IT-süsteemide nooremspetsialist

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppesuund: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppekavarühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimused: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekava õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina.

Põhiõpingute moodulid:

 • IT-valdkonna alusteadmised
 • programmeerimise alused
 • majutuskeskkonna riistvara
 • küberturvalisus
 • IT korralduse alused
 • IT-süsteemide riistvara
 • Windows-operatsioonisüsteemid
 • skriptimisvahendid
 • rakendusserverid
 • Linux/BSD-operatsioonisüsteemid
 • arvutivõrgud
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • praktika

Üldõpingute moodulid:

 • kunstiained
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel (inglise keel)
 • matemaatika

Valikõpingute moodulid:

 • veebidisain HTML, CSS
 • veebiprogrammeerimine
 • digidisain
 • multimeedia
 • mikrokontrollerplatvormid
 • internetiturundus ja veebilehe loomine
 • kutseeksamiks ettevalmistus (haldus)
 • kutseeksamiks ettevalmistus (arendus)
 • kutseeksamiks ettevalmistus (juhtimine)
 • arvuti riistvara alused
 • küberturvalisus ja häkkimine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid ja sooritanud erialal õpingute lõpetamiseks vajalikud tööd, sh määratud testid, praktilise töö kaitsmine jne. Õppekava õpiväljundite omandamisel täismahus omandatakse kompetentsid, mis vastavad IT-süsteemide spetsialisti EKR tasemele 4.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Vt lisaks 

õppekava (kuni 2020)

õppekava (al 2020)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)