SAIS (õpilaskandidaadile)

SAISi on võimalik sisse logida kehtiva ID-kaardi või mobiil-ID abil (vajalikud PIN-koodid).

Kandideerimiseks vajalikud andmed kantakse avaldusele riiklikest registritest (Rahvastikuregister, EHIS). Alates 2004 lõpetanute haridusandmed on SAISis kättesaadavad ehk kohustuslike tingimuste täitmisega ei peaks probleeme tekkima, v.a kutseharidusasutuste lõpetanute keskmine hinne.

Veenduda tuleb aga kindlasti, et avaldus ei jääks esitamata staatusesse, sest "Esitamata" avaldusi ei saa vastuvõtukomisjon menetleda.

Avaldusele tuleks lisada foto, mis on sobilik õpilaspileti tarbeks. Sobiv foto on nt ID-kaardi foto, mis on leitav eesti.ee

Kinnitus selle kohta, et kõik esitatud avaldusel on korrektne, on märge (teavitus SAISis ja e-kiri) "Lubatud sisseastumiskatsetele" või "Kandideeriv".

Riiklikes registrites ei leidu informatsiooni välisriigis ja enne 2004. aastat Eestis lõpetatud koolide kohta.

Kui SAISis ei kuvata eelnevalt omandatud hariduse andmeid, peab õpilaskandidaat tulema enne dokumentide vastuvõtu perioodi lõppu (tööpäevadel 11.00-14.00) kooli kantseleisse (ruum A120) ja esitama kohustuslikud dokumendid (ID-kaart, lõputunnistus, hinneteleht), mis on vajalikud haridustaseme tõendamiseks ning lõputunnistuse hinnete aritmeetilise keskmise arvutamiseks.

Nõue ilmuda puuduolevate andmete täiendamiseks Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse ei vabasta õpilaskandidaati kohustusest esitada avaldus SAISis ehk ka puudulike andmetega avalduse peab kandidaat ise SAISis vormistama. 

Meeles tuleb pidada, et kui õpilaste vastuvõtu tingimustes on vestlus või test määratud ajal ja kohas (informatsioon SAISis, avaldusel), siis on katse õpilaskandidaadile kohustuslik (v.a eritingimustel - hõbemedal, kiitus, kuldmedal, läbitud kutseõpe vastuvõetuteks osutuvad kandidaadid). Katsele mitte ilmumine tähendab kandideerimise tühistamist.

Kui õpilaskandidaadi avalduse staatus on "Vastuvõetav", ootab Pärnumaa Kutsehariduskeskus sisse saanud õpilaskandidaati õppima. Õppetööle registreerimiseks on õpilaskandidaadil kohustus kinnitada õppima asumine. Õppima asumist saab kinnitada alates nimekirjade avalikustamisest. Õpilaskandidaat peab õppima asumise kinnitamisel arvestama, et erinevates haridusasutustes on õppima asumise kinnitamise aeg erinev. Korraga on võimalik kinnitada vaid üks õppima asumine, s.t kui oled juba mõnel õppekaval valiku teinud, kuid otsustad mõne teise õppekava/kooli kasuks, loobud automaatselt sellest õpilaskohast, mille kinnitasid eelnevalt.

Tähtajaks õppima asumise kinnitamata jätnud õpilaskandidaatide vastuvõtuotsused tühistatakse SAISis automaatselt: "Määratud õppekohast loobunuks". Vabanenud õpilaskohale loetakse sisse saanuks paremusjärjestuses järgmine õpilaskandidaat.

Kui õpilaskandidaat on osalenud 2018/2019 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpi- või töötuba, õpilasvari) või töötab õppekavaga sarnasel erialal ja soovib saada kandideerimiseks lisapunkte, tuleb avaldusele lisada kindlasti tõend ning soovituskiri.