Pärnumaa kutsehariduskeskus (PKHK) võtab osa 5.-9. detsembril Euroopa Komisjoni algatusel esmakordselt korraldatavast Euroopa kutseoskuste nädalast, mille raames korraldavad erinevad Erasmus+ programmis osalevad organisatsioonid temaatilisi üritusi ja ettevõtmisi. Euroopa kutseoskuste nädala eesmärk on parandada kutsehariduse mainet ning tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja teadlikkust kutsehariduse arvukatest võimalustest.

PKHK-sse tuleb sellel nädalal 71 õpilasvarju eelkõige Pärnumaa üldhariduskoolidest, kuid ka näiteks Järvamaa koolidest. Õpilasvarjud varjutavad suurt hulka Pärnumaa Kutsehariduskeskuse erialasid nt ehitusviimistlus, IT-süsteemide nooremspetsialist, sisetööde elektrik, sõiduautotehnik, tisler, keevitaja, kokk, laotöötaja, majutusteenindus, müüja-klienditeenindaja, juuksur.

Õpilasvarjunädala eesmärk on tutvustada õpilasvarjudele Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppetööd, õpilasi, õpetajaid, koolihooneid ning siinseid võimalusi. Õpilasvarjutamine võimaldab potentsiaalsel õpilaskandidaadil näha, millised on tunnid ning veenduda oma unistuste eriala sobivuses. Õpilasvarjud võtavad osa õppetundidest, neile tutvustatakse kaasõpilasi ja õpetajaid ning õppehooneid ja õpilaskodu. Võimalusel kaasatakse õpilasvarjusid sotsiaalsetesse ja vaba aja tegevustesse ning vastatakse õpilasvarjude küsimustele ja jagatakse soovitusi. Õpilasvarjunädal aitab üldhariduskoolide õpilastel langetada teadlikumat valikut haridustee jätkamisel.

Lisaks õpilasvarjunädalale korraldatakse ka muid põnevaid ettevõtmisi Euroopa kutseoskustenädala raames. PKHK osakonnajuhatajad, õpetajad, õpilased ja rühmajuhatajad lähevad erinevatesse Pärnumaa üldhariduskoolidesse (Jõõpre kool, Pärnu Ülejõe põhikool, Pärnu Mai kool), et tutvustada õppimisvõimalusi kutsehariduskeskuses. Lisaks tulevad kutsekooli Pärnu Vanalinna põhikooli õpilased, et tutvuda õppehoonete, erialade ja õppetöö korraldusega.

Logistika klienditeenindaja viimase kursuse õpilased lähevad õppereisile Pärnu ettevõttesse Puit OÜ, mis tegeleb puidu tootmisega. Õpilastele tutvustatakse Puit OÜ ettevõtet, tooraine hankimist, erinõudeid toorainele, tootmisprotsessi, valmistoodangu pakendamist ning müügituru ulatust. Ettevõtte külastus võimaldab siduda õpilaste karjääriplaneerimise Pärnumaa ettevõtlus- ja töövõimalustega ning õpitava tegeliku tööeluga.

Pärnus tegutseva rahvusvahelise meeskonnaga mänguarendusettevõtte Gamecani tegevjuht Marten Palu ja turundusassistent Hannele Uutsalu viivad Pärnumaa Kutsehariduskeskuses läbi IKT-teemalise info-foorumi „Millised uued võimalused ootavad noori tööturul, kaasaarvatud Pärnus?“. Info-foorumist võtavad osa erialade „Arvutid ja arvutivõrgud“ viimane kursus ja „IT-süsteemide nooremspetsialist“ esimene ja teine kursus ning nende õpilasvarjud. Õpilastele ja õpilasvarjudele antakse ülevaade ettevõtluse alustamisest, infot uuele tööturule sisenemisest, ootustest töövõtjale ja tööandjale, ettevalmistusest tööle siirdumiseks, IKT töökohtade iseloomust, rahvusvahelise ettevõtte virtuaalsest juhtimisest ning töökohtadest sotsiaalmeedias.

Kutseoskuste nädalal võtab PKHK osa ka mitmetest üritustest üle Eesti ja Euroopa: Jüri Sammuli nimelisest müürseppade kutsemeistrivõistlusest „Jõulukellu 2016“ Viljandi Kutseõppekeskuses, mälumänguvõistlusest Kehtna Kutsehariduskeskuses ning Euroopa kutsehariduse ärifoorumist ja Euroopa kutseoskuste nädala lõpuüritusest Brüsselis. Euroopa kutsehariduse ärifoorumil arutatakse õppimis- ja töövõimaluste ning õppijate edukate õpiteede kujundamise teemadel. Euroopa kutseoskuste nädala lõpuürituse eesmärk on võtta kokku ja tutvustada Euroopas kutseoskuste nädala raames toimunud üritusi, luua partnerlusi ning vahetada kogemusi ja mõtteid edasiseks.

Euroopa kutseoskuste nädalal toimub PKHK-s palkmaja ehitaja eriala lõpuaktus, metalliettevõtete ümarlaud ning teenindusõppeosakonna tänuüritus kutsevõistluse võtjatele ja õpetajatele.

PKHK on paigutatud ka Euroopa Komisjoni kutseoskuste nädala veebikaardile oma üritustega: http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek. Üleeuroopalise veebikaardi kaudu saab ülevaate erinevates riikides toimuvatest ettevõtmistest.

Euroopa kutseoskuste nädala korraldamise ajendiks sai Euroopa Komisjoni tõdemus, et iga inimene on andekas, kutseharidus ja -koolitus on tark valik ning tõstab kvaliteeti nii hariduses kui ka tööturul ning suurendab tööalast konkurentsivõimet. Lisaks soovitakse esitleda suurt hulka kutsehariduse ja -koolituse võimalusi, mis valmistavad inimesi ette huvitavateks ja väljakutset pakkuvateks karjääriteedeks ning kaasavad inimesi aktiivsemalt ühiskonda. Kutseharidus ja -koolitus on ihaldusväärne valik kõikides vanustes inimestele ning valmistab inimesi ette tööks üle kogu maailma. Kvaliteetne kutsekoolitus arendab õpilaste loomingulisust ja innovaatilisust. Elukestev täiend- ja ümberõpe on oluline muutunud tööturu tingimustele vastamiseks ning paremini ühiskonda integreerumiseks. Elukestev õpe parandab ja täiendab sotsiaalset kaasatust, mitmekesisust ning suurendab kodanikuaktiivsust.

Kersti Oksaar, õppe- ja karjäärinõustaja