TÖÖTUKASSA TOETAB ÕPPIMIST!

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õpetamist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ja kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Rohkem infot leiad siit.

Majutus õpilaskodusse (vt lisaks) algab 01.09.2019 kell 15.00.

Põhihariduse nõudeta, põhi- või keskhariduse baasil põhikonkursi tulemusena kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 19.08.2019 kell 15.00.

 

ÕPILASTE TÄIENDAV VASTUVÕTT (KUTSEKESKHARIDUSÕPE)

Kinnitatud kooli vastuvõtukomisjoni 18.07.2019 koosoleku protokoll nr 3.1-13.1/1 otsusega nr 1

Dokumentide vastuvõtt kantseleis (A120) 22.-28. august kell 09.00-13.00 üksikute vabade õpilaskohtade täitmiseni.

NB! Õpilaskohad täidetakse avalduste vormistamise ajalises järjestuses. Hetkel, kui vaba õpilaskoht õppekavale on täidetud, vastuvõtt lõpetatakse.

Kutsekeskharidusõpe:

 

PRÕM (statsionaarne - töökohapõhine õpe) 2019 VASTUVÕTT

Dokumentide vastuvõtt 17. juuni-29. november e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS

Põhihariduse nõudeta kutseõpe: nooremaednik

Põhihariduse baasil kutseõpe: arborist

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • vormikohane avaldus (e-vastuvõtu keskkonnas elektrooniliselt või koolis kohapeal vormistatuna);
  • isikut tõendav dokument, kui avaldus vormistatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuses;
  • kutseharidusstandardis või õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus, hinneteleht vms) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);
  • foto (lisatakse e-vastuvõtu keskkonda õpilaskandidaadi poolt või tehakse dokumentide vastuvõtukomisjonis);
  • vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid (vt õpilaste vastuvõtu kord p 3 ap-d 3.1.3, 3.1.3.1-3.1.3.5).

 

Lisainformatsioon: Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) 442 7883, leili.ruul[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 08.11.2018 käskkirjaga nr 116

 

2019. aasta õpilaste vastuvõtu ajakava

 

441 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

põhikonkurss: 17. juuni-17. juuli

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 18. juuli kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 18. juuli (hiljemalt kell 15.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 18. juuli (alates nimekirjade avalikustamisest)-24. juuli kell 23.59

 

431 - kolmanda taseme kutseõpe, 442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe, 453 - viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

põhikonkurss: 17. juuni-14. august

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 15. august alates kell 9.00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 16. august kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 19. august (hiljemalt kell 15.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 19. august (alates nimekirjade avalikustamisest)-25. august kell 23.59

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 19.09.2017 käskkirjaga nr 124

Riina Müürsepp (direktor) - esimees

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) - sekretär

Helke Heinmets (õppe- ja tugiteenistuse juhataja) - liige

Marina Jaani (õppekorralduse spetsialist) - liige

Kersti Karu (õppe- ja karjäärinõustaja) - liige

Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) - liige

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) - liige

Riina Tõnsing (teenindusõppeosakonna juhataja) - liige

 

Kas Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimine on tasuline?

Õppimine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on üldjuhul tasuta (v.a vastuvõtuks avatud õppekava "Raamatupidaja"). Samas tuleb aga arvestada sellega, et õppima asumisel on paljude erialade (nt koka, hooldustöötaja, kosmeetiku, juuksuri, puitkonstruktsioonide ehituse, tisleri, ehitusviimistluse, keevitaja jne) korral vajalik hankida õppetööks (nt praktilistes tundides osalemiseks) spetsiaalne tööriietus jai õppevahendid.

Kas kooli lõpetamisel tuleb sooritada riigieksamid?

Kooli lõpetamisel tuleb sooritada kutseeksam (v.a seadusandlusest tulenevad erandjuhud) ja/või lõputöö. Üldhariduslikud lõpueksamid tuleb sooritada põhihariduse järgsetel erialadel. Riigieksamite tegemine on vabatahtlik.

Kas õppida on võimalik vaid eriala, st keskharidust omandamata?

Keskharidust omandamata on võimalik õppida eriala põhihariduse baasil ja põhihariduse nõudeta kutseõppe (õpilaste vastuvõtuks avatud) õppekavadel.

Kas kõikidel õppekavadel on sisseastumiskatsed (test, vestlus)?

Ei. Õpilaste vastuvõtuks avatavate õppekavade korral on kandideerimise tingimustes erisused (vt vastuvõtuks avatud konkreetse õppekava kirjeldus või vastuvõtu tingimused). Kui õppekava kirjelduses on vaid märge aritmeetilise keskmise hinde kohta ega ole lisaks "test" ja/või "vestlus", siis toimub vastuvõtt vaid hinnete alusel. Individuaalne vestlus toimub selleks ette nähtud ajal ja kohas (vastav märge kandideerimisavaldusel või e-vastuvõtukeskkonnas).

2019 oodatakse põhihariduse nõudeta (abikokk, palkmajaehitaja, puidupingioperaator), põhihariduse baasil kutseõppe (keevitaja, CNC puidutöötlemiskeskuse operaator), keskhariduse baasil kutseõppe (fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja, juuksur, kergete rõivaste rätsep, kosmeetik, majutusettevõtte juhtimine, raamatupidaja, rätsep-stilist, sekretär, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialist) õppekavadele kandideerijaid vestlusele või testile 15. augustil.

Kas kandideerida saab ka ainult nn valge tunnistusega ehk klassitunnistusega?

Klassitunnistusega on võimalik kandideerida vaid põhihariduse nõudeta õppekavadele, mis on vastuvõtuks avatud.

Kas õppetoetust on võimalik saada kõigil õpilastel?

Õppetoetuse maksmise aluseks on hea ja väga hea õppeedukus. Õppetoetust makstakse nii põhi- kui ka keskhariduse baasil statsionaarses - koolipõhises õppes õppijatele. Õppetoetuste ei ole võimalik saada mittestatsionaarses õppes õppivatel isikutel. Samas on võimalik kõikidel õpilastel taotleda eritoetust. Esmakursuslased saavad õppetoetust taotleda esimesel õppeaastal vaid ühekordselt - veebruaris (II poolaastaks).

Millal on võimalik saada informatsiooni selle kohta, kas õpilaskandidaat on vastu võetud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaseks?

Kooli sisse saanud õpilaskandidaate puudutav informatsioon avalikustatakse kooli kodulehel.

Kui pikk on koolipäev?

Reeglina kestavad tunnid 08.30-15.30.

Kas koolil on õpilaskodu?

Pärnumaa Kutsehariduskeskusel on õpilaskodu, mis asub kooli õppehoonete vahetus läheduses. Õpilaskodukoha tasu ühes kuus on 62 eurot.

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus

Lehekülg 2 / 2