vt lisaks

õppekava

kutsestandardid

praktikaettevõtted

Tags:

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 aasta

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Puidupingioperaator, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Tema tööks on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel, seadistades neid ja sooritades nendele tööoperatsioone. Puidupingioperaator tunneb puidutöötlemispinkide ja -seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi, toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. Puidupingioperaator loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd ja planeerib tööaega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Ta töötab meeskonna liikmena, jälgib tööprotsessist kinni pidamist ja tootlikkust ning hoiab toodangu kvaliteeti.

3. taseme puidupingioperaator kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt, oskab kasutada saag-, frees- höövel-, puur- ja lihvpinke puidu masintöötlemisel. Puidupingioperaator leiab tööd mööbli, palkmajade jt puidutoodete valmistamisega tegelevates ettevõtetes. Erialal õpitakse lisaks joonestamist, puidu töötlemist elektriliste käsitööriistadega ning mööbli- ja puitdetailide pealistamist.

Õppetööks on koolil kaasaegsed klassiruumid ja seadmed. Praktika toimub peamiselt Pärnumaa, aga ka teiste maakondade puiduvaldkonna ettevõtetes.

Õppima võib asuda isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel
 • mööbli ja puittoodete joonestamise alused
 • praktika
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid:

 • puidu käsitsitöötlemise tehnoloogia
 • arvutiõpetus
 • erialane inglise keel
 • erialane vene keel
 • üldkehaline ettevalmistus

Vt lisaks õppekava

Tags:

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta (õppima asumisel ei seata hariduslikke nõudeid; õppima võib asuda vähemalt 18-aastane isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal)

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on võimaldada õpilastel omandada teadmised ja oskused, arendada vilumusi ning hoiakuid töötamiseks palkmaja ehitajana puitmaju tootvas ettevõttes.

Palkmajaehitaja erialaõppest ja praktikast 2/3 toimub ettevõttes OÜ Harmet (www.harmet.ee), mis on moodulmajade (ruumelementide) tootja alates 1997. aastast. Ettevõte toodab erinevaid moodulmaju, ehitussoojakuid ja metallkonstruktsioone. Harmet OÜ kolmes tehases (Pärnus, Sauel, Tutermaal) töötab üle 430 töötaja. Ettevõtte põhiturg on Skandinaavia, kuhu eksporditakse üle 90% toodangust.

Õppekava ülesanne on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab enda kutseala; arendab kutseoskusi; oskab tööd planeerida ning rakendada kutse- ja erialateadmisi erinevates töösituatsioonides; on orienteeritud heade tulemuste saavustamisele; vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest; tuleb toime ohuolukordades; töötab tervist ja keskkonda säästvalt; oskab teha eetilisi ja seadusekohaseid valikuid; on vastutusvõimeline; tuleb toime multikultuurses keskkonnas; oskab suhelda; on valmis meeskonnatööks; oskab hankida ja analüüsida informatsiooni.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas kirjeldatud kutsetele vastavad õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpilasel on võimalus sooritada kutseeksam, mille eduka tulemuse korral omandatakse palkmajaehitaja 3. taseme kutse. Õppimine ja kutseeksami sooritamine on tasuta.

Parimatel lõpetajatel on võimalus alustada tööalast karjääri ettevõttes OÜ Harmet.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • puitliidete valmistamine
 • puitmaja puitkarkass-seinte ehitamine
 • palkseinte ehitamine
 • katusekonstruktsioonide ehitamine
 • puitrõdude ja -terrasside ehitamine

Valikõpingute moodulid:

 • erialased arvutusülesanded
 • maalritööd
 • põrandakatete paigaldamine

Palkmajaehitaja õppekava õpilasele väljastatakse kooli õpilaspilet. Õpilasel on võimalus taotleda sõidukulu hüvitamist, kui tema rahvastikuregistrijärgne elukoht asub väljaspool Pärnu linna. Pooleaastase õppe järel on võimalus taotleda ja saada õppetoetust. Koolilõuna toetus laieneb keskhariduseta alla 20-aastastele õpilastele.

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon: Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Palkmajaehitaja õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Vt lisaks

õppekava

kutsestandardid

praktikaettevõtted

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria

Õppesuund: põllumajandus

Õppekavarühm: aiandus

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Dokumentide vastuvõtt: 18. juuni-19. november 2018 e-vastuvõtu keskkonnas (ÕIS)

Õppetöö algus: 26.11.2018

Vastuvõtutingimus: individuaalne vestlus 20.11.2018 kell 15:45 (A220)

 

Õppekava lühitutvustus:

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks aednikuna erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Nooremaedniku õpe toimub töökohapõhises õppevormis ehk 1/3 õppest toimub koolis auditoorse ja iseseisva tööna ning 2/3 moodustab praktika aiandusettevõttes.

Nooremaedniku õppekava lõpetanu võib töötada oskustöölisena köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis ja/või lillekasvatuses taimehooldajana, haljasalahooldajana, põllutöölisena, aiatöölisena, kalmistuhooldajana.

Erialaseid teadmisi ja oskusi täiendades on võimalik töötada aednikuna, pargiaednikuna, puukooli aednikuna, lillekasvatajana, tootmisjuhina, floristina, maastikukujundajana, maastikuehitajana ja/või konsulendina.

Ettevõtjale vajalike omaduste olemasolul on võimalik avada oma aiand, lillekauplus või puukool, pakkuda erinevaid aiandusega seotud teenuseid.

Põhiõpingud:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • köögiviljandus
 • puuviljandus
 • iluaiandus

Valikõpingud:

 • taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine
 • muru rajamine ja hooldamine
 • haljasalade rajamine ja hooldamine
 • sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
 • kalmistuhaljastuse hooldamine
 • aiakaupade müümine
 • taimeseadete valmistamine
 • metsamarjakasvatus
 • viinamarjakasvatus
 • maitsetaimede kasvatamine
 • dendroloogia
 • masinate ja mehhanismide hooldamine ning kasutamine

Ettevõtted praktika sooritamiseks ning võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Sagro AS (Harjumaa, Laagri alevik), Hansaplant OÜ (Harjumaa), Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus (Viljandimaa), Jaagumäe talu (Võrumaa), Sümbio OÜ (Marjasoo talu, Tartumaa), Eesti Roos OÜ (Jõgevamaa), Saare-Tõrvaaugu Aiand (Pärnumaa), Neeva OÜ (Pärnumaa), FIE Uko-Mikk Kikkas (Viljandimaa), Kuusk AE OÜ (Pärnumaa), Kodukartul OÜ (Pärnumaa), Plantex AS (Tartu, Tallinn, Jõhvi), Roogoja talu (Harjumaa), Nurga Puukool (Läänemaa)

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta.

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon: 

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Erna Gross (kutseõpetaja) erna.gross[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

õpipoisiõpe

http://ametid.rajaleidja.ee/Aednikud-floristid-ja-maastikuehitajad

 el

Lehekülg 1 / 2