Elektroonikaseadmete tehnik

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: elektroonika ja automaatika

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärgiks on arendada oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis on vajalikud asjatundlikuks tööks elektroonikatööstuse valdkonnas ning kujundada õpilastes valmisolek tööks elektroonikaseadmete koostajana. Elektroonikaseadmete koostaja eriala lõpetanu võib asuda tööle elektroonikatooteid valmistavas ettevõttes või teistes elektroonikaseadmeid müüvates, remontivates vms firmades. Töö käigus kogemusi omandades võib pürgida testgrupi juhiks, vahetuse vanemaks, müügijuhiks jne. Töötamist toetavateks isikuomadusteks on püsivus, hoolikus ja täpsus. Vajalik on hea silmanägemine.

Õpe ja praktiline töö koolis toimuvad kaasaegselt sisustatud, puhastes, soojades ja hästi valgustatud ruumides.

Üldõpingud:

 • loodusained
 • matemaatika
 • võõrkeel
 • keel ja kirjandus
 • sotsiaalained
 • kunstiained

Põhiõpingute moodulid:

 • elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamine
 • mõõteriistade kasutamine testimiseks
 • elektroonikaseadmete koostamine, sh tootmistehnoloogia
 • elektroonikaseadmete funktsionaalsete vigade tuvastamine
 • töö ja tootmise korraldus elektroonikatööstuses
 • praktika
 • elektroonikaseadmete remontimine
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Valikõpingute moodulid:

 • programmeeritav loogika
 • induktiivkomponendid
 • riigikaitseõpetus
 • erialane inglise keel
 • erialane saksa keel
 • elektritööd, praktiline töö koolis
 • elektripaigaldustööd
 • digitaalelektroonika
 • elektriohutus

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Note Pärnu OÜ, Scanfil OÜ, MS Balti Trafo OÜ, Enics Eesti AS, Oshino, Milectria

Võimalus taotleda õppetoetust.

Elektroonikaseadmete tehniku õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Lisainformatsioon: Enno Puidet (kutseõpetaja) enno.puidet[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

tutvustav reklaam I (Youtube)

tutvustav reklaam II (Youtube)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid