Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: toiduainete töötlemine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õppekava lühitutvustus:

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õppekavale võib õppima asuda põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õppekava õpiväljundite kohaselt valmistab õpilane tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagari- ja kondiitritooteid, korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd jne. Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja selles kirjeldatud õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel ning kompetentsuse hindamist positiivsele tulemusele vastavalt pagar (tase 4) ja kondiiter (tase 4) hindamisstandardile.

Põhiõpingute moodulid:

 • toiduainetöötluse valdkonna alused
 • toiduohutus
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • pagaritoodete valmistamise alused
 • lihtpagaritoodete valmistamine nisutainast
 • lihtpagaritoodete valmistamine rukkitainast
 • valikpagaritoodete valmistamine
 • kondiitritoodete tehnoloogia
 • erinevatest jahudest tainatoodete valmistamine
 • kookide ja tortide valmistamine
 • maiustuste valmistamine
 • külmutamine ja pakendamine
 • pagari praktika
 • kondiitri praktika

Üldõpingute moodulid:

 • matemaatika
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • võõrkeel (inglise keel)
 • sotsiaalained
 • kunstiained

Valikõpingute moodulid:

 • kutsealane liikumine
 • kutsealane inglise keel
 • küpsetised erinevate toitumisvajadustega klientidele
 • pagaritoodete kujundamine ja kaunistamine
 • karamellitööd
 • teenindamine ja müügitöö
 • tellitud pagaritoodete valmistamine
 • tellitud kondiitritoodete valmistamine
 • rahvaste küpsetised
 • pagaritoodete projektitöö
 • kondiitritoodete projektitöö
 • kutsealane soome keel
 • fruktodisain
 • esmaabi
 • toiduvalmistamine

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete ostmiseks.

 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Pärnu erinevad pagari- ja kondiitritööstusettevõtted.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Terje Jürgens (kutseõpetaja) terje.jyrgens[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid