Modern Study Materials for Car Technicians

logo  logo2

Projekti number: 2017-1-EE01-KA202-034885

Projekti periood: September 2017-Aprill 2019

Koostööprojekti eesmärgiks on tõsta kutsehariduse kvaliteeti autotehnikute erialal Euroopas.  Projekti käigus ehitatakse kuus autoerialade õppestendi ning koostatakse juhend- ja õppematerjalid, mis jäävad avalikult kasutatavaks teistele Eesti ja Euroopa kutsekoolidele, võimaldades teistel kutseõppeasutustel juhendmaterjali abil õppestende oma koolides ehitada. Samuti valmivad e-õppe materjalid nii õppuritele kui õpetajatele - erialase inglise keele õppematerjalid, lihtsustatud õppematerjalid erivajadusega õpilaste jaoks, mitmekeelne minisõnaraamat.

Projekti partnerid: 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Riga Technical College (Läti)
Kėdainių profesinio rengimo centras  (Leedu)
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi)

KOKKUVÕTE

Autotehnikute õpetamise oluline osa on simulaatorite ja stendide kasutamisel, mis võimaldavad õpilastel süvendatult õppida tundma kindlat süsteemil. Lisaks võimaldavad stendid katsetada süsteemis vigade diagnoosimist ja nende parandamist. Valmis stendid on kallid ja tihti ei leia Eestist firmat, kes tarniks vajalikke stende. Mõnikord ei paku ka ükski tootja vastava autosüsteemi stendi, eriti kui on tegemist uuendusliku tehnoloogiaga autovaldkonnas.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoerialade noortel õpetajatel, Priit Auväärtil ja Mario Susil, tekkis idee, et ehitaks stendid ise. Sellest omakorda tekkis projektiidee, mille kirjutas projektiks autoerialade tehnilise inglise keele õpetaja Eesi Rosenberg koos erialaõpetajatega.

Projekti intellektuaalne väljund koosneb mitmest osast:

1. juhendmaterjal stendide ehitamiseks, milles on selgelt esitatud töö käik illustreeritud fotodega, tehnilised joonised, nimekiri vajalikest materjalidest koos tööriistadega ja kalkulatsioon;
2.
e-õppematerjalid, mis toetavad stendiga tööd tundides. Õppematerjalid sisaldavad teooriat ja praktilisi ülesandeid. Õpetajale on juhendmaterjal ja õpilaste teadmiste kontrollimiseks testid või kontrolltööd;
3.
e-õppematerjalides on erialase inglise keele õppematerjalid, mis toetavad lõimitud inglise keele õpetamist;
4.
väike mitmekeelne sõnastik, kus on vastava valdkonna sõnade tõlked kõikide partnerite emakeeltes lisaks inglise keelele. 

Materjale luues on mõeldud erivajadustega õpilastele.  Osa e-kursuse ülesannetest on kohandatud lihtsamaks ning leidub ka ülesandeid, millest on tehtud keerulisem versioon. Õpetaja juhendmaterjalides võib leida viiteid tekstide töötlemiseks vastavalt õpilaste vajadustele.  Et kontrollida, kas juhendmaterjal on kasutuskõlbulik, ehitati stendid valmis.

Projektis on kuus partnerit:
Projekti koordinaator: Pärnumaa Kutsehariduskeskus – pidurid ja ABS stend
Järvamaa Kutsehariduskeskus – elektrisüsteemi stend
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool – mootorielektroonika stend
Profesionals izglitibas kompetences centris „Rigas Tehniska koledza“ (Läti) -multimeedia stend
Kedainiu profesinio rengimo centras (Leedu) - laadimis- ja käivitussüsteemi stend
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi) - elektriauto stend

Iga partner valis ise stendi, koostas kalkulatsiooni ja lõi intellektuaalse väljundi. Partneritel oli vaba valik, kuidas tehniliselt oma stendi lahendada. Seega on olemas sõitev kardiraamil põhinev elektriautostend, doonorautod, millest on saanud stendid ning raamile ja tahvlitele ehitatud stendid. Projekti intellektuaalne väljund jääb kasutamiseks kõigile huvitatutele.  Materjalid avalikustatakse projekti kodulehel. Kõik materjalid on inglise keeles ja partnerriikide emakeeltes.  Lisaks autoeriala õpetamisele on intellektuaalne väljund sobilik kasutamiseks elektri- ja elektroonika valdkonna õpetamisel, õpilasprojektide baasiks üldhariduskoolides, huvihariduses tehnika- ja motovaldkonnas. Õppetöö, mis baseerub meie loodud intellektuaalsel väljundil, arendab samuti õpilaste üldpädevusi nagu digioskused, meeskonnatööoskus, matemaatikaoskused jne

Partnerlus on olnud edukas. Kokku on saanud entusiastlikud, motiveeritud ja tugevad spetsialistid, kellel on suur missioonitunne ja kes teevad oma tööd südamega. Kogu tööprotsessi iseloomustab loomingulisus, sünergia ja koostöö. Projekti tööprotsessi jooksul on õpitud kasutama uut tehnoloogiat, arendatud digioskusi ja omandatud teadmisi HEV õpilastest. Partneritel on olnud neli töist rahvusvahelist kohtumist.

Viimane kohtunine toimub 18.02-21.02.2019, mille võõrustajateks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool. Viimase projektikohtumise ajal, lisaks levitusüritusele, testitakse õppematerjale ja stende tundides koos õpilastega, õpitakse QR koodide lisamist ja kasutamist, partnerid annavad tagasisidet ja nõustavad üksteist kuidas parendada intellektuaalset väljundit. 20.02.2019 toimub projekti levitusüritus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, kus kõik partnerid tutvustavad oma tööprotsessi ja esitlevad stende ning intellektuaalset väljundit. Kohale tuuakse 5 stendi (elektriautot esitletakse virtuaaltehnoloogia abil, sest selle toomine Türgist Eestise on liiga kulukas).

Koduleht fb: MSMfCT – Modern Study Materials for Car Technicians

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projektimeeskond:

Priit Auväärt

Mario Susi

Genno Niider

Rita Pillisner

Eesi Rosenberg (projektijuht)

Lisainfo:
Eesi Rosenberg – projektijuht, inglise keele õpetaja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Methods of more attractive foreign language education, excluding English as a medium of instruction for appliciants for job and asylum (MAFLE)

mafle logoEU flag Erasmus vect POSmafle logo2

Projekti number: 2017-1-LV01-KA204-035430

Projekti periood: 01/12/2017 - 30/09/2019

MAFLE projekti peaeesmärgiks on luua juhendmaterjal Euroopa väikeriikides keeli õpetavatele isikutele, kuidas õpetada, tõhustada ja väärtustada riiki sisenenud inimestele väikeriigi keelt, kultuuri ja kombestikku. MAFLE keskendub emakeele õpetamisele ja sellise õppevara loomisele, milles ei kasutata meediumkeelt, vaid luuakse süsteem, mida kasutada esmase keeleõppe läbiviimiseks aktiivõppe meetodeid kasutades mistahes keele keskkonnas viibivale keelt omandada soovivale isikule.
MAFLE projekti tulemusel saadud õppematerjal aitab luua või parendada esmase keeleõppe teostamist, mille sihtgrupiks uus-sisserändajad ja asüülitaotlejad. Kutsekoolide jaoks on ülioluline luua süsteem keeleõppe kiiremaks omandamiseks selle elanikkonna grupi liikmete poolt, kes võiksid tulevikus omandada kutseoskused Eestis töötamiseks. Lisaks sellele on tähtis arendada kutsekooli töötajate valmisolekut sisserändajate ja teist keelt kõnelevate isikute tööturule ettevalmistamiseks ja haridusmaastikul osalemiseks, tuleviku suundadest lähtuvalt võib ilmneda vajadus muuta õppekavade sisu ja õppetöö kvaliteeti rahvusvaheliselt mõistetavamaks. Kaheaastase projekti käigus töötatakse ühiselt välja õppematerjal projektis osalevate partnerorganisatsioonide esindajate poolt. Projekti perioodil käigus töötatakse internetipõhiselt ülesanded ja viiakse läbi koolitused ja koosolekud, milles tegeletakse loodud sisu korrastamisega ja sobivaks töötlemisega, antakse kogemustel põhinevat tagasisidet ja analüüsitakse tulemusi.
 
Erasmus+ koostööprojekt MAFLE hõlmab partneritena 5 organisatsiooni Hispaaniast, Eestist, Horvaatiast, Austriast ja Lätist. Läti on käesoleva projekti juhtpartneriks ja koordineerib kõiki tegevusi. Kokku on projektis 5 partnerit, kellest 2 on kutsekoolid ning 3 keeleõppe ja haridusega seotud organisatsiooni regionaalsel tasandil.

Projekti partnerid:
Valmiera Valodu Mape , Läti – projekti koordinaator, www.valodumape.lv
Centro superior de hosteleria del mediterraneo, s.l., Hispaania  - www.cshm.es/
Adult Education Institution DANTE, Rijeka, Horvaatia www.dante-ri.hr/
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Eesti – www.hariduskeskus.ee
Learning for Integration ry, Soome – www. Lfi.fi

Lisainfo:
Viive Ollo – projektijuht, inglise keele õpetaja  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Eesi Rosenberg – projektijuht, inglise keele õpetaja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

VET School as Entrepreneurial Hub

Projekti nr: 2014-1-ES01-KA202-004433
Projekti periood: 01.09.2014-31.08.2016

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakonnas alustati 2014 aasta sügisel Erasmus+ strateegilise partnerluse projektiga „VET School as Entrepreneurial Hub“.

GirlsTech

 EU flag Erasmus vect POSPROJEKTI PERIOOD:
1.09.2016 - 31.08.2018 (24 kuud)

EESMÄRK:
Organisatsioonide vahelise koostöö tulemusena on eesmärgiks arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist. Prioriteetsed teemad projekti kontekstis on sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused ja tööturu probleemid, s.h karjäärinõustamine ning noorte töötus.

Go Green & Care

Projekti nr: 2014-1-FI01-KA202-000826


Projekti periood: 01.09.2014-31.08.2016

Erasmus+ projekti Go Green & Care raames töötatakse välja innovaatiline raamistik Green Care moodulile, et tõsta antud temaatika teadlikkust kutsehariduses loodusvarade, metsanduse, loomakasvatuse ning sotsiaal- ja tervishoiu valdkondades.

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871 (+372) 551 0298
Sisseastumine (+372) 442 7883
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)