Tisler

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

Õppekava lühitutvustus:

Tisleri õppekavale võivad õppima asuda isikud, kes on omandanud põhihariduse või vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ning töötada valitud erialal.

Tisler on võimeline töötama põhilistel puidutöötlemismasinatel ja käsitööriistadega. Tisler oskab koostada spooni, liimida, pealistada, lihvida, viimistleda; koostada ja valmistada mööblit; seadistab põhilisi puidutöötlemismasinaid vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele ning sooritab tööoperatsioone nendel masinatel; oskab lugeda tööjooniseid. Tisler oskab korraldada enda tööd ja tuleb toime tööaja planeerimisega.

Tisler väärtustab valitud kutset ja eriala, töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale nii käsitööriistadega kui ka erinevatel puidutöötlemispinkidel, valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööbli- ja puittoodete detaile ning koostab, viimistleb ja paigaldab tooteid jne. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena mööblitootmise ja puidutöötlemisega tegelevates ettevõtetes, valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedinõuetele vastavat mööblit (erinevad kapid, riiulid, lauad vms) ja puittooteid (uksed, aknad, trepid vms).

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpilane demonstreerib omandatud kompetentsust õpingute vältel ja tõendab seda järgmiselt:

 • õpilase kompetentsus puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemisel käsitööriistadega loetakse tõendatuks, kui ta on iseseisvalt kavandanud ja valmistanud etteantud materjalist, vähemalt neljast detailist koosneva ja käsitööriistadega valmistatud, servseotist, kasti nurkseotist ja puitühendusvahendiga seotist sisaldava toote, mis on viimistletud käsitsi laki, peitsi, vaha või õliga arvestades toote valmistamisel materjali eripära ning esteetilist lõpptulemust;
 • õpilase kompetentsus puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemisel puidutöötlemispinkidel loetakse tõendatuks, kui ta on valmistanud iseseisvalt etteantud joonise järgi ja piiritletud aja jooksul täispuidust või plaatmaterjalist detailid kasutades höövel-, saag-, frees- ja puurpinki;
 • õpilase kompetentsus puidust või puidupõhisest materjalist toodete koostamisel ja viimistlemisel loetakse tõendatuks, kui ta on piiritletud aja jooksul valmistanud ning viimistlenud iseseisvalt etteantud joonise järgi puidust või puidupõhisest materjalist kvaliteetse ning müügikõlbliku toote, mis koosneb vähemalt kaheksast detailist ja sisaldab vähemalt kolme erinevat seotist (sh ühte tappseotist.

Põhiõpingute moodulid:

 • tisleri alusteadmised
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia
 • puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia
 • üldkehaline ettevalmistus
 • praktika
 • raamkonstruktsiooniga mööbli- ja puittoodete tehnoloogia
 • korpusmööbli valmistamine

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • võõrkeel
 • matemaatika
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • kunstiained

Valikõpingute moodulid:

 • riigikaitseõpetus
 • puidutöötlemine CNC-pinkidel
 • rahvuslik puutöö
 • puittrepid
 • mööblivalgustid ja nende paigaldamine
 • intarsia ja puidulõige
 • masinjoonestamine
 • puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine
 • CAD/CAM tarkvara algõpe
 • puittoodete eriviimistlus

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Scano Group AS, Taritvo AS, Valmos OÜ, Ecobirch AS, Matek AS jt puidutöötlemisettevõtted

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Janek Suu (kutseõpetaja) janek.suu[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava

https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/tisler 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt