Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õppekava maht: 30 EKAP

Õppe nominaalkestus: 6 kuud

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppetöö algus: 10.10.2017

Õppetöö toimumine: auditoorne õppetöö üks päev nädalas

Vastuvõtutingimus: vestlus 

Õppekava lühitutvustus:

Kelner on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes (kohvik, restoran, pubi, klubi, ööklubi, catering-ettevõte). Kelneri ametikohalt on võimalik edasi areneda näiteks vahetuse vanemaks, ülemkelneriks, sommeljeeks või teenindusjuhiks.

Põhiõpingud:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • toitlustuse alused
 • toitlustusteeninduse alused
 • joogiõpetus
 • restoraniteenindus
 • catering ja peoteenindus
 • restoraniteeninduse praktika
 • lõpphindamine
 • baaritöö

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul

Lisainformatsioon:

Taisi Talviste (kutseõpetaja) taisi.talviste[at]hariduskeskus.ee

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Vt lisaks õppekava

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava koostamise aluseks on Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutsestandard (sisaldab endas spetsialiseerumist "Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnik, tase 4") ja "Kutseharidusstandard".
Õpetusega taotletakse, et õpilane
omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehniku erialal:

 • omab erialal töötamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi;
 • remondib väikemasinaid, mootor- ja jalgrattaid;
 • kasutab remondimaterjale ja varuosasid säästlikult;
 • kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust remondijuhise nõuetele;
 • hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast informatsiooni, kasutades IT-vahendeid ja erinevaid andmebaase;
 • mõistab meeskonnatöö vajalikkust ja suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
 • oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri;
 • suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehniku õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Võimalus sooritada kutseeksam (õppijale tasuta) ja omandada väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehniku tase 4 kutse. Töökohapõhises õppes õppijale laienevad kõik tasemeõppijale ettenähtud kohustused ja õigused. Väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehniku õpe toimub töökohapõhises õppevormis ehk 1/3 õppest toimub koolis auditoorse ja iseseisva tööna ning 2/3 moodustab praktika ettevõtetes. Õpe sobib valdkonnas juba töötavatele tehnikutele, kes soovivad kvalifikatsiooni saada või seda täiendada uute oskustega.

Õppesse asumisel on võimalik esitada avaldus varasema õpi- ja töökogemuse arvestamiseks (VÕTA), kui need on tõendatavad. Sel juhul toimub õpe individuaalse graafiku alusel ja õppe nominaalaeg võib lüheneda.

Põhiõpingute käigus õpitakse tehnilist mõõtmist, joonestamist, sisepõlemismootori tööpõhimõtteid, mootorielektroonikat, andureid, täitureid, veermikku, jõuülekannet ja pidurisüsteeme. Samuti erialast inglise keelt, erinevaid arvutiprogramme, metsatehnikat, paadimootoreid, haljastustööriistu, ehitusmasinaid, mootor- ja jalgrattaid. Lisaks tehakse tutvust karjääriplaneerimise ja ettevõtluse alustega. Teoreetiliselt omandatut kinnistatakse praktika käigus kooli töökojas ja ettevõttepraktikatel.

Valikõpingute moodulid:

 • liiklusõpetus
 • kliimaseadmete (soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) hooldus, ülddiagnostika ja remont (kliimaseadmekäitleja osakutse)
 • eesti keel ja kirjandus
 • soome keel
 • keevitamine
 • masinjoonestamine (Autocad 3D, Solid Edge)
 • sõiduautode veermik
 • esmaabi
 • erialase vene keele algkursus
 • üldkehaline ettevalmistus
 • riigikaitseõpetus
 • metallide töötlemine metallitöötluspinkidel
 • sepatööde tehnoloogia
 • masinelemendid ja koostetööd

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon:

Priit Auväärt (kutseõpetaja), priit.auvaart[at]hariduskeskus.ee

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria

Õppesuund: metsandus

Õppekavarühm: metsandus

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 90 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a 6 k

Õppetöö algus: 12.11.2018

Dokumentide vastuvõtt: 18. juuni-05. november 2018 e-vastuvõtu keskkonnas (ÕIS)

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus 06.11.2018 kell 15:45 (A220)

 

Õppekava lühitutvustus:

Arboristi õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks metsandusvaldkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Arborist töötab välistingimustes vibratsiooni- ja müra keskkonnas. Töö nõuab füüsilist pingutust, töötamist kõrgustes ja sundasendites. Arborist puutub kokku kemikaalide ja heitgaasidega. Arboristi töö nõuab koordinatsioonivõimet, kiiret reageerimist ja füüsilist vastupidavust.

Arboristi õppekava läbinu on oskustöötaja, kes teeb iseseisvalt puittaimede hoolduslõikust kogu nende elu jooksul nii korvtõstukilt kui ronimisköitelt, istutab puittaimi ning teeb istutatud puude järelhooldustöid, hooldab viljapuid ja marjapõõsaid lähtudes majandussuundadest, raiub ohtlikke puid ja koristab tormimurdu, hooldab parkmetsi ja haljastuid, teeb puude erihooldustöid (tugivööde paigaldamine, ehitusaegne kaitse vms).

Arboristi õppekava lõpetanu võib töötada arboristina, konsultandina puuhooldusega tegelevas ettevõttes. Iga arborist võib vajadusel töötada ka raietöölisena.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • puuhoolduse alused
 • puittaimede istutamine ja järelhooldus
 • võsa- ja kettsaagidega töötamine
 • ronimisköitega töötamine
 • korvtõstukilt töötamine
 • viljapuude ja marjapõõsaste hooldamine
 • parkmetsade ja haljastute hooldamine
 • puittaimede erihooldustööd
 • raied eritingimustes

Valikõpingute moodulid:

 • juhtimine, juhendamine ja majandamine
 • puukoolimajandus
 • projektitöö
 • dendroloogia
 • ilutaimede kasutamine

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: erinevad haljastuse, parkide hooldamise ja haldamisega tegelevad ettevõtted, puukoolid ning aiandid.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta.

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon:

Erna Gross (kutseõpetaja) erna.gross[at]hariduskeskus.ee

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Vt lisaks:

õppekava

www.arborist.ee

www.arboristidekoda.ee

http://ametid.rajaleidja.ee/Metsandustootajad

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria

Õppesuund: metsandus

Õppekavarühm: metsandus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 90 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a 6 k

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus kõikide õpilaskandidaatidega

 

Õppekava lühitutvustus:

Arboristi õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks metsandusvaldkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Arborist töötab välistingimustes vibratsiooni- ja müra keskkonnas. Töö nõuab füüsilist pingutust, töötamist kõrgustes ja sundasendites. Arborist puutub kokku kemikaalide ja heitgaasidega. Arboristi töö nõuab koordinatsioonivõimet, kiiret reageerimist ja füüsilist vastupidavust.

Arboristi õppekava läbinu on oskustöötaja, kes teeb iseseisvalt puittaimede hoolduslõikust kogu nende elu jooksul nii korvtõstukilt kui ronimisköitelt, istutab puittaimi ning teeb istutatud puude järelhooldustöid, hooldab viljapuid ja marjapõõsaid lähtudes majandussuundadest, raiub ohtlikke puid ja koristab tormimurdu, hooldab parkmetsi ja haljastuid, teeb puude erihooldustöid (tugivööde paigaldamine, ehitusaegne kaitse vms).

Arboristi õppekava lõpetanu võib töötada arboristina, konsultandina puuhooldusega tegelevas ettevõttes. Iga arborist võib vajadusel töötada ka raietöölisena.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • puuhoolduse alused
 • puittaimede istutamine ja järelhooldus
 • võsa- ja kettsaagidega töötamine
 • ronimisköitega töötamine
 • korvtõstukilt töötamine
 • viljapuude ja marjapõõsaste hooldamine
 • parkmetsade ja haljastute hooldamine
 • puittaimede erihooldustööd
 • raied eritingimustes

Valikõpingute moodulid:

 • juhtimine, juhendamine ja majandamine
 • puukoolimajandus
 • projektitöö
 • dendroloogia
 • ilutaimede kasutamine

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: erinevad haljastuse, parkide hooldamise ja haldamisega tegelevad ettevõtted, puukoolid ning aiandid.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta.

 

Vt lisaks õppekava

www.arborist.ee

www.arboristidekoda.ee

http://ametid.rajaleidja.ee/Metsandustootajad

 

Tags:

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Õppekava lühitutvustus:

Müüja-klienditeenindaja kutse omandanud isik võib töötada erineva formaadiga teenindusettevõtetes klienditeenindajana, kassapidajana, konsultandina, kauba vastuvõtjana või saalitöötajana. Müüja-klienditeenindaja töö eesmärgiks on kliendi vajaduste kindlaks tegemine, nende rahuldamise võimaluste hindamine ja sobivaima lahenduse pakkumine. Tema tööülesannete hulka kuuluvad kauba vastuvõtmine, müügiks ettevalmistamine ja müügisaali paigutamine; töökoha ettevalmistamine ja korrashoid; klientide nõustamine kaupade sortimendi, kvaliteedi, hooldamise, kasutamisvõimaluste jms osas ning arveldamine klientidega. Töö käigus kogemusi omandades võib pürgida osakonna juhiks, vahetuse vanemaks, müügijuhiks jne. Müüja-klienditeenindaja töö on seotud erinevate tegevuste kiire vaheldumisega, mis eeldab füüsilist ja vaimset vastupidavust ja võimet paindlikult lülituda ühelt tegevuselt teisele. Töö eeldab iseseisvust ja kehtestavust. Sujumisele aitab kaasa kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ning hea suhtlemis- ja väljendusoskus. Töö nõuab korrektset välimust. Müüja tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust.

Õpingute läbimisel sooritatakse müüja-klienditeenindaja (4 tase) kutsekvalifikatsiooni eksam. Õpe ja kutseeksam on tasuta.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • kaupade käitlemine ja kaubatundmine
 • teenindamine ja müümine
 • kassatöö
 • müügitöö korraldamine

Valikõpingute moodulid:

 • erialane vene keel müüjatele
 • toitumisõpetus
 • erialane soome keel müüjatele
 • arvutiõpetus
 • erialane inglise keel müüjatele
 • loovusõpetus
 • raamatupidamise alused müüjatele

Täiendavad toetused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)

 Lisainformatsioon:

Kaie Pärn (kutseõpetaja) kaie.parn[at]hariduskeskus.ee

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Vt lisaks 

õppekava

Lehekülg 1 / 2