Koostöö Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Gruusia-Eesti kutseõppeasutuste ja SA Innove vahel algas juba 2007 aastal. Seejärel viidi ellu kaks arengukoostöö projekti Gruusia kutsehariduse toetuseks. Käesolev projekt jätkab alustatut juhindudes Gruusia strateegilistest kavadest kutsehariduse arendamisel.

 

2013 juulis sai Innove projektitaotlus EV Välisministeeriumilt rahastamisotsuse. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Projekti informatsioon

Periood: November 2013 - November 2015

Projekti elluviija: Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4 11415 Tallinn, Estonia, Tel. +372 7350 501

Kontaktisik: Lea Orro, juhatuse esimees

Projektijuht: Aili Kõiv, rahvusvahelise koostöö peaspetsialist

Projekti koordinaator Gruusias: David Mtchedlishvili, pilootkooli Akhali Talga direktor

Koolide koordinaatorid:

Professional College ,,Mermisi” – Nona Gudushauri, direktor

Pärnumaa Kutsehariduskeskus – Sirje Aigro, õpetaja/kvaliteedijuht

Projekti partnerid Eestis: 8 kutseõppeasutust: Tallinna Polütehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Ehituskool, Eesti Mereakadeemia, Ida-Viru Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.

Koostööpartnerid Gruusias: Gruusia Haridus- ja Teaduministeerium (GHTM) ja Hariduse Kvaliteedi Arendamise Agentuur (Kvaliteediagentuur).

Projekti kasusaajad: 8 Gruusia pilootkooli (VET colleges), Gruusia haridus-ja teadusministeeriumi (GHTM) kutse-ja üldharidusosakonna töötajad, Kvaliteediagentuuri ja Õpetajate Koolituskeskuse töötajad;

Projekti üldeesmärk:

Gruusia kutseõppeasutuste võimekuse tõus pakkuda tööturu ja õppijate vajadustele vastavat koolitust. Projekti tegevused aitavad tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja mainet Gruusias.

Projekti lühikirjeldus:

Projekt keskendub 8 Gruusia kutseõppeasutuse koostööle Eesti 8 partnerkooliga, kaasatud on Gruusia Haridus-ja Teadusministeerium ja Kvaliteediagentuur. Projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitusi, mille viivad läbi Eesti eksperdid ja partnerkoolide mentorid. Koolitused, seminarid ja konsultatsioonid toimuvad, kas Gruusias või Eestis.

Eesmärgi saavutamiseks on kavandatud:

  • 5-8 uue moodulitel põhineva õppekava arendamine vastavalt tööturu vajadustele, arendades õpilaste üldpädevusi ja toetades erivajadustega õpilaste integreerimist ja tööle saamist;
  • Õpetajate pedagoogiliste ja andragoogiliste pädevuste arendamine;
  • Koolijuhtide ja teiste võtmeisikute eneseanalüüsi oskuste ja juhtimisalaste pädevuste arendamine kvaliteedialase töö edendamiseks;
  • Efektiivsem koostöö tööandjatega, sh ettevõttepraktika korraldamine;
  • Kutsehariduse maine ja rahvusvahelise koostöö arendamine, sh projekti kogemuste levitamine teistele kutseõppeasutustele Gruusias.

Kõik Eesti partnerid panustavad projekti elluviimisse ka oma vabatahtliku tööga.

Gruusia pilootkoolide juhtkond ja igast koolist vähemalt kaks võtmeõpetajat osalevad projekti tegevustes.

Projekti tegevuste ja logistika efektiivset koordineerimist toetab Gruusiapoolne projekti koordinaator.

Projekti otsesed eesmärgid:

  • Gruusia pilootkoolide/kolledžite juhtidel ja kvaliteedijuhtidel on paranenud oskused organisatsiooni enesehindamisaruannete analüüsiks
  • 5-8 kutseõppe moodulõppekava on välja arendatud vastavalt tööturu vajadustele ja GHTM õppekava standardile ja võtmeõpetajad on saanud vastava koolituse.
  • Pilootkoolide baasil on loodud õppekava arendamise nõustajate süsteem, mis tagab õppekava arenduse kogemuse jagamise/edasikandmise projektis mitteosalevatele koolidele/kolledžitele
  • On loodud tööandjate ja kutseõppeasutuste koostöömudel ettevõttepõhise praktika efektiivsemaks korraldamiseks projekti valdkondades.

Partnerkoolid

Eest partnerkoolid Gruusia pilootkoolid
Tallinna Polütehnikum Education Management Information System (IT college)
Tartu Kutsehariduskeskus Professional College „Phasizi“
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Professional College "Mermisi”
Tallinna Ehituskool Professional College "Opizari“
Eesti Mereakadeemia Batumi State Maritime Academy
Ida-Viru Kutsehariduskeskus LEPL Vocational College "Akhali Talga”
Rakvere Ametikool Professional College "Iberia”
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Professional College "Aisi”