Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (üldehitus)

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

Õppekava lühitutvustus:

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse (üldehituse) õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus-, remondi- või kinnisvarakorrashoiu valdkonnas.

Õppekava lõpetanu väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest ehituse valdkonnas. Üldehitaja laob erinevatest kivimaterjalidest kandvaid ja mittekandvaid konstruktsioone (müüritisi); ehitab ja valmistab juhendamisel raudbetoonkonstruktsioone; järgib nii töö kavandamisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel kui ka töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpilase kompetentsus kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumisel loetakse tõendatuks, kui ta on iseseisvalt kavandanud ja ladunud välisseina fragmendi, mis sisaldab etteantud materjalist vundamendi sokliosa ladumist, hüdroisolatsiooni paigaldamist, väikeplokist müüritise ladumist, soojusisolatsiooni ja tuuletõkke paigaldamist ning puhasvuuk-kivivoodri ladumist.

Õpilase kompetentsus betoonitöödel loetakse tõendatuks, kui ta on valmistanud iseseisvalt etteantud jooniste järgi ja piiritletud aja jooksul rakise, valmistanud, paigaldanud ja fikseerinud sarruse, valanud (meeskonnatööna) betoonisegu raketisse, iseseisvalt hooldanud betoneeritud pingu, demonteerinud raketise ja teostanud betoonpindade järelhoolduse.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus ehituserialade õpingutesse
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • ehitusjoonestamise ja -mõõdistamise alused
 • ehituskividest müüritise ladumine
 • väikeplokkidest müüritiste ladumine
 • hüdro- ja soojusisolatsioonitööd
 • krohvimistööd
 • betoonitööd
 • praktika

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • kunstiained
 • matemaatika
 • sotsiaalained
 • võõrkeel
 • loodusained

Valikõpingute moodulid:

 • puitkarkass-seinte ehitamine
 • katusekonstruktsioonide ehitamine ja katusekattematerjalide paigaldamine
 • plaatimistööd
 • hüdroisolatsioonitööd siseruumides
 • puitlagede ja -põrandate ehitamine
 • avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine
 • puitrajatiste ehitamine ja paigaldamine
 • kuivkrohvplaatide paigaldamine
 • PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamine
 • riigikaitseõpetus
 • rahatarkus

Lisainformatsioon: Janek Klaamas (kutseõpetaja) janek.klaamas[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

õppekava alates 2023 september

kutsestandardid

https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/konstruktsioonide-ehitaja

praktikaettevõtted

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt