Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse on võimalik tulla õpilasvarjuks.

Õpilasvarjutamine annab võimaluse huvi pakkuva erialaga tutvuda, saada teada, kuidas koolis õppimine käib ja kas eriala, mida omandada soovitakse, on sobiv. Loe lisaks: õpilasvarjutamine.

TÖÖTUKASSA TOETAB ÕPPIMIST!

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õpetamist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ja kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Rohkem infot leiad siit.

 

ÕPILASTE VASTUVÕTT (statsionaarne - töökohapõhine õpe, PRÕM)

 

Avalduse vormistamine e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS

Põhihariduse baasil kutseõpe: kelner (09. märts-04. mai)

 

ÕPILASTE SUVINE VASTUVÕTT (PÕHIKONKURSS)

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 15. juuni-15. juuli tööpäevadel 09.00-15.00

22. juuni kell 09.00-13.00

 

Kutsekeskharidusõpe:

Dokumentide vastuvõtt dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 15. juuni-14. august tööpäevadel 09.00-15.00

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Põhihariduse baasil kutseõpe:

Keskhariduse baasil kutseõpe:

Lisainformatsioon: Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) 442 7883, leili.ruul[at]hariduskeskus.ee

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • vormikohane avaldus (e-vastuvõtu keskkonnas elektrooniliselt või koolis kohapeal vormistatuna);
  • isikut tõendav dokument, kui avaldus vormistatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuses;
  • kutseharidusstandardis või õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi (lõputunnistus, hinneteleht vms) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);
  • foto (lisatakse e-vastuvõtu keskkonda õpilaskandidaadi poolt või tehakse dokumentide vastuvõtukomisjonis);
  • vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid (vt õpilaste vastuvõtu kord p 3 ap-d 3.1.3, 3.1.3.1-3.1.3.5).

 

Vt lisaks:

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 03.12.2019 käskkirjaga nr 1-1/127

 

2020. aasta õpilaste suvise vastuvõtu ajakava

 

441 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

põhikonkurss: 15. juuni-15. juuli

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 16. juuli alates kell 09.00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 17. juuli kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 17. juuli (hiljemalt kell 17.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 17. juuli (alates nimekirjade avalikustamisest)-22. juuli kell 23.59

 

431 - kolmanda taseme kutseõpe, 442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 443 - neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe, 453 - viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

põhikonkurss: 15. juuni-14. august

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 17. august alates kell 9.00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 18. august kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 19. august (hiljemalt kell 15.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 19. august (alates nimekirjade avalikustamisest)-23. august kell 23.59

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 06.11.2019 käskkirjaga nr 117

Riina Müürsepp (direktor) - esimees

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) - sekretär, dokumentide vastuvõtukomisjoni juht

Eda Amur (turundus- ja kommunikatsioonijuht) - liige

Helke Heinmets (õppe- ja tugiteenistuse juhataja) - liige

Marina Jaani (õppekorralduse spetsialist) - liige

Lisette Kandima (õppe- ja karjäärinõustaja) - liige

Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) - liige

Riina Tõnsing (teenindusõppeosakonna juhataja) - liige

 

Kas Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimine on tasuline?

Õppimine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on üldjuhul tasuta (v.a vastuvõtuks avatud õppekava "Raamatupidaja"). Samas tuleb aga arvestada sellega, et õppima asumisel on paljude erialade (nt koka, hooldustöötaja, kosmeetiku, juuksuri, puitkonstruktsioonide ehituse, tisleri, ehitusviimistluse, keevitaja jne) korral vajalik hankida õppetööks (nt praktilistes tundides osalemiseks) spetsiaalne tööriietus jai õppevahendid.

Kas kooli lõpetamisel tuleb sooritada riigieksamid?

Kooli lõpetamisel tuleb sooritada kutseeksam (v.a seadusandlusest tulenevad erandjuhud) ja/või lõputöö. Üldhariduslikud lõpueksamid tuleb sooritada põhihariduse järgsetel erialadel. Riigieksamite tegemine on vabatahtlik.

Kas õppida on võimalik vaid eriala, st keskharidust omandamata?

Keskharidust omandamata on võimalik õppida eriala põhihariduse baasil ja põhihariduse nõudeta kutseõppe (õpilaste vastuvõtuks avatud) õppekavadel.

Kas kõikidel õppekavadel on sisseastumiskatsed (test, vestlus)?

Ei. Õpilaste vastuvõtuks avatavate õppekavade korral on kandideerimise tingimustes erisused (vt vastuvõtuks avatud konkreetse õppekava kirjeldus või vastuvõtu tingimused). Kui õppekava kirjelduses on vaid märge aritmeetilise keskmise hinde kohta ega ole lisaks "test" ja/või "vestlus", siis toimub vastuvõtt vaid hinnete alusel. Individuaalne vestlus toimub selleks ette nähtud ajal ja kohas (vastav märge kandideerimisavaldusel või e-vastuvõtukeskkonnas).

2019 oodatakse põhihariduse nõudeta (abikokk, palkmajaehitaja, puidupingioperaator), põhihariduse baasil kutseõppe (keevitaja, CNC puidutöötlemiskeskuse operaator), keskhariduse baasil kutseõppe (fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja, juuksur, kergete rõivaste rätsep, kosmeetik, majutusettevõtte juhtimine, raamatupidaja, rätsep-stilist, sekretär, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialist) õppekavadele kandideerijaid vestlusele või testile 15. augustil.

Kas kandideerida saab ka ainult nn valge tunnistusega ehk klassitunnistusega?

Klassitunnistusega on võimalik kandideerida vaid põhihariduse nõudeta õppekavadele, mis on vastuvõtuks avatud.

Kas õppetoetust on võimalik saada kõigil õpilastel?

Õppetoetuse maksmise aluseks on hea ja väga hea õppeedukus. Õppetoetust makstakse nii põhi- kui ka keskhariduse baasil statsionaarses - koolipõhises õppes õppijatele. Õppetoetuste ei ole võimalik saada mittestatsionaarses õppes õppivatel isikutel. Samas on võimalik kõikidel õpilastel taotleda eritoetust. Esmakursuslased saavad õppetoetust taotleda esimesel õppeaastal vaid ühekordselt - veebruaris (II poolaastaks).

Millal on võimalik saada informatsiooni selle kohta, kas õpilaskandidaat on vastu võetud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaseks?

Kooli sisse saanud õpilaskandidaate puudutav informatsioon avalikustatakse kooli kodulehel.

Kui pikk on koolipäev?

Reeglina kestavad tunnid 08.30-15.30.

Kas koolil on õpilaskodu?

Pärnumaa Kutsehariduskeskusel on õpilaskodu, mis asub kooli õppehoonete vahetus läheduses. Õpilaskodukoha tasu ühes kuus on 62 eurot.

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus

Lehekülg 2 / 2