IT-süsteemide nooremspetsialist

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppesuund: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppekavarühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimused: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina.

Põhiõpingute moodulid:

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • IT valdkonna alusteadmised
 • programmeerimise alused
 • Windows operatsioonisüsteemid
 • Linux/BSD operatsioonisüsteemid
 • rakendusserverid
 • majutuskeskkonna riistvara
 • arvutivõrgud
 • küberturvalisus
 • skriptimisvahendid
 • IT korralduse alused
 • praktika

Üldõpingute moodulid:

 • kunstiained
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel (inglise keel)
 • matemaatika

Valikõpingute moodulid:

 • internetiturundus ja veebilehe loomine
 • veebiprogrammeerimine
 • veebidisain HTML, CSS
 • virtualiseerimiskeskkondade haldus
 • digidisain
 • multimeedia
 • mikrokontrollerplatvormid
 • kutseeksamiks ettevalmistus (haldus)
 • kutseeksamiks ettevalmistus (arendus)
 • kutseeksamiks ettevalmistus (juhtimine)

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid ja sooritanud erialal õpingute lõpetamiseks vajalikud tööd, sh määratud testid, praktilise töö kaitsmine jne. Õppekava õpiväljundite omandamisel täismahus omandatakse kompetentsid, mis vastavad IT-süsteemide spetsialisti EKR tasemele 4.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Vt lisaks 

õppekava (kuni 2020)

õppekava (al 2020)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid