Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus

Kutseõppe liik:  5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe

Õppetöö toimumine: auditoorne õppetöö iga õppeperioodi (viie nädala) jooksul üks kord teisipäev-laupäev (viiel järjestikusel päeval)

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

NB! Õpe on tasuline. Õppeteenustasu 620 eurot õppeaastas, s.t 62 eurot kuus

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • test.

Dokumentide vastuvõtt: vabade õpilaskohtade täitmiseni

Õppekava lühitutvustus: 

Raamatupidaja õppekava õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada majandusarvestuse spetsialistina ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.

Raamatupidaja õppekava õpilane omab süsteemsest ülevaadet peamistest majandusteooriatest, mõistab kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas toimuvat ning nende omavahelisi seoseid, mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid, rakendab väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse majandussündmuste kajastamisel ning finants-, maksu- ja statistiliste aruannete koostamisel sobilikku tarkvara, osaleb planeerimisel ja/või planeerib juhendamisel väikese või keskmise suurusega majandusüksuse finantstegevust, analüüsib finantsolukorda, hindab finantsseisundit, omab valmisolekut osaleda kodanikuühiskonnas.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus, sh ettevõttepraktika
 • finantsarvestus, sh ettevõttepraktika
 • maksuarvestus, sh ettevõttepraktika
 • juhtimisarvestus, sh ettevõttepraktika

Valikõpingute moodulid:

 • organisatsioonikäitumine
 • uurimistöö alused
 • erialane inglise keel
 • erialane saksa keel
 • erialane vene keel
 • personalitöö ja -arvestus
 • projektijuhtimine

Võimalus taotleda õppetoetust, sooritada kutseeksam ja jätkata õpinguid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis.

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags:

 Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppesuund: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppekavarühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppetöö toimumine: iganädalane (reede-laupäev)

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina vms ametialal. Õppekava läbimisel kasutab õpilane omandatava kutse tasemel kokkulepitud erialast sõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid, järgib protseduurireegleid ja parimaid praktikaid; mõistab loetud tekste; väljendab end õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui kirjalikult; suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana; kasutab matemaatikateadmisi elus toime tulekuks; omab loodusteaduslikku maailmapilti; väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid jne.

Põhiõpingute moodulid:

 • praktika
 • operatsioonisüsteemid
 • IT-süsteemide riistvara
 • Windows-operatsioonisüsteemide haldus
 • skriptimisvahendid
 • rakendustarkvara
 • rakendusserverite haldus
 • Linux/BSD-operatsioonisüsteemide haldus
 • infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
 • arvutivõrgud ja võrguseadmed
 • organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
 • arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid:

 • sissejuhatus programmeerimisse
 • veebidisain HTML, CSS
 • veebiprogrammeerimine
 • Android rakenduste arendamine
 • 3D graafika
 • multimeedia
 • digidisain
 • fotograafia
 • digitaaltehnika
 • mikrokontrollerplatvormid
 • elektroonika ja automaatika
 • robootika
 • IT-süsteemide turvalisus
 • IT-süsteemide monitooring
 • EUCIP juhtimine
 • EUCIP haldus
 • EUCIP arendus

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Pärnu Maavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Scanfil OÜ, Klick Eesti AS, Nell Arvutid OÜ, Arvutiparandus OÜ, Digistep OÜ, Paikuse Politseikool, Pärnu Haigla SA jt.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutse keskhariduse baasil.

IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags:

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus.

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Parim võimalus omandada teadmised ja oskused ettevõtjana tegutsemiseks ning töötamiseks erinevatel ametikohtadel paljudes majandusharudes. Koolil on äriõpetuse kogemus alates 1999. aastast, kui liituti Eesti Ärikoolitusprogrammiga. Esialgne õppekava oli välja töötatud koostöös Taani ekspertidega, 2008. aastast on koolis rakendatud riiklik õppekava. Õpetamise ja õppimise kvaliteeti koolis iseloomustab kõige paremini fakt, et kooli õpilased on neljakordsed vabariiklike äriõppurite meeskondlike kutsevõistluste võitjad. 2011. aastal võitsid kooli õpilased Eesti Panga poolt korraldatud majandusprognooside võistluste sarja kõrgkoolide vanusegrupis.

Kooli õpetamise taset tunnustavad rakenduskõrgkoolid. Lõpetajad saavad õpinguid jätkata kõrghariduse omandamiseks Lääne Virumaa Kutsekõrgkoolis, Mainori Kõrgkool kannab sisseastujatele üle 60 ainepunkti Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lõputunnistuse alusel. Seega võib koolist alata ka kõrghariduse omandamine ...

Ärikorralduse eriala õpilastel ja eriala õpetajal on tihe ning sõbralik koostöö eriala vilistlastega. 2011. aastal toimus koostöös vilistlastega eriala karjäärikonverents ja anti välja ärikorralduse edulugude trükis.

Ärikorralduse spetsialisti õppekava aluseks on ärikorralduse spetsialist, tase 5 kutsestandard ja kutseharidusstandard.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • ettevõtte juhtimise toetamine, sh praktika
 • majandusarvestus, sh praktika
 • turundustegevuse ja müügitöö korraldamine, sh praktika

Põhiõpingud sisaldavad spetsialiseerumist "Turundustegevuse ja müügitöö korraldamine".

Valikõpingute moodulid:

 • tootmis- ja teenindusprotsessi toetamine, sh praktika
 • klienditeeninduse korraldamine, sh praktika
 • ostutoimingute ettevalmistamine ja läbiviimine, sh praktika
 • erialane vene keel
 • erialane saksa keel

Õppekavas on suur osatähtsus tööks vajalike oskuste omandamisel, 2/3 auditoorsest õppetööst on praktilise iseloomuga - kahe õppeaasta jooksul on kokku 20 nädalat ettevõtte praktikat. Kuna tegemist on väga universaalse erialaga, sobivad praktika sooritamiseks kõikide majandusharude isemajandavad ettevõtted.

Paljud eriala vilistlased on olnud ettevõtetes praegustele õpilastele praktika juhendajateks. Eriala vilistlased töötavad pankades telleritena, kinnisvara maakleritena, ettevõtete müügijuhtide ja müügiesindajatena, raamatupidajatena, personalijuhtidena, erinevate valdkondade juhtide assistentidena jne. Mõned õpilased on enda isikliku ettevõtte loonud juba kooliajal, paljud koguvad eelnevalt kogemusi töötades tegutsevates ettevõtetes.

 

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutse keskhariduse baasil.

Vt lisaks õppekava

 

Tags:

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tervis ja heaolu

Õppesuund: heaolu

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus või põhiharidust omavad täiskasvanud, kes töötavad erialal - hooldajana, hooldustöötajana (alus: tööandja tõend, soovituskiri)

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: vabade õpilaskohtade täitmiseni

Õppekava lühitutvustus:

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest ning juhendab ja toetab teda funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes. Hooldustöötaja töötab erinevas vanuses ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge. Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste jt võrgustikutöötajatega.

Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Praktika: I õppeaastal tervishoiuasutuses, II õppeaastal hoolekandeasutuses ja koduhoolduses. Erasmus+ programmi raames on võimalik praktiseerida ka väljaspool Eestit.

Põhiõpingute moodulid:

 • hoolduse alused
 • hooldustoimingud
 • abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
 • meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
 • töö lastega peredega
 • töö eakatega
 • töö erivajadustega inimestega
 • karjääriplaneerimine ja ettevõtlus
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • arvutiõpetuse alused
 • dementse inimese hooldamine
 • käte ja jalgade hooldus
 • juuste ja habemehooldus
 • kriisisuhtlemine
 • erialane soome keel A1
 • erialane inglise keel A2
 • maniküür-pediküür praktika
 • klassikalise massaaži algkursus

Hooldustöötaja eriala õpilased osalevad SA Innove korraldatud "Noor Meister" kutsemeisterlikkuse võistlustel. Vabariiklikule võistlusele eelneb koolisisene kutsevõistlus.

Hooldustöötaja õppekava lõpetamisel on võimalik taotleda Euroopa tööturul tunnustatud hooldaja (tase 4) kutsetunnistust, mille saamine kompenseeritakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lõpetanud hooldustöötajad on oodatud tööle nii haiglates, hooldekodudes kui koduhoolduses. Enamus õpilastest leiab töökoha juba õppimise ajal. Paljud eriala vilistlased on olnud ettevõtetes praegustele õpilastele praktika juhendajateks.

Pärnuma Kutsehariduskeskuse hea koostööpartner on Pärnu Haigla, kus viiakse läbi osa praktilise iseloomuga õppetööst ja on võimalik sooritada praktika.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt tunnustatud praktikaettevõtted:

Halinga Turvakodu MTÜ, Surju Valla Hooldekodu Videvik; PJV Hooldusravi SA Keila Osakond, Jõõpre Vanurite Kodu, Häädemeeste Hooldekodu, Lõuna-Läänemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalhooldekande Keskus SA, PJV Hooldusravi SA Pärnu-Jaagupi Osakond, Vändra Alevi Hoolekandekeskus, Tihemetsa Hooldekodu, Zunt OÜ Hoolekoda Fööniks, Viljandi Haigla SA, Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA, Maarjakodu MTÜ, Läänemaa Haigla SA, PJV Hooldusravi SA Vändra Osakond, Pärnu Eakate Avahoolduskeskus, Pärnu Toimetulekukool, Tammiste Hooldekodu

Lisainformatsioon: Ülle Kivisild (kutseõpetaja) ylle.kivisild[at]hariduskeskus.ee

Võimalus taotleda õppetoetust.

Hooldustöötaja õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Vt lisaks:

õppekava

töötukassa toetus erialadele (k.a hooldustöötaja)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags:

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus.

Dokumentide vastuvõtt: üksiku vaba õpilaskoha täitmiseni

Õppekava lühitutvustus:

Väikeettevõtja õppekava koostamise aluseks on väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard ja kutseharidusstandard ning eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks ettevõtjana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Väikeettevõtja mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist, mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas, kujundab tooteidee ja kavandab müügiprotsessi vastavalt ettevõtte eesmärgile. Väikeettevõtja koostab äriplaani, mõistab ettevõtte asutamisprotsessi loogikat, korraldab äritegevuseks vajalikud ressursid, klienditeeninduse ja kliendisuhted, hindab ettevõtte äritegevust, koostab tootearendusplaani vastavalt tasuvusanalüüsile, töötab välja ettevõtte finantsjuhtimise plaani, mõistab välisturu ärilist potentsiaali ning sinna sisenemise võimalusi jne.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • äritegevuse kavandamine ja käivitamine
 • äritegevuse korraldamine ja arendamine
 • tootearendus
 • finantsjuhtimine ja majandusarvestus
 • eksporditegevuse arendamine
 • praktika (sisaldub põhiõpingute moodulites)

Valikõpingute moodulid:

 • Euroopa Liidu alused
 • erialane vene keel
 • erialane saksa keel
 • internetiturunduse korraldamine

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutse keskhariduse baasil.

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags:

Lehekülg 1 / 3