Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik)

Vastuvõtt avatud alates 14.juuni 2021
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimused: 

 • põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus 15. juuli 2021 (informatsioon e-vastuvõtu keskkonnas ja avaldusel).

Õppekava lühitutvustus:

Mootorsõidukitehnik tegeleb mootorsõidukite, liikur-, ehitus-, töö- ja väikemasinate, mootorrataste, tehnoloogiliste masinate, motoriseeritud käsimasinate, jalgrataste, haagiste jne hoolduse, ülddiagnoosimise, remondi, rikete leidmise ja kõrvaldamisega. Mootorsõidukitehnik on klienditeenindaja, kes kannab vastutust teostatud töö kvaliteedi eest ning töötab iseseisvalt, kasutades remondi- ja hooldusjuhiseid, varuosade ja lisavarustuse katalooge vms.

Dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid on kutsestandard.

Üldõpingute moodulid:

 • matemaatika
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel
 • kunstiained

Põhiõpingute moodulid:

 • mootorsõidukitehniku alusõpingud
 • mootorsõidukite ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 • elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 • kliimaseadmete hooldus, remont ja käitlemine
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • sõiduautotehnika hooldamine ja remont
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • liiklusõpetus
 • soome keel
 • masinjoonestamine
 • alusteadmised väikemasinatest
 • keevitus- ja tuletööde teostamine
 • erialase vene keele algkursus
 • ettevalmistus riigieksamiteks
 • kehaline kasvatus
 • sepatööde tehnoloogia
 • masinelemendid ja koostetööd
 • metallide töötlemine metallitöötluspinkidel
 • mootorielektroonika
 • ettevalmistus autotehniku kutseeksamiks

Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 30 eurot) tööriiete ostmiseks.

 

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid