Puitmajaehitaja

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Haridusnõudeta
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus 17. august 2021 (informatsioon e-vastuvõtu keskkonnas ja avaldusel)

Õppetöö algus: oktoober

 

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on võimaldada õpilastel omandada teadmised ja oskused, arendada vilumusi ning hoiakuid töötamiseks palkmaja ehitajana puitmaju tootvas ettevõttes, luua eeldused õpingute jätkamiseks, elukestvaks õppeks. Õppekava ülesanne on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab enda kutseala; arendab enda kutseoskusi; oskab planeerida tööd; oskab rakendada kutse- ja erialaseid teadmisi erinevates töösituatsioonides; on orienteeritud heade tulemuste saavutamisele; vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest; tuleb toime ohuolukordades; töötab tervist ja keskkonda säästvalt; oskab teha eetilisi ja seadusekohaseid valikuid; on vastutusvõimeline; tuleb toime multikultuurses keskkonnas; oskab suhelda; on valmis meeskonnatööks; oskab hankida ja analüüsida informatsiooni.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas kirjeldatud kutsetele vastavad õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • puitliidete valmistamine
 • puitmaja puitkarkass-seinte ehitamine
 • troppimistööd
 • puitpõrandate ehitamine
 • palkkonstruktsioonide püstitamine
 • avatäidete paigaldamine
 • aluskatuste ehitamine ja puidupõhiste katusekattematerjalide paigaldamine

Valikõpingute moodulid:

 • käsitööna palkmaja ehitamine
 • arvutijoonestamine
 • katusekonstruktsioonide ehitamine
 • ehitusmõõdistamine
 • puitkonstruktsioonide renoveerimine

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Palkmajaehitaja õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.


Lisainformatsioon: Janek Klaamas (kutseõpetaja) janek.klaamas[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava (EHISes kinnitamata!)

kutsestandardid

praktikaettevõtted