Kooli eesmärgid õppeaastal 2017/2018

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 2017/2018 õppeaasta eesmärkide seadmisel on aluseks kooli arengukava, õppekavarühmade sisehindamisaruanded ja rahuloluküsitlused.

2017/2018 õppeaasta märksõnaks on KAASAMINE.

Analüüsi tulemusena toodi välja olulisemad tegevused õppeaastaks, milleks on:

 • suurem omatulu teenimine,
 • õpilaste ja tööandjate laiem kaasamine,
 • õppemetoodikate mitmekesistamine,
 • töötajate stažeerimine,
 • ühised koolitusvajadused (moodularvestuse läbiviimine/hindamine, ettevõtlusõppega seonduvad koolitused, digipädevuste tõstmine),
 • väljalangevuse vähendamine,
 • õpioskuste moodulite rakendamine,
 • IT lõiming erialaainetesse,
 • tundide külastus „kolleegilt-kolleegile“,
 • töökohapõhise õppe (PRÕM) laiendamine jpm.

Tulenevalt analüüsi tulemustest, seati sellel õppeaastal fookusesse alljärgnevad alaeesmärgid tulenevalt kooli arengukavast:

 • Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ja arendus toetab õppekavade eesmärkide saavutamist (punkt 1.2);
 • ÕKR tõhus eestvedamine ja juhtimine, jätkusuutlikkuse tagamine (punkt 2.3);
 • Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust (punkt 3.1);
 • Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi (punkt 4.1);
 • Töökohapõhise õppe arendamine (punkt 5.2).

2017/2018 õppeaasta eesmärgid kinnitati 05.09.2017 juhtkonna koosolekul. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse peaeesmärgid on sõnastatud kooli arengukavas.