Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskonna põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi PKHK) õpilaskonna moodustavad kutseõppe tasemeõppe õpilased.

1.2. PKHK õpilaskond juhindub oma tegevuses kutseõppeasutuse seadusest, kooli põhimäärusest ja PKHK õpilaskonna põhikirjast.

1.3. PKHK õpilaskond otsustab ja korraldab iseseisvalt, kooskõlas kutseõppeasutuste seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktiga õpilaselu küsimusi, lähtudes PKHK õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

1.4. PKHK õpilaskonnal on õigus:

1.4.1. moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktidega sätestatud alustel ja korras;

1.4.2. astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd;

1.4.3. määrata oma täisealine esindaja kooli nõukokku. Esindaja valib ÕE juhatus ÕE juhatuse liikmete seast;

1.4.4. otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel alustel antud kellegi teise otsustada ega korraldada.

1.5. Õpilaskonna esindusorgan on valitud õpilasesindus (edaspidi ÕE), mis esindab õpilaskonda suhetes kooli, Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

1.6. Õpilasesindus valitakse õpilaskonna põhikirjas sätestatud korras (V osa – ÕE juhatuse valimise kord).

1.7. Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel PKHK kutseõppe tasemeõppe õpilastel. Õpilasesinduse esimese koosseisu valimise korraldab direktor kooli põhimääruses sätestatud korras.

1.8. Õpilaskonnal on põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite moodustamise kord, nende õigused, kohustused, vastutus ning töökord.

1.9. Õpilaskonna põhikirja võtab vastu ja seda muudab õpilaskond lihthäälteenamusega oma üldkoosolekul.

1.10. PKHK igal õpperühmal on õigus valida vähemalt üks oma esindaja õpilaskonna üldkoosolekule.

1.11. Igal PKHK õpperühmal on üldkoosolekul ÕE juhatuse valimistel üks hääl.

1.12. PKHK õpilaskonna õpperühmade esindajate üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt 2/3 õpperühmade esindajad. Üldkoosoleku otsused, v.a. isikuvalimised, võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega.

1.13. Õpilasesindus esitab õpilaskonna põhikirja kooli nõukogule kinnitamiseks. Kooli nõukogu kinnitab õpilaskonna põhikirja, kui see vastab seadusele ja seaduse alusel antud õigusaktidele.

1.14. Igal PKHK õpilasel on kohustus:

1.14.1. osaleda õppetöös, täites õppekava ja õppeülesandeid;

1.14.2. täita seaduste, kooli põhimääruse, sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kanda vastutust nende rikkumise korral.

1.15. Igal PKHK õpilasel on õigus:

1.15.1. osaleda õpilasesinduse valimistel ning kandideerida õpilasesinduse juhatusse;

1.15.2. valida oma õpperühma esindajaid ÕE-sse;

1.15.3. saada teavet ÕE ja tema juhatuse töö kohta;

1.15.4. teha ettepanekuid ÕE-le ja juhatusele nende tegevuse paremaks korraldamiseks;

1.15.5. pöörduda ÕE ja juhatuse poole oma õiguste kaitseks;

1.15.6. kasutada kõiki kooli loodud võimalusi hariduse omandamiseks;

1.15.7. valida valikmooduleid kooli õppekavas sätestatud korras;

1.15.8. kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud tingimustel ja korras;

1.15.9. saada õpilaspilet;

1.15.10. saada toetusi ja õppelaenu kutseõppeasutuste seaduses sätestatud tingimustel ja korras;

1.15.11. saada toetust koolilõuna kulude katmiseks kutseõppeasutuste seaduses sätestatud tingimustel ja korras;

1.15.12. sõidukulu hüvitamisele ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras;

1.15.13. saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse täitmiseks kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;

1.15.14. saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;

1.15.15. pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole;

1.15.16. kasutada teisi seaduse, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud õigusi.

II ÕPILASESINDUS (ÕE)

2.1. PKHK õpilaskonna vastutav ja korraldav esindusorgan on õpilaskonna põhikirja alusel demokraatlikult valitud Õpilasesindus.

2.2. PKHK ÕE moodustavad ja tema liikmed on  õpilaskonna õpperühmade üldkoosolekule valitud esindajad. ÕE alaline struktuuriüksus on ÕE liikmete poolt valitud juhatus.

2.3. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on õigus kasutada, vastavalt PKHK juhtkonnaga sõlmitud leppele, kooli rekvisiite,  kooli ruume, tehnilisi vahendeid,  tegevustoetust  ja ÕE -le sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid.

2.4. ÕE lähtub oma tegevuses PKHK õpilaskonna põhikirjast, PKHK põhimäärusest, EV seadustest, kooli juhtkonnaga sõlmitud lepetest ja heast tavast.

2.5. ÕE peab oma üldkoosolekuid mitte harvemini kui üks kord õppeaastas. Korralise ÕE üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

2.6. ÕE üldkoosolekud toimuvad reeglina õppetöövälisel ajal.

2.7. Erakorralise ÕE üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on  juhatusel, 1/3 ÕE liikmetel ja kooli direktoril.

2.8. ÕE  üldkoosolekul võetakse otsused vastu  põhikirjas sätestatud  korras. Isikuvalimised toimuvad salajasel hääletusel ja ÕE üldkoosolekul kinnitatud korras.

III ÕPILASESINDUSE ÜLESANDED

3.1. Esindab ja kaitseb PKHK õpilaste õigusi ja huve;

3.2. Selgitab PKHK õpilastele nende õigusi ja kohustusi;

3.3. Aitab kaasa koolielu probleemide lahendamisele;

3.4. Järgib ja edendab kooli traditsioone;

3.5. Kujundab korrektseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna ja personali vahel;

3.6. Parendab õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi ja aitab kaasa õpilaste omavahelise suhtlemise soodustamisele;

3.7. Kaasab aktiivseid õpilasi ÕE tegevusse;

3.8. Arendab koostööd koolide õpilasesindustega, piirkondlike-, vabariiklike- ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

3.9. Esitab PKHK õpilaskonna põhikirja kinnitamiseks kooli nõukogule.

IV ÕPILASESINDUSE JUHATUS

4.1. ÕE valib oma üldkoosolekul juhatuse üheks aastaks. Juhatuse volitused kestavad kuni uue  juhatuse valimiseni.

4.2. Juhatuse liikmed valitakse ÕE liikmete hulgast, kindlatele ametikohtadele salajase hääletuse teel.

4.3. Kõigil ÕE liikmetel on õigus üles seada oma kandidatuur ÕE juhatuse valimisteks, hiljemalt nädal enne ÕE üldkoosoleku algust.

4.4. Juhatus on 8 liikmeline. Juhatuse koosseisu moodustavad: president, sekretär ja alaliste toimkondade juhatajad: avalike suhete toimkond; õigus- ja sotsiaaltoimkond; teabetoimkond; kultuuritoimkond; sporditoimkond; tehnikatoimkond.

4.5. ÕE juhatus:

4.5.1. koostab oma tegevuse korraldamiseks tööplaani;

4.5.2. aitab kaasa õppetöö korralduse ja koolielu probleemide lahendamisele;

4.5.3. esindab õpilaskonda koolisiseselt ja väljaspool kooli;

4.5.4. valmistab ette ja viib läbi ÕE üldkoosolekuid;

4.5.5. kindlustab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepete täitmise;

4.5.6. viib ellu ÕE üldkoosolekul vastu võetud otsuseid;

4.5.7. korraldab PKHK õpilasüritusi ja vaba aja sisustamist;

4.5.8. teavitab õpilaskonda oma tegevusest;

4.5.9. koostab oma kodukorra ja töötab selle alusel;

4.5.10. kohtub infovahetuse eesmärgil PKHK direktoriga;

4.5.11. valib juhatuse liikmete hulgast ÕE presidendi äraolekul tema asetäitja.

4.6. ÕE juhatus annab aru oma tegevusest ÕE üldkoosolekul enne uue juhatuse valimist.

4.7. President:

4.7.1. juhib ja koordineerib ÕE juhatuse tööd;

4.7.2. juhatab ÕE üldkoosolekuid;

4.7.3. valmistab vastavalt aasta tööplaanile ette ÕE juhatuse koosolekute päevakorrad ja viib läbi koosolekud;

4.7.4. esitab ÕE juhatuse ja ÕE üldkoosoleku otsuste alusel ettepanekuid ja pöördumisi kooli nõukogule;

4.7.5. korraldab kooli juhtkonnaga kokkuleppe alusel ühiseid koosolekuid.

4.8. Sekretär:

4.8.1. hoiab korras ÕE dokumentatsiooni;

4.8.2. peab ÕE liikmete listi ja arvestust ÕE liikmete üle;

4.8.3. koostab koosolekute protokollid ja esitab kinnitamiseks koosoleku juhatajale;

4.8.4. edastab ÕE liikmetele juhatuse koosolekute protokollid ja vajaliku info;

4.8.5. kogub ja säilitab ÕE, juhatuse ja nende tegevust puudutavad materjalid;

4.8.6. hoiab korras ÕE tööruumi.

4.9. Toimkonna juhataja moodustab ÕE liikmetest oma toimkonna, mille koosseisu kinnitab ÕE juhatus.

4.10. Toimkonnad täidavad nende pädevusse kuuluvaid ülesandeid ja ÕE juhatuse poolt vastu võetud otsuseid.

4.11. Toimkondade liikmed moodustavad ÕE aktiivi.

4.12. Juhatuse alalised toimkonnad on:

4.12.1 Avalike suhete toimkond:

4.12.1.1. tegeleb rahvusvaheliste projektide kirjutamise ja partnerotsingutega;

4.12.1.2. teeb koostööd kooli projektide koordinaatoriga;

4.12.1.3. loob ja hoiab ÕE suhteid teiste koolide ja noorteühingutega.

4.12.2 Õigus- ja sotsiaaltoimkond:

4.12.2.1. esindab ÕE-d PKHK õppe- ja kasvatustöö- ning õppetoetuste komisjonis;

4.12.2.2. tunneb õppetööd ja koolielu puudutavaid õigusakte;

4.12.2.3. teeb koostööd kooli nõustamisteenistusega;

4.12.2.4. korraldab küsitlusi õpilaste probleemide ja huvide väljaselgitamiseks koostöös kvaliteedijuhiga;

4.12.2.5. teeb ettepanekuid toitlustamise, õpilaskodude, õppekeskkonna ja õppekorralduse parendamiseks.

4.12.3 Teabetoimkond:

4.12.3.1. uuendab regulaarselt ÕE ajaveebi ja avaldab infot ÕE Facebooki lehel;

4.12.3.2. koostab rühmavanemate listi ja edastab selle kaudu õpilasi puudutavat infot;

4.12.3.3. vastutab õpilasürituste reklaami teostamise ja ülespaneku eest;

4.12.3.4. teeb koostööd Pärnu õppenõustamis keskuse karjääriteenistusega.

4.12.4 Kultuuritoimkond:

4.12.4.1. valmistab koostöös kooli huvijuhi ja ÕE-ga ette õpilasüritusi;

4.12.4.2 viib kava- või õhtujuhina läbi erinevaid kooli üritusi - koolipeod, aktused, kontserdid jm;

4.12.4.3. aitab kaasa ja osaleb kooli tutvustavate ürituste korraldamisel;

4.12.4.4. pakub välja uute ürituste ideid ja seisab hea traditsioonide käigushoidmise eest.

4.12.5 Sporditoimkond:

4.12.5.1. teeb koostööd kehalise kasvatuse õpetajatega;

4.12.5.2. organiseerib ja viib läbi ülekoolilisi spordiüritusi;

4.12.5.3. propageerib sporditegevust õpilaskonna seas.

4.12.6 Tehnikatoimkond:

4.12.6.1. teenindab kooli õpilasüritusi heli- ja esitlustehnikaga;

4.12.6.2. jäädvustab kooli õpilasüritusi;

4.12.6.3. kogub ÕE arvutisse ürituste pildi- ja videomaterjali;

4.12.6.4. vastutab temale kasutada antud tehnika korrashoiu eest.

4.13. Juhatuse töövormiks on koosolek, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 5 juhatuse liiget.

4.14. Juhatuse otsused võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega. Võrdsel häälte jagunemisel otsustab koosoleku juhataja hääl.

4.15. Juhatus võib moodustada oma otsusega ajutisi toimkondi, määrates kindlaks nende koosseisu, ülesanded ja tegevusaja.

4.16. Toimkondade töökorralduse sätestab ÕE juhatus oma kodukorras.

V ÕPILASESINDUSE JUHATUSE VALIMISE KORD

5.1. Kandidaatide ülesseadmine ja registreerimine:

5.1.1. Kõigil kutseõppe tasemeõppe õpilastel on õigus üles seada oma kandidatuur ÕE juhatuse valimisteks hiljemalt 1 nädal enne ÕE üldkoosolekut;

5.1.2. Oma kandidatuuri võib üles seada kuni kahele ametikohale juhatuses;

5.1.3. Juhatusse kandideerijate eelregistreerimise ja tutvustamise korraldab eelmine juhatus.

5.2. Valimiskomisjoni moodustamine:

5.2.1. Valimiskomisjon moodustatakse ÕE üldkoosoleku otsusega ÕE liikmetest, kes ei kandideeri juhatusse;

5.2.2. Valimiskomisjoni kuulub kolm (3) liiget, kelle seast valib komisjon esimehe ja sekretäri;

5.2.3. Valimiskomisjoni ülesanded:

5.2.3.1. registreerib ÕE üldkoosolekul osalevate õpperühmade esindajad;

5.2.3.2. valmistab ette hääletussedelid;

5.2.3.3. viib läbi valimised;

5.2.3.4. vormistab valimistulemuste protokolli ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks.

5.3. Valimiste korraldus:

5.3.1. juhatuse liikmed valitakse isikuvalimistel salajasel hääletusel;

5.3.2. igale juhatuse liikme kohale peab olema registreeritud vähemalt üks kandidaat;

5.3.3. enda tutvustamiseks ja täiendavatele küsimustele vastamiseks antakse igale kandidaadile aega kuni 5 minutit;

5.3.4. igale juhatuse liikme kohale kandideerijate valimised korraldatakse kohe peale esitlemist;

5.3.5. üksikkandidaat peab koguma 50% pluss üks (1) hääl koosolekust osavõtjate häältest;

5.3.6. kui üksikkandidaat ei saa 50% + 1 häältest ja ametikoht jääb täitmata, valitakse ÕE juhatuse poolt kohusetäitja kuni järgmise koosolekuni;

5.3.7. kui ühele ametikohale kandideerib kaks või enam kandidaati, osutub valituks kõige enim hääli saanud kandidaat;

5.3.8. võrdsete tulemuste korral korraldatakse täiendavad valimised samade kandidaatide vahel;

5.3.9. kordusvalimiste võrdsete tulemuste korral otsustatakse juhatuse liikme valimine loosi teel;

5.3.10. hääletussedel on kehtiv, kui iga õpperühma esindaja märgib oma hääletussedelile ühe kandidaadi nime;

5.3.11. hääletussedelid on kehtetud kui:

5.3.11.1. hääletussedelile on märgitud kaks või enam nime;

5.3.11.2. hääletussedelile pole märgitud ühtegi nime;

5.3.11.3. hääletussedelile on märgitud vale nimi;

5.3.12. valimistulemused kinnitab ÕE üldkoosolek valimiskomisjoni protokolli alusel.

VI MAJANDAMINE

6.1. ÕE tegevuse vahendid moodustuvad PKHK poolsetest toetustest, korjandustest, sponsorite toetustest ja projektide vahenditest.

VII LÕPPSÄTTED

7.1. PKHK õpilaskonna põhikirja muutmise võivad algatada ÕE juhatus, 1/3 ÕE liikmetest või 1/10 õpilaskonna liikmetest.

7.2. Põhikirja muudatused võtab vastu ÕE üldkoosolek ja kinnitab PKHK nõukogu oma otsusega.

7.3. Juhatuse liikmel on õigus astuda tagasi juhatusest oma avalduse alusel. PKHK lõpetamisel lõpevad juhatuse liikme volitused üheaegselt välja arvamisega õpilaste nimekirjast.

7.4. Juhatuse liikme umbusaldamise ettepaneku võib teha 1/3 ÕE liikmetest või 1/3 juhatuse liikmetest.

7.5. Juhatuse liikmele võib avaldada umbusaldust, kui ta:

7.5.1. ei täida ÕE juhatuses temale pandud ülesandeid;

7.5.2. kahjustab oma tegevusega kooli või ÕE mainet.

7.6. Juhatuse liikmele esitatud umbusalduse alusel peatatakse juhatuse otsusega tema volitused kuni ÕE üldkoosoleku otsuseni.

7.7. Puuduoleva või peatatud volitustega juhatuse liikme ülesandeid täidab juhatuse otsusega määratud juhatuse liige.

7.8. ÕE juhatus võtab vastu otsuse umbusaldatud juhatuse liikme kohta.

7.9. ÕE juhatus valib vabanenud juhatuse liikme kohale uue juhatuse liikme, kelle volitused lõppevad koos teiste juhatuse liikmete volituste lõppemisega.

7.10. PKHK õpilaskonna põhikiri jõustub pärast kinnitamist kooli nõukogu poolt.

 

Vastu võetud 20.10.2015 PKHK ÕE XII üldkoosoleku otsusega. ÕE õigus-sotsiaaltoimkonna juhtaja Erik Tammeleht

Kinnitatud kooli nõukogu poolt 28.10.2015 protokolli nr 3, otsusega nr 1