Laotöötaja

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: transporditeenused

Õppekavarühm: transporditeenused

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava lühitutvustus:

Laotöötaja õppekava läbimisel viib õpilane läbi kõiki laotöö toiminguid, lahendab töös ettetulevaid probleeme, juhib kaupade ümberpaigutamiseks tõstukeid ja kasutab muid seadmeid, järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid, mõistab meeskonnatöö vajalikkust, oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse standarditele ning töötleb informatsiooni iseseisvalt.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud laotöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Lisaks: kutseeksam, mille edukal sooritamisel omistatakse õpilasele laotöötaja 4. kutse; õppekäigud Eesti logistika keskustesse ja suurtesse ettevõtetesse.

Põhiõpingute moodulid:

 • logistika alused
 • klienditeenindus
 • laotöötoimingud
 • tõstukid, nende hooldus ja juhtimine
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • praktika

Üldõpingute moodulid:

 • sotsiaalained
 • kunstiained
 • võõrkeel
 • loodusained
 • keel ja kirjandus
 • matemaatika

Valikõpingute moodulid:

 • kutsealane liikumine
 • erialane inglise keel laotöötajatele
 • erialane vene keel laotöötajatele
 • erialane saksa keel laotöötajatele
 • erialane soome keel laotöötajatele
 • esmaabi
 • toiduhügieen
 • ehitusjoonestamine
 • ohtlikud ja eriotstarbelised veosed
 • veoviisid ja konteinerid
 • kaubaõpetus
 • loovusõpetus
 • raamatupidamise alused
 • etiketiõpetus
 • õpioskused

Võimalused tööturul:

laotöötaja, kaubakäsitleja, kaubapaigutaja, komplekteerija.

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Edith Rozentov (kutseõpetaja) edith.rozentov[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid