IT-süsteemide nooremspetsialist (442)

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppesuund: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppekavarühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Õppetöö toimumine: 2 päeva nädalas

Dokumentide vastuvõtt: 2020 ei toimu

Vastuvõtu tingimus: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina vms ametialal. Õppekava läbimisel kasutab õpilane omandatava kutse tasemel kokkulepitud erialast sõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid, järgib protseduurireegleid ja parimaid praktikaid; mõistab loetud tekste; väljendab end õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui kirjalikult; suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana; kasutab matemaatikateadmisi elus toime tulekuks; omab loodusteaduslikku maailmapilti; väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid jne.

Põhiõpingute moodulid:

 • praktika
 • IT korralduse alused
 • Windows-operatsioonisüsteemid
 • skriptimisvahendid
 • rakendusserverid
 • rakendusserverite haldus
 • Linux/BSD-operatsioonisüsteemid
 • arvutivõrgud
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • IT valdkonna alusteadmised
 • programmeerimise alused
 • majutuskeskkonna riistvara
 • küberturvalisus

Valikõpingute moodulid:

 • veebidisain HTML, CSS
 • kutseeksamiks ettevalmistus (juhtimine)
 • kutseeksamiks ettevalmistus (haldus)
 • kutseeksamiks ettevalmistus (arendus)
 • 3D graafika
 • multimeedia
 • digidisain
 • mikrokontrollerplatvormid
 • konteinerlahenduste haldus
 • virtualiseerimiskeskkondade haldus
 • internetiturundus ja veebilehe loomine
 • arvuti riistvara alused
 • küberturvalisus ja häkkimine

 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Pärnu Maavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Scanfil OÜ, Klick Eesti AS, Nell Arvutid OÜ, Arvutiparandus OÜ, Digistep OÜ, Paikuse Politseikool, Pärnu Haigla SA jt.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutse keskhariduse baasil.

IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid