Grupivanema valimiskord

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse grupivanema valimiskord
Kõigil õppegrupi liikmetel on õigus olla valitud grupivanemaks.
PKHK õpilasesinduse, edaspidi ÕE, moodustavad üldkoosolekule valitud õppegruppide esindajad.
I Valimiskord :
1.1 Õppegrupp esitab enda seast grupivanema kandidaadid koos põhjendusega


1.2 Grupivanem valitakse grupikaaslaste poolt lihthääletuse teel. Igal õpilasel on 1 hääl
1.3 Grupivanemaks osutub enim hääli saanud õpilane
1.4 Grupivanemat asendab vajadusel asegrupivanem, kelleks saab grupivanema poolt valitud õpilane
II Õigused :
2.1 Kandideerida ÕE liikmena juhatusse ja toimkondadesse
2.2 Saada teavet ÕE juhatuse töö kohta
2.3 Teha ettepanekuid ÕE juhatusele nende tegevuse paremaks korraldamiseks
2.4 Pöörduda ÕE juhatuse poole õpilaste õiguste kaitseks
2.5 Astuda tagasi oma avalduse alusel
2.6 PKHK lõpetamisel lõppevad grupivanema volitused üheaegselt väljaarvamisega PKHK õpilasnimekirjast
III Kohustused :
3.1 Grupivanem esindab oma õppegruppi ÕE üldkoosolekul
3.2 Võtab soovitavalt osa ÕE iganädalastest koosolekutest
3.3 Edastab informatsiooni oma klassile
3.4 Esindab üldkoosolekul oma grupi õpilasi, edastab nende arvamusi
3.5 Aitab hoida klassis distsipliini