I ÜLDSÄTTED

1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi PKHK) õpilaskonna moodustavad kutseõppe tasemeõppe õpilased.

1.2. PKHK õpilaskond juhindub oma tegevuses kutseõppeasutuse seadusest, kooli põhimäärusest ja PKHK õpilaskonna põhikirjast.

1.3. PKHK õpilaskond otsustab ja korraldab iseseisvalt, kooskõlas kutseõppeasutuste seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktiga õpilaselu küsimusi, lähtudes PKHK õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse grupivanema valimiskord
Kõigil õppegrupi liikmetel on õigus olla valitud grupivanemaks.
PKHK õpilasesinduse, edaspidi ÕE, moodustavad üldkoosolekule valitud õppegruppide esindajad.
I Valimiskord :
1.1 Õppegrupp esitab enda seast grupivanema kandidaadid koos põhjendusega

PKHK ÕE JUHATUSE VALIMISE KORD
I KANDIDAATIDE ÜLES SEADMINE JA REGISTREERIMINE
1.1 Õpperühmade poolt ÕE üldkoosolekule valitud õpperühmade esindajad saavad kandideerida
juhatusse.
1.2 Kõigil ÕE liikmetel on õigus üles seada oma kandidatuur ÕE juhatuse valimisteks, hiljemalt
ÕE üldkoosoleku alguseks.