Ehitusviimistlus

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe  (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi töötamiseks ehitusviimistlejana ehitus-, remondi- ja hooldusettevõtetes. Õpilaste asjatundlikkus saavutatakse teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu koolis ning tööpraktika kaudu ettevõtetes.

Põhilised tööülesanded on maalri-, krohvimis- ja plaatimistööd, pindade ettevalmistamine lõppviimistluseks, pindade värvimine, õlitamine või lakkimine ning rullmaterjalide paigaldamine.

Töö toimub nii sise- kui välitingimustes. Vajalik normaalne füüsiline vorm, hea nägemine ja kõrgusetaluvus.

Õpingute lõpetamiseks tuleb õpilasel saavutada kõik õppekavas esitatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja saavutatud kompetentside tõendamiseks sooritada proovitööd:

 • hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine ning lakkimine;
 • seinte katmine rullmaterjalidega;
 • plaaditava põranda- ja seinapinna ettevalmistamine plaatimiseks ning plaatimine;
 • seina- ja põrandapinna hüdroisolatsiooni paigaldamine.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • võõrkeel
 • matemaatika
 • sotsiaalained
 • kunstiained
 • loodusained

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus ehitusviimistluse eriala õpingutesse
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • tasandustööd
 • maalritööd
 • rullmaterjalide paigaldamine seintele
 • dekoratiivviimistlus
 • hüdroisolatsioonitööd siseruumides
 • plaatimistööd
 • erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine

Valikõpingute moodulid:

 • soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
 • kuivkrohvplaatide paigaldamine
 • üldkehaline ettevalmistus
 • eriviimistlustööd
 • hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine
 • riigikaitseõpetus
 • ripplagede ehitus
 • leiliruumide ehitamine
 • ettevalmistus kutseeksamiks

Lisainformatsioon: Janek Klaamas (kutseõpetaja) janek.klaamas[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

kutsestandardid

praktikaettevõtted

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid